ZÁMECKÝ RYBNÍK (Schlossteich)

k.ú. Lipová u Šluknova (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko)

Rybník ledvinovitého tvaru s ostrůvkem (cca 9 ha; katastrálně 11,5 ha, avšak rozloha pozemku neodpovídá rozloze vodní plochy) na dvou pravostranných přítocích Liščího potoka na severozápadním okraji Lipové. Mohutná hráz na jihovýchodní straně osázená lipovým stromořadím; další pěkné stromořadí jde po severovýchodním břehu rybníka. Na východním břehu zámecký park, zatímco na západním břehu „divočina‟, především mokřadní olšina. Kolem rybníka vede naučná stezka.

Rybník nechal vybudovat Jan Jiří Slavata z Chlumu a Košumberka ve 2. polovině 17. stol. Traduje se, že hráz rybníka museli vybudovat roku 1680 vzbouření sedláci v rámci mimořádné roboty jako trest, respektive jako důkaz smíření s vrchností. Tato interpretace však není přesná a má spíše charakter pověsti. Ve skutečnosti byl rybník založen již v letech 1675-77, tedy několik roků před selským povstáním. Co se vzbouřenců týče, vyplývá z dochovaných listin pouze tolik, že Jan Jiří Slawata uložil čtyřem vůdcům rebelie zdarma odpracovat osm dní na novém rybníku; v čem přesně tato práce spočívala, není známo, dle jejího rozsahu šlo nejspíše o nějaké dodatečné úpravy či údržbu. Rybník byl původně nazýván Slawatův, až po vybudování zámku na jeho východním břehu a zámeckého parku přímo navazujícího na rybník získal jméno Zámecký. Kompletní rekonstrukce rybníku (odbahnění, rekonstrukce hráze) proběhla v letech 2010-2011.

image076 image080 image016 image004

Zámecký rybník (duben 2016, březen 2016, srpen 2018)

image104 image050

starý a nový dřevěný vodník na hrázi rybníku (březen 2016, srpen 2018)

 image078 image060

ostrůvek v rybníku, na němž býval v dobách zámku altánek

image102 image072

hráz rybníku (březen 2016, duben 2016)

image106

na hrázi začíná chráněné stromořadí lip, které pak dále pokračuje k jihozápadu a kdysi údajně vedlo až ke kostelu ve Vilémově (březen 2016)

 image040 image062

vtok severního potůčku do rybníka (srpen 2018, duben 2016)

image044 image014 image028 image064

mokřady při severním a západním břehu rybníka (srpen 2018, duben 2016)

image026 image020 image018 image030

stopy činnosti bobra u Zámeckého rybníku (srpen 2018)

naučná stezka Kolem Zámeckého rybníka

Necelé 2 km dlouhá naučná stezka začíná na hrázi rybníka, vede po jeho severním břehu, lesy při severozápadním břehu a obloukem, vyhýbajícím se mokřinám s výskytem bobra, se stáčí k restauraci U Pytláka, kde oficiálně končí (protisměrná úvodní tabule však není u restaurace, ale až v místech, kde trasa odbočuje z cesty od hřiště k bývalé hájovně pod Jáchymem). Stezka má dva totožné úvodní panely a šest zastavení věnovaných přírodě Zámeckého rybníka a jeho okolí. Součástí stezky je i pozorovací molo v mokřadní olšině (v místě hojného výskytu ďáblíku bahenního) a odpočinkové místo v lese při severním břehu.

Stezka byla vybudována v roce 2018 ve spolupráci obce Lipová a ZO ČSOP při Střední lesnické škole Šluknov.

image054 image048

úvodní tabule a jedno ze zastavení naučné stezky (srpen 2018)

image042

molo, umožňující přístup do mokřadní olšiny s výskytem ďáblíku bahenního (srpen 2018)

image038 image036

odpočívadlo při severním břehu rybníka (srpen 2018)

image052

plánek naučné stezky

Dědova studánka

Studánka v lese severozápadně od rybníka. Již zchátralá studánka byla opatřena novým, poněkud atypickým zastřešením v roce 2018 v souvislosti s vybudováním naučné stezky.

image058 image090

studánka před opravou (duben 2016, březen 2016)

image012 image010 image008

studánka po rekonstrukci (srpen 2018)

image096 image098

zvláštní kámen u studánky (březen 2016)

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Zámecký rybník je třetí největší vodní plochou Šluknovského výběžku (po Velkém rybníku u Rybniště a rybníku Světlík).

Ø  Na mapě stabilního katastru (1. pol. 19. stol.) jsou kolem rybníka, v prostoru dnešních mokřadních olšin i dalších lesních porostů, zakresleny převážně vlhké louky. Malý lesík byl pouze na poloostrově v západní části rybníka.

Literatura:

-      Jan Rapin: Zámek Lipová a Salmové (Stehlčeves 2015)

Web:

-      info Česko - https://www.infocesko.cz/content/ceske-svycarsko-sluknovsko-prirodni-zajimavosti-vodni-plochy-zamecky-rybnik-v-lipove.aspx

další místa v okolí (mapa) / Nejsevernější Čechy / rejstříky

 srpen 2018