LIPOVÁ (Hainspach)

k.ú. Lipová u Šluknova (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko)

Obec rozložená podél Liščího potoka (365 m n. m.), při severním okraji části Šluknovského výběžku. Při křížení této zhruba severojižní osy se silnicí Šluknov – Lobendava bývalé náměstí (radnice, škola, infocentrum), byť urbanisticky dnes zcela rozvrácené. Severně od tohoto centra kostel sv. Šimona a Judy a stará škola (jižněji ležící fara zaniklá), severozápadně ruiny Nového zámku s parkem a Zámeckým rybníkem. Jižně se nacházel Starý zámek s poplužním dvorem, dnes zbořený, a budova bývalého okresního soudu. Ještě jižněji menší strojírenská továrna. Izolovaná ulicová zástavba východně od centra se nazývala Neu Hainspach (Nový Haňšpach). Zástavba, uchovávající řadu ukázek původní roubené architektury, ale i vilek z přelomu 19. a 20. stol., dnes značně prořídlá; volný prostor v centru obce, v jižním sousedství radnice, sloužící dnes jako biocentrum, však pro přílišné zamokření nikdy zastavěn nebyl, v minulosti zde byly dva rybníky. V obci řada historických křížů a svatých obrázků, které byly kompletně zrekonstruovány dle dobových záznamů v letech 2016-2017, a také dřevěných plastik, vzniklých při pravidelných sochařských sympoziích, zvaných Lipovský dřevák (www.lipovskydrevak.cz). Železniční stanice Lipová leží jižně od vsi, na katastru Velkého Šenova.

Prvně je ves Hainspach zmiňována roku 1346, založena byla snad koncem 13. stol. Byla součástí berkovského panství Hohnstejn, později Tolštejn. Za husitských válek ve 2. pol. 15. stol. ves několikrát vypleněna. Roku 1566 dochází k dělení panství, v té době drženého rodem Schleinitzů, a vzniká samostatné panství Hainspach. Tehdy byla postavena renesanční tvrz s poplužním dvorem, později nazývaná Starý zámek; v tom, zda měla staršího předchůdce, se badatelé neshodují. Schleinitzové drží Hainspach do roku 1602, poté Kinští. Roku 1634 je panství konfiskováno a získávají ho Mansfeldové.  Po vymření rodu (1662) dědí panství Marie Markéta z Trautsonu, provdaná za Jana Jiřího Jáchyma Slawatu z Chlumu a Košumberka. V letech 1679-1680 se stává Hainspach jedním z center selských rebelií. Roku 1696 získává panství Marie Agnes Agatha Slawatová, provdaná za Franze Wilhelma starohraběte ze Salm-Reifferscheidt-Bedbur. Tím se Hainspach dostává do rukou Salmů, rodu, který se do jeho historie zapsal nejvýrazněji a jehož větev odvozená od Franze Wilhelma se dokonce začala psát Salm-Reifferscheidt-Hainspach. V 30. letech 18. stol. nechali na břehu Slawatova rybníka vybudovat Nový zámek. Roku 1750 byl Hainspach povýšen císařským dekretem na městys. V souvislosti s povýšením došlo v centrální části aglomerace, zhruba mezi dnešní radnicí a kostelem, skutečně k výstavbě městského typu – široké ulice se štítově řazenými roubenými domy (nedochováno); jižněji směrem ke Starému zámku byla výstavba pouze jednostranná, lemovala břeh dnes již zaniklých rybníků. Později se pouze tato část (cca 60 domů) označovala jako „městečko‟, zatímco pro zástavbu výše a níže položenou (téměř 300 domů) se nadále používalo označení „ves‟; obě části měly oddělenou správu a do jedné obce byly sloučeny až roku 1928. V polovině 18. století bylo městečko známé svými řemesly, především tkalcovstvím, barvířstvím tkanin, výrobou knoflíků a umělých květin; v té době došlo k výraznému zahuštění zástavby. V letech 1813-18 byla přes Hainspach vybudována císařská silnice z Rumburku do Lobendavy s návazností dále do Drážďan, čímž byl půdorys obce doplněn o východozápadní osu; na křížení této komunikace s potokem se zformovalo náměstí. Velký požár 1893. Mnohem drastičtějším zásahem do života vsi byl však poválečný odsun německy mluvícího obyvatelstva. Počet obyvatel se tak snížil o více jak polovinu, v důsledku čehož zanikla řada budov a byla rozvrácena urbanistická struktura obce. I přesto se zde zachovala řada zajímavých staveb. Od roku 1948 se obec jmenuje Lipová.

znak Lipová starý  znak Lipová

původní znak městyse a jeho nová verze, udělená roku 2005, doplněná o sponu s lipovým listem coby mluvícího znamení vyjadřující současné jméno obce

image256

pohled na nejsevernější část Lipové z Buchbergu (prosinec 2009)

image092

pohled na centrum obce od hřbitova, v pozadí Ječný vrch (březen 2016)

image156 image158

pomník padlým v 1. světové válce u kostela (březen 2016)

image160 image162

dřevěné sochy sv. Šimona a Judy, patronů zdejšího kostela, při silnici západně od kostela (březen 2016)

image170 image054

boží muka v Potoční ulici před opravou a po ní (březen 2016, srpen 2018)

image015

zaniklá zástavba městečka severně od dnešního infocentra; stromy v pozadí jsou zámecký park (www.nixdorf.estranky.cz)

image052

dům č.p. 128, pravděpodobně jeden z posledních pozůstatků historické zástavby městečka (srpen 2018)

image226 image176

škola č.p. 417 z roku 1897, před ní dřevěná plastika „Maminka s dětmi‟ (březen 2016)

image174 image172

socha sv. Josefa z roku 1771 od K. Riedla na bohatě zdobeném rokokovém soklu (nemovitá kulturní památka) severně od školy (březen 2016)

image022

zaniklá zástavba jihozápadně od školy; v popředí hostinec „Zur Bierhalle‟ (www.nixdorf.estranky.cz)

image190 image188 image178

…dnes v těchto místech dětské hřiště; na něm mimo jiné dřevěná socha Liponoše a památník rekonstrukci komunikací v Lipové v letech 2005-2006, v jeho sousedství lavička „Sova‟ (březen 2016)

image029 image031

zaniklý hostinec Obergericht, dříve vrchní (dědičný) soud z roku 1572, který stával při hlavní silnici jižně od školy (deutschboehmen.de, www.nixdorf.estranky.cz)

image186 image184

dřevěná zvonička se znakem obce na křižovatce jižně od školy, proti místu, kde stával vrchní soud (březen 2016) – pravděpodobně někde tady stávalo „dřevěné lešení s umíráčkovým zvonem, kterým bylo zvoněno při každé popravě‟

image029 image034

secesní dům č.p. 317 v centru obce (www.nixdorf.estranky.cz, březen 2016)

image202 image033

budova radnice, dříve lékárny, č.p. 422 na náměstí (březen 2016, deutschboehmen.de)

image200

dřevěná socha Spravedlnosti – erbovní figury Lipové – před radnicí (březen 2016)

image180

pamětní kámen k 100. výročí úmrtí Friedricha Schillera v centru obce (březen 2016)

image198 image038

most přes potok se železným křížem u roku 1850, který nechal zřídit tehdejší Spolek divadelních ochotníků (Theater-Dilettanten-Verein); na opačné straně mostu, v místech dnešního kovového zábradlí, bývala zídka se sochou sv. Jana Nepomuckého, jak je vidět na historickém snímku (březen 2016, deutschboehmen.de)

image212 image210

pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z 1. pol. 18. stol. (nemovitá kulturní památka), původně umístěná na mostu přes potok v sousedství dnešního infocentra, po rekonstrukci přestěhována i s mostní zídkou do parčíku u křižovatky v centru obce (březen 2016)

image002 image204

dům č.p. 419 v centru obce (srpen 2018, březen 2016) – historický pohled o něco výše spolu s mostem

image078 image166 image030

podstávkové domy v centru vsi – č.p. 429, č.p. 433 a č.p. 338 (duben 2016, březen 2016, srpen 2018)

image168 image036

kříž u č.p. 432 před obnovou a dnes (březen 2016, srpen 2018)

image032

dřevěná Socha svobody při silnici do Lobendavy (srpen 2018)

image004 image028

nikdy nezastavěný prostor v centru obce, do 18. stol. rybníky, dnes biocentrum; na kameni pamětní deska realizace biocentra v roce 2014 (srpen 2018)

image053 image055

tentýž prostor na mapě z 2. pol. 18. stol., kde jsou ještě vidět rybníky, založené 1568 Hansem von Schleinitz (oldmaps.geolab.cz) a na historické fotografii (www.nixdorf.estranky.cz)

image024 image008

dřevěná lavička na okraji biocentra (srpen 2018)

image059 image016

budova bývalého okresního soudu č.p. 376 z roku 1893; svému účelu sloužila do roku 1938 (www.sluknovsko.unas.cz, srpen 2018)

image020 image012

letní kino (srpen 2018)

image018 image014

dřevěné sochy u letního kina (srpen 2018)

image066 image232

bývalá restaurace „zum Kaiser von Ostrereich‟ / Lindenhoff v sousedství pivovaru, v pozdějších letech kino, nedlouho před rokem 2015 zbořená (www.sluknovsko.unas.cz, prosinec 2009)

image238

novorenesanční vila č.p. 374 v sousedství továrny Conmet RON (prosinec 2009)

image252 image250

v Mlýnské ulici v jižní části obce – podstávkový dům č.p. 170 a nedaleký sokl křížku z roku 1768 (prosinec 2009)

image246 image248

dům č.p. 167 v Mlýnské ulici (prosinec 2009)

image244

sokl kříže a dům č.p. 203 na jižním okraji obce (prosinec 2009)

image254

kříž při cestě k Vlčím pramenům (prosinec 2009)

image242

pomník A. Röslera na jižním okraji vsi (prosinec 2009)

image228

nádraží Lipová, již na katastru Velkého Šenova (prosinec 2009)

kostel sv. Šimona a Judy (nemovitá kulturní památka)

Jednolodní barokní stavba stojí v severní čísti centra obce, východně od Nového zámku. Má půdorys latinského kříže, zakončen je pětibokým presbytářem, k němuž přistavěna hranolová věž. Severní rameno kříže tvoří sakristie, jižní patrová kaple s válcovou nárožní vížkou. Vnitřní zařízení převážně z 19. stol. Ve věži zvon Maria z roku 1512. V podkroví lodi malý výstavní prostor (prohlídky zajišťuje infocentrum). Kolem kostela bývalý hřbitov se zchátralou márnicí a několika zajímavými dochovanými náhrobníky. Pochován zde byl i stavitel Zacharias Hoffmann (+ 1754). Před kostelem památník obětem 1. světové války. V sousedství márnice východně od kostela lípa srdčitá (památný strom), cca 260 let stará.

Současný kostel nechala vystavět na místě staršího, doloženého již ve 14. stol., v letech 1691-93 Marie Margaretha Slavatová. Postavil ho neustadtský stavitel Balthasar Hille, snad s částečným využitím staršího zdiva. K drobnějším úpravám došlo v 18. stol. Hřbitov u kostela sloužil do roku 1875. Ve 2. pol. 20. stol. kostel chátral, opraven v 90. letech za přispění několika původních, po 2. světové válce vyhnaných obyvatel. Generální rekonstrukce proběhla v letech 2014-15, při níž byla mimo jiné vytvořena podkrovní galerie.

image064

cestou od hřbitova (březen 2016)

image071

půdorys kostela – sever dole! (wikipedie)

image066 image070

celkový pohled na kostel (březen 2016)

image104 image106 

průčelí kostela a pískovcovým znakem hraběnky Marie Margarethy rozené Trautsonové a jejího (v době stavby kostela již zesnulého) chotě Jana Jiřího Slavaty (březen 2016)

image098

sluneční hodiny na jižní stěně lodi (březen 2016)

image102

patrová kaple na jižní straně lodi (březen 2016)

 image042

věž přistavění k východní straně presbytáře (březen 2016)

image014 image006

presbytář kostela; pozdně klasicistní hlavní oltář z roku 1839 s ukřižovaným Kristem a dvěma anděly pochází z dílny drážďanského dvorního sochaře Franze Pettricha a jeho zetě Christopha Neuhäusera (březen 2016)

image020 image018

detail vitráží v presbytáři, věnovaných kostelu významnými rodáky farnosti (březen 2016)

 image084

jižní strana presbytáře s oratoří v patře boční kaple (březen 2016)

image016

kazatelna (březen 2016)

image036 image004

jižní strana triumfálního oblouku; boční oltář z 1. pol. 19. stol. s novějším obrazem (březen 2016)

image012

dřevěná třístranná empora, na bočních stěnách dvojitá (březen 2016)

image002 image026 image024

křížová cesta na stěnách lodi pod emporou (březen 2016)

image034 image032

nástropní malba s vyobrazením hainspašského kostelíka (březen 2016)

image010

pamětní deska hainspašského rodáka, litoměřického biskupa Antona Ludwiga Frinda v kostele (březen 2016)

image046 image044

schodiště do podkroví (březen 2016)

image048 image058

podkroví kostela upravené na galerii (březen 2016)

image062

původní kříž z věže kostela z roku 1693, dnes v galerii v podkroví (březen 2016)

image108

kříž před kostelem (březen 2016)

image086 image096

staré náhrobní desky zazděné do zdi kostela (březen 2016)

image084 image094

bývalá márnice u kostela (březen 2016)

image088

hrob pruského královského plukovníka Eduarda svobodného pána Johanna Karla Eduarda von Fragstein und Niemsdorff, který v Lipové zemřel na choleru při návratu z prusko-rakouské války v roce 1866 (březen 2016)

(fotogalerie dalších hrobů zrušeného hřbitova u kostela)

image040 image090

památný strom - lípa u kostela – obvod kmene téměř 6 metrů, stáří cca 260 let, patří k nejmohutnějším stromům Šluknovského výběžku (březen 2016)

 Nový zámek č.p. 401 (nemovitá kulturní památka)

Zříceniny monumentální barokní budovy v parku na severozápadním okraji města. Trojkřídlá stavba uzavírá čestný dvůr otevřený k jihovýchodu, kde ho terasa odděluje od obnovené barokní zahrady s (dosud) nefunkční kamennou kašnou. Východně od ní, stejně jako na poloostrově Zámeckého rybníku západně od zámku přírodně krajinářský anglický park.

Zámek nechal vybudovat před polovinou 18. stol. (obvykle se uvádějí letopočty 1737 – 1739, avšak stavba započala již roku 1736 a interiérové úpravy se prokazatelně dělaly ještě v průběhu 40. let) Ernst Leopold Anton SalmReifferscheidt. Postaven byl dle návrhu italského malíře a architekta Girolama Costy. Spekuluje se, že vzorem snad mohl být zámek Schlosshof prince Evžena Savojského, pod jehož velením Leopold Anton sloužil. Na přelomu 18. a 19. stol. došlo k drobným klasicistním úpravám, v zásadě si však zámek uchoval svojí původní podobu. V držení Salmů a jejich dědiců (od roku 1889 Thun-Hohensteinové) byl zámek až do první pozemkové reformy roku 1924, kdy ho získal pražský advokát Josef Apollo Růžička. V době okupace byl využíván jako vojenský lazaret, později jako rekreační zařízení pro příslušníky německé armády. V roce 1949 byl znárodněn, v informacích o využití v následujících letech panují značné rozpory. Píše se o domově důchodců, ale i o dětské kolonii, chovancích Klárova ústavu či četnictvu. Jisté je, že v 1. polovině 60. let zde bylo výcvikové středisko pohraniční stráže a poté Hradní stráže. V letech 1973-4 došlo ke generální opravě střech, zároveň však v té době již nebyl objekt nikým využíván. Roku 1976 převzal zámek do majetku odbor školství ONV Teplice, jeho cílem ovšem nebylo zámek využít, nýbrž zbořit a na jeho místě postavit montovanou panelovou budovu školy v přírodě. Překážkou byla památková ochrana objektu, a tak byl ponechán – zjevně úmyslně – postupnému chátrání. V 80. letech byla demolice pro havarijní stav budovy nakonec skutečně povolena, než k ní však došlo, přišel Listopad 1989 a záchrana zámku byla jedním z hlavních požadavků „nové doby‟. Demolici se sice podařilo zabránit, k záchraně zámku to ale nevedlo. V roce 1995 proběhla restituce, vnučka pana Růžičky však na nákladnou rekonstrukci neměla peníze a tak zámek prodala nizozemské společnosti, pro kterou byl objekt pouze předmětem spekulací a o jeho obnovu taktéž neměla žádný zájem. Koncem 90. let zde dokonce vypukl požár, s velkou pravděpodobností úmyslně založený. Roku 2011 koupil ruiny zámku spolek Via Tempora Nova, který se snaží o jeho záchranu, zatím však scházejí finanční prostředky; jeho působení je tak (krom částečného vyklizení zřícenin a očištění od náletové zeleně) patrné především v obnově zpustlého zámeckého parku.

Park volně přístupný, ruiny zámku nepřístupné.

image170

celkový pohled na zahradní průčelí zámku (březen 2016)

image160 image120

detail zahradního průčelí s hodinami (březen 2016, duben 2016)

image182 image158

portál zahradního průčelí (prosinec 2009, březen 2016)

image184

kamenná bazéna v čestném dvoře zámku (prosinec 2009)

image134 image115

zámek od severu a od jihu (březen 2016, duben 2016)

image117 image119

pohled na zámek přes Zámecký rybník (březen 2016) a tentýž pohled na historické pohlednici (www.nixdorf.estranky.cz)

image178

západní vchod do zámku (prosinec 2009)

image146 image144

alianční znak starohraběte Salma a hraběnky z Auerspergu nad vchodem (březen 2016)

image154 image180 image142

ještě několik pohledů na exteriér ruin zámku (březen 2016, prosinec 2009)

image152 image156

nahlédnutí do interiéru zámku (březen 2016)

image162

dřevěná plastika v čestném dvoru zámku, informující o projektu na rekonstrukci zámeckého parku a zahrady (březen 2016)

image198 image190

parter s barokní kašnou před zahájením rekonstrukce (prosinec 2009)

image150 image168

tentýž prostor po obnově (březen 2016)

image134 image136

barokní zahrada však není rekonstrukcí stavu před zpustnutím, ale snad původního stavu, jak dokládá mapa stabilního katastru z roku 1843, kde má parter již podobu anglického parku (archivnimapy.cuzk.cz); pro porovnání i letecký snímek současného stavu (www.mapy.cz 2018)

image138

podoba parteru na historické pohlednici (www.sluknovsko.unas.cz)

image114

růžová zahrada (srpen 2018)

image118 image116

dřevěná socha na předělu „barokní‟ a anglické části zámeckého parku (srpen 2018)

image176 image172 image174

anglický park jihovýchodně od zámku (březen 2016)

image194 D1620371-Lipová

habrová alej (prosinec 2009, březen 2016)

image149

dnes již zaniklá zástavba v zámecké zahradě, jižně od zámku (deutschboehmen.de)

image140 image148

anglický park západně a severně od zámku, na břehu Zámeckého rybníka (březen 2016)

podstávkový dům č.p. 424 (nemovitá kulturní památka)

Typický podstávkový dům s hrázděným patrem v centru obce. Slouží jako turistické infocentrum, malé místní muzeum, společenská místnost a klubovna několika místních spolkům. Na zahradě geologická expozice.

Jde pravděpodobně o dům, který si postavil v letech 1723 - 1727 významný regionální stavitel Zacharias Hoffmann. Datace vychází z dendrochronologického průzkumu a rešerše pozemkových knih a řadí tento objekt mezi nejstarší podstávkové domy u nás. Přestavěn byl ve 2. pol. 19. stol., kdy roubení západní části nahradilo cihlové zdivo a střechu pokryla břidlice; z téže doby pravděpodobně pochází i břidlicové obložení hrázděného patra a štítů. Po většinu času sloužila budova obytným účelům, v 1. pol. 20. stol. zde bylo hokynářství a holičství. Zrekonstruována a upravena pro současné využití byla v letech 2010-2013 Společností pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska.

image208 image224

podstávkový dům č.p. 424 (březen 2016)

image147

historický snímek téhož domu (www.nixdorf.estranky.cz); zásadním rozdílem je střešní vikýř, který, byť typickým prvkem místní architektury, vznikl až po roce 2000

image220 image214 image222

expozice obecního muzea (březen 2016)

image086

místnost v patře objektu (duben 2016)

image088 image090

hrázdění patra s odkrytou strukturou (duben 2016)

image080 image082 image084

dvoupatrové podkroví s přednáškovým sálem (duben 2016)

image194 image192

 geologická expozice na zahradě infocentra (březen 2016)

Starý zámek

Tzv. Starý zámek v Hainspachu, označovaný často též jako tvrz, stával v areálu poplužního dvora cca 300 m jihozápadně od náměstí. Postaven byl pravděpodobně spolu s poplužním dvorem a pivovarem v souvislosti se vznikem samostatného panství v roce 1566. Zda měl staršího předchůdce, není jasné; někdy uváděná tvrz ze 14. století je pouhou, nepříliš pravděpodobnou spekulací, ale manské sídlo z přelomu 15. a 16. století nelze vyloučit. Sídlem šlechty byl zámek do počátku 17. stol., poté využíván jen příležitostně jako hospodářská správa panství. Po postavení Nového zámku před polovinou 18. stol. byl barokně přestavěn a stal se součástí pivovaru. V části byly byty zaměstnanců dvora a sýpky. Pivovar byl v provozu do roku 1946, poté převzal areál státní statek. V 70. letech 20. stol. byl tehdy již zchátralý areál z větší části zbořen. Poslední zbytky hospodářských budov (severní část dvora) odstraněny v prvním desetiletí 21. stol.

image160

areál pivovaru na historické fotografii (wikipedie)

image162

objekt bývalého zámku roku 1974, těsně před jeho demolicí (foto P. Fiedler, převzato z publikace Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech)

image164 image166

areál dvora a pivovaru na mapě stabilního katastru z roku 1843 a na vojenské mapě z 50. let 20. stol. (archivnimapy.cuzk.cz)

 image022

dřevěná socha v místech pivovaru (srpen 2018)

továrna č.p. 348

Menší továrna v jižní části obce byla založena roku 1867 panem Hillem. Zabývala se výrobou slabých plechů (alobalu) a válcovaného drátu. Postupně se rozrůstala, až byla na přelomu 19. a 20. století největší firmou ve svém oboru v severních Čechách. Později se zde vyrábělo nožířské zboží a kuchyňské nádobí, po 1. světové válce pak sponky a jiné kovové výrobky. Obdobnou výrobou se zabývá i dnes, kdy zde sídlí firma Conmet RON s.r.o. (http://conmetron.cz).

image234 image240 image006

strojírna v Lipové (prosinec 2009, srpen 2018)

image168

reklamní zobrazení továrny, pravděpodobně z 1. poloviny 20. stol. (conmetron.cz)

image236

kamenný mostek vjezdu do továrny (prosinec 2009)

Střelnice (Schützenhaus)

Přízemní stavení západně od obce, při silnici do Lobendavy. Sloužilo zázemí ostrostřeleckého spolku z Hainspachu, založeného roku 1865. Dnes restaurace U Pytláka.

Severozápadně od restaurace stojí při silnici tzv. Černý kříž. Snad souvisí s nedalekou Šibeniční loukou (Galgenwiese), kde údajně bývalo popraviště. Poslední poprava se zde měla konat roku 1741. Původně zde kříž dřevěný, dnešní kříž nechal „naproti němu‟ postavit roku 1829 starohrabě Franz Vincenz Salm-Reifferscheidt.

image072 image164

restaurace U Pytláka, dříve Střelnice (březen 2018, březen 2016)

image172

střelnice na historické pohlednici (www.nixdorf.estranky.cz)

image070

dřevěné sochy před restaurací (březen 2018)

image074

 pověstmi opředený Černý kříž (duben 2016)

hřbitov

O samotě mimo zástavbu, cca 150 m jihovýchodně od kostela. Dominantou novorománská kaple z roku 1875. Hřbitov byl založen roku 1874 jako náhrada za zrušený hřbitov u kostela; přemisťování trvalo až do roku 1883.

image144 image136 image120

celkový pohled na hřbitov (březen 2006)

image140 image102

typickým prvkem jsou různě zdobené kovové mříže kolem hrobů (březen 2006)

image094

centrální hřbitovní kříž (březen 2006)

image138

velmi neobvyklý náhrobek (březen 2006)

(fotogalerie dalších vybraných hrobů)

image146 image106

celkový pohled na hrobku rodiny Frindovy (březen 2006)

image112 image108

pamětní desky, že v kryptě kaple byl pochován hainspašský rodák, světící biskup pražské arcidiecéze, Mons. Wenzel Anton Frind (březen 2006)

image110

interiér pohřební kaple (březen 2006)

image118

výhled ze hřbitova na Ječný vrch (březen 2006)

image152 image154

sokl kříže a tři nově vysazené stromy před hřbitovem (březen 2006)

image148

dřevěné úly před hřbitovem (březen 2006)

stromořadí

V okolí Lipové je řada krásných stromořadí. To nejznámější začíná na hrázi Zámeckého rybníka, pokračuje k jihu kolem míst, kde stával Starý zámek a dnes končí při jižním okraji obce. Je složeno z 99 chráněných lip. Vysázeno bylo roku 1726 či krátce po něm a původně údajně vedlo až ke kostelu ve Vilémově, který sloužil jako Salmovská hrobka (ze starých map toto však nelze doložit, již na mapě 1. vojenského mapování ve 2. pol. 18. stol. není v takto souvislé délce vyznačeno).

Další stromořadí se nacházejí například při severovýchodní straně rybníka či v lukách severně od restaurace U Pytláka.

 

image076 image048

stromořadí severně od zámku, po severovýchodním břehu Zámeckého rybníka a dále pod Buchberg; stromořadím vede naučná stezka Kolem Zámeckého rybníka (duben 2016, srpen 2018)

image050 image046 image044

obnovené svaté obrázky v tomto stromořadí (srpen 2018)

image066

zhruba severojižní alej od fotbalového hřiště v sousedství restaurace U Pytláka k zaniklé myslivně pod Jáchymem (březen 2018)

image060 image058 image056 image064

stromořadí vedoucí od silnice Lipová – Lobendava k západu, k rybníčkům pod Buchbergem; předešlé kříží (březen 2018)

image042 image040

stromořadí vedoucí od Zámeckého rybníka k severu a napojující se kolmo na předešlé (srpen 2018)

Zajímavosti, poznámky:

Ø  V historických pramenech se jméno obce vyskytuje výhradně v podobě Hainspach, respektive Hainsbach, Hanšpach… (odvozeno pravděpodobně od Hainbach – Lesní potok, někdy odvozováno též od osobního jména HainsHainsův potok). Roku 1854 byl jako oficiální český ekvivalent jména určen Haňšpach. Dnešní jméno Lipová bylo vytvořeno uměle, bez jakéhokoli historického opodstatnění, v roce 1948.

Ø  Soudí se, že postava Spravedlnosti, užívaná minimálně od konce 18. stol. jako městský znak, ve skutečnosti nebyla znakem, ale pouhým obecným symbolem, převzatým z pečeti rychtáře (obdobně, jako v nedaleké Krásné Lípě). Představitelé obce si toho zřejmě byli vědomi, a proto když žádali roku 1925 o povýšení na město (ke kterému nakonec nedošlo), předložili též návrh znaku. Ten se skládal ze šesti polí a srdečního štítku, ani jedno z polí však neobsahovalo symbol Spravedlnosti (zajímavostí je, že dominantou srdečního štítku, vyplněného realistickou kresbou krajiny s rybníky a křovinami, měla být mohutná lípa, třebaže jméno Lipová v té době ještě neexistovalo). Skutečný znak tak získala Lipová až v roce 2005.

Ø  O zámku se tvrdí, že měl 7 schodišť jako dnů v týdnu, 12 komínů jako měsíců v roce, 52 pokojů jako je týdnů a 365 oken a dveří jako dnů v roce. Ze žádného věrohodného zdroje se mi toto nepodařilo potvrdit.

Ø  Rodáci z Hainspachu: vojevůdce Ernst Leopold Anton Salm-Reifferscheidt (1699), abatyše cisterciáckého kláštera v Marienthalu Agnes Marschnerová (1807), Antonín Ludvík Frind, biskup litoměřický (1823), významný stavitel železničních tunelů Franz Karl August Rziha (1831), lékař, profesor klinické medicíny Arnaldo Cantani (1837), pražský světící biskup, děkan teologické fakulty Wenzel Anton Frind (1843), arciděkan Václav Frind (1868), malíř Josef Franze (1879), kněz Josef Pietschmann (1906).

Literatura:

-      Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 3. díl (Praha 1998)

-      Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2 - K/O (Praha 1978)

-      Jaroslav Melichar a kol.: Vlastivěda Šluknovského výběžku pro školy a veřejnost (Šluknov 2008)

-      Pavel Vlček: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků (Praha 2001)

-      Rudolf Anděl a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy (Praha 1984)

-      Jiří Úlovec: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, 1. díl A-M (Praha 2003)

-      Jiří Úlovec: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech (Praha 2000)

-      Jiří Čarek: Městské znaky v Českých zemích (Praha 1985)

-      Jan Rapin: Zámek Lipová a Salmové (Stehlčeves 2015)

-      Petr Hájek: Rány a jizvy - Květy 1987

-      Hana Hentschelová: Drobné sakrální památky v Lipové a Liščí - Lipovské noviny, říjen 2016 – viz též https://www.lipova.cz/userfiles/file/Noviny/2016/rijen2016.pdf

Web:

-      oficiální stránky obce - https://www.lipova.cz

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Lipová_(okres_Děčín)

-      Památkový katalog - http://www.pamatkovykatalog.cz/?mode=parametric&cadastralArea=Lipov%C3%A1+u+%C5%A0luknova&addedSince=%2A-%2A-%2A&addedTill=%2A-%2A-%2A&revokedSince=%2A-%2A-%2A&revokedTill=%2A-%2A-%2A&presenter=ElementsResults

-      Via Tempora Nova - http://www.viatemporanova.cz

-      Soupis památek - http://www.soupispamatek.com/okres_sluknov/foto/lipova/lipova.htm

-      Vojensko.cz - http://www.vojensko.cz/lipova-poddustojnicka-skola-19-bps

-      pivovar Lipová - https://kspksprevar.webnode.cz/zrusene-pivovary-v-okoli/pivovar-lipova-u-sluknova/

-      historie Lipové do roku 1897 - http://www.velkysenov.estranky.cz/clanky/okolni-obce/historie-lipova--do-roku-1897-/

-      info Česko - https://www.infocesko.cz/content/ceske-svycarsko-sluknovsko-lipova.aspx

-      Vencovy pindy (srovnávací fotografie) - http://vencovypindy.blogspot.com/2018/07/lipova-velky-senov.html

-      spolek pro vojenská pietní místa - https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/3784-lipova/

-      drobné památky - http://www.drobnepamatky.cz/taxonomy/term/12205

-      historické fotografie Šluknovska - http://www.sluknovsko.unas.cz/fotky/vystava/historicke%20pohledy%20Lipove%20a%20okoli/historicke%20pohledy%20Lipove%20a%20okoli.html

-      Mikulášovice – Nixdorf (historické fotografie) - http://www.nixdorf.estranky.cz/fotoalbum/okolni-obce/lipova---hainspach

-      Deutschböhmen - http://deutschboehmen.de/index.php?title=Hainspach (německy)

další místa v okolí (mapa) / Nejsevernější Čechy / rejstříky

 srpen 2018