SVĚTLÍK (Lichtenberger Teich)

k.ú. Horní Podluží, Studánka u Rumburku  (Šluknovská pahorkatina  / Varnsdorfsko)

Rybník (cca 13,5 ha) na severozápadním okraji dnes více méně zaniklé osady Světlík. Důležitá ornitologická lokalita (součást Ptačí oblasti Labské pískovce) - zastávka na tahové cestě ptáků (pozorována zde např. ostralka štíhlá či orlovec říční), hnízdí zde mimo jiné jeřáb popelavý či chřástala vodní, lovit sem zalétává orel mořský, pravděpodobný je též výskyt bukače velkého a vodouše kropenatého... Na severní a severozápadní straně k rybníku přiléhají rozlehlá rašeliniště, částečně narušené těžbou rašeliny (evidované rašelinné ložisko má rozlohu 15 ha, mocnost až 2,8 m a objem rašeliny cca 170.000 m3), slatiny, vlhké louky a další mokřadní biotopy, které jsou kromě ptactva též významnou botanickou lokalitou - mimo jiné výskyt suchopýru pochvatého, suchopýru úzkolistého, prhy arniky, prstnatce májového pravého, zábělníku bahenního, smldníku bahenního, ostřice latnaté, bublinatky obecné, haluchy vodní či starčku potočního. Z dalších vzácných druhů se zde vyskytuje např. vážka jasnoskvrnná, šídlo sítinové či plž kružník severní.

Rybník je zobrazen již na Müllerově mapě Čech z roku 1720. Zdejší rašelina těžena již v první pol. 19. stol., naposledy pak v 70. letech 20. stol., kdy vznikla dnešní soustava lagun při severozápadním břehu rybníka. Ve 2. pol. 20. stol. rybník využíván i rekreačně (koupaliště). Roku 1995 byl rybník spolu s přilehlými rašeliništi prohlášen (zejména z důvodu ornitologického) přírodní rezervací, která byla v roce 2008 výrazně rozšířena o botanicky cenné vlhké louky na levém břehu a severozápadně od rybníka mezi rašeliništi a lesem na dnešních 65,75 ha.

 

rybník a okolí – na mapě dobře vidět laguny po těžbě rašeliny při severozápadním břehu a soustavu odvodňovacích kanálů severně od rybníka - (nahlizenidokn.cuzk.cz) a hranice přírodní rezervace v původní a současné rozšířené podobě (ad plán péče)

 

rybník při pohledu z hráze a od severovýchodu (v pozadí Jedlová)

hráz rybníka s bezpečnostním přelivem, rekonstruovaná v letech 1996-1997

na levém břehu rybníka

  

meliorační kanály v rašelinném lese severně od rybníka

 

hlavní kanál – přítok – od severu; v pozadí opět Jedlová

„divočina″ při severním břehu rybníka

 

rašeliniště na severozápadním břehu rybníka

  

laguny vzniklé těžbou rašeliny ve 2. pol. 20. stol.

 

soustava zazeměných mělkých nádrží (snad násadových rybníčků) pod hrází rybníka

Zajímavosti:

Ø        V období před 2. sv. válkou se pro na mapách používalo jméno Lichtenberský rybník (zároveň s počeštěným jménem osady Světlík!) či Světlý rybník (zároveň s německým jménem osady Lichtenberg!!).

Ø        V minulosti zde tokaniště tetřívků.

Ø        K rybníku údajně vede naučná stezka Velký rybník – Světlík, v terénu však po ní není v současné době ani stopy.

Literatura:

-     Peter Mackovčin, Jaromíra Kuncová a kol.: Chráněná území ČR I. - Ústecko (Praha 1999)

-     Zbyněk Hýzler: Plán péče o přírodní rezervaci Světlík pro období 2005-2014 (Mnichovo Hradiště 2004)

Web:

-     ústřední seznam ochrany přírody - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1785  

-     Lužické hory - http://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=zmsvetc

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Světlík_(přírodní_rezervace)

-     geologické lokality - http://lokality.geology.cz/524  

další místa v okolí (mapa) / Nejsevernější Čechy / rejstříky

březen 2012