HLUČÍN (Hlutschin)

k.ú. Hlučín (Opavská pahorkatina / Hlučínsko)

Město na nevýrazné výšině nad levým břehem Opavy (340 m n. m.). Nevelké středověké jádro se zbytky opevnění rozložené na šachovnicovém půdorysu kolem téměř čtvercového náměstí. Na jihozápadní straně v linii opevnění zámek a kostel sv. Jana Křtitele. Na jihovýchodní straně se historického jádra dotýká ulicová zástavba bývalé Dlouhé Vsi (dnes Dlouhoveská ulice), na severovýchodní straně přecházející v Ostravské předměstí s hřbitovním kostelem sv. Markéty. Ve východní části města bývalý židovský hřbitov, dnes čestné pohřebiště sovětských vojáků, padlých během tzv. Ostravské operace. Nejvýchodnější část města tvoří kdysi samostatná osada Roviny. Na severozápadním okraji historického jádra tzv. Červený kostel na bývalém, dnes zaniklém evangelickém hřbitově, a dvůr (Vorwerk Hlutschin). V okrajových částech města vilová zástavba z konce 19. a 1. pol. 20. stol. a sídliště z 2. pol. 20. stol. Na východní straně město ohraničeno mělkým údolím říčky Jasénky.

Hlučín byl založen po polovině 13. stol. králem Přemyslem Otakarem II. (tradován, avšak ničím nedoložen je rok 1256); první výslovná zmínka roku 1303, kdy náležel k hradu Landek. Nejasný je vztah k sousední Dlouhé Vsi, která dle písemných pramenů vznikla na pozemcích, které daroval Přemysl Otakar II. hlučínským měšťanům (prvně je připomínána roku 1350), ovšem skutečnost, že právě přes ní a nikoli přes vlastní město vede důležitá komunikace od brodu přes Opavu, která se posléze (taktéž mimo město) větví směrem na Landek a Ratiboř, by spíše odpovídala teorii, že jde o předlokační osídlení. Po dobytí  Landeku za česko-uherských válek ve 2. pol. 15. stol. se stal Hlučín sídlem panství. Byl zeměpanským majetkem, avšak byl předáván do lenní držby (především knížatům opavským) či zastavován. 1616 rozsáhlý požár, 1645 vypálen Švédy. Úpadek po připojení k Prusku roku 1742, kdy se stal periferií. 1911 splynula Dlouhá Ves s Hlučínem. Roku 1913 zřízena železniční trať z Kravař. Po připojení k Českoslovesnku (1920) rozvoj v souvislosti s blízkou ostravskou aglomerací, se kterou byl dokonce v letech 1950-82 spojen tramvajovou linkou. Od roku 1992 městská památková zóna.

znak města, vyvinutý postupně z pečetních znamení jednotlivých majitelů – polovina antonínského kříže patřila Janu Bělíkovi z Kornic, písmeno P údajně připomíná Přemysla Otakara II, spíše jde však o zkomoleninu podkovy pánů ze Zvole, lilie připomíná Bruntálské z Vrbna a pět šesticípých hvězd rod Gašínů

historické jádro města s kostelem sv. Jana Křtitele z autobusového nádraží, kde údajně do roku 1776 stával hřbitovní kostel sv. Maří Magdaleny (květen 2011)

  

kaple jihozápadně od historického jádra, na rohu ulic Celní a Na Krásné Vyhlídce (duben 2014)

 

kaple v bývalé Dlouhé Vsi, na jižním konci Dlouhoveské ulice (duben 2014)

kulturní dům z roku 1961 na Ostravském Předměstí (duben 2014)

 

vnější výzdoba kulturního domu (duben 2014)

klasicistní synagoga ze 40. let 19. stol., zbořená roku 1931; stávala před bývalou Opavskou bránou (foto z 20. let 20. stol. – www.wikimedia.org)

dřevěná plastika rybáře v zahrádce u klubovny Českého rybářského svazu (duben 2014)

 

javor mléč (památný strom) u Domu dětí a mládeže mezi kostelem a zámkem (duben 2014)

 

lípa vysazená v parčíku při ulici Na Valech roku 2004 u příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie a pamětní kámen připomínající tuto událost (duben 2014)

Mírové náměstí

Téměř čtvercový centrální prostor (85 x 115 m) historického jádra města. Parcelace domů odpovídá středověkému stavu, jádra domů vak pravděpodobně nejsou starší než ze 17. stol. Na jihovýchodní straně radnice, na jihozápadní straně památkově chráněný dům bývalého hotelu Slezan (č.p. 32). Uprostřed náměstí zvýrazněn půdorys zaniklého barokního kostelíka sv. Jana Nepomuckého, úhlopříčně přes náměstí průběh bývalé komunikace a v jižní části růžice světových stran. Současná úprava náměstí z roku 2005 podle projektu architektů Renaty a Petra Májkových.

jihovýchodní strana náměstí s radnicí (duben 2014)

 

Mírové náměstí v noci (květen 2011)

pozdně klasicistní radnice č.p. 24 z roku 1868 (duben 2014)

kostelík sv. Jana Nepomuckého z roku 1725, zbořený roku 1940; foto z doby kolem roku 1920 (z infotabule)

 

půdorys a pamětní deska zaniklého kostelíka sv. Jana Nepomuckého uprostřed náměstí (duben 2014)

letecký pohled na současnou úpravu dlažby náměstí (www.mapy.cz)

zámek č.p. 286 (nemovitá kulturní památka)

Trojkřídlá patrová renesanční, barokně upravované budova nepravidelného půdorysu v linii městského opevnění na západním okraji historického jádra. Obranný příkop proti městu dnes dochován spíše v náznaku; ke vstupní bráně přes něj vede mostek. Západně od zámku zbytky zámeckého parku, přetnutého silničním obchvatem města.

Tvrz je zde doložena již roku 1439, tedy ještě před tím, než se stal Hlučín sídlem panství. Její zbytky jsou snad zachovány v jižním křídle dnešního zámku. Roku 1525 byla tvrz přestavěna Bernardem ze Zvole. Na sklonku 16. stol. bylo postaveno východní křídlo (původně s arkádami, později zazděnými). Roku 1733 bylo přistavěno severní křídlo a upravováno jižní; tehdy získal zámek v podstatě dnešní podobu. Zásahy na počátku 19. stol. měly spíše destruktivní charakter (zbourání hodinové věže a části jižního křídla). 1844-1938 v držení rodu Rothschildů. V té době zde zpočátku čilý umělecký ruch, později zámek pronajímán pro potřeby pruského soudu či sirotčince. V letech 1945-60 zde sídlil okresní soud a policie, později (po roce 1985) učňovská škola. Od roku 2005 muzeum Hlučínska. Dále v objektu mimo jiné knihovna či turistické informační centrum.

jižní křídlo zámku s dochovaným náznakem příkopu (duben 2014)

 

pozdně gotický portál zámku s nápisovou kamennou deskou z roku 1525 (duben 2014)

areál zámku se zbytkem parku od západu (duben 2014)

kostel sv. Jana Křtitele (nemovitá kulturní památka)

Jednolodní kostel s pětibokým presbytářem a dominantní průčelní věží; dnes převážně v pozdně barokní podobě, byť v jádru pozdně gotický. Při severní straně lodi renesanční kaple sv. Anny, při jižní straně čtyřboká barokní kaple sv. Andělů a polokruhová kaple Bolestné Panny Marie.

První zmínka o kostelu je z roku 1378. Na sklonku 16. stol. přistavěna současná kaple sv. Anny (kaple téhož zasvěcení zde byla i dříve, její polohu dnes nelze identifikovat). 1597 se však část kostela zřítila a znovu vážně poškozen požárem 1616. Ve 2. pol. 17. stol. přistavěna kaple sv. Andělů a v 1. pol. 18. stol. kaple Bolestné Panny Marie a sakristie. Ve 2. pol. 18. stol. kostel barokně přestavěn, v letech 1791-92 opětovně přistavěna věž. Roku 1902 provedena regotizace presbytáře.

celkový pohled na kostel; vlevo vystupuje do popředí renesanční kaple sv. Anny (duben 2014)

barokní kostelní věž (duben 2014)

gotický presbytář (duben 2014)

fara č.p. 284 (nemovitá kulturní památka)

Klasicistní budova v jihovýchodním sousedství kostela. Fara v Hlučíně uváděna již v 16. stol. Současná budova z roku 1781 na starších, pravděpodobně renesančních základech.

 

fara při pohledu od kostela (duben 2014)

fara a kostel při pohledu z farské zahrady; u nároží fary bývala jedna z bašt městského opevnění (duben 2014)

městské opevnění (nemovitá kulturní památka)

Z opevnění, které bylo tvořeno 2 (později 3) branami – Ostravskou (Horní), Opavskou (Dolní) a Ratibořskou (Novou) – a 13 podkovovitými baštami, dochováno 7 bašt (jedna – na severozápadním okraji města – však zazděná v pozdějším domu č.p. 144) a několik úseků hradební zdi. Vzhledem k písčitému podloží jsou bašty zapuštěny až do hloubky 4,5, jak potvrdil archeologický průzkum na přelomu milénia. Ten potvrdil i dnes nedochovanou parkánovou zídku, obíhající město v odstupu cca 8 m od hlavní hradby. Na severní a jižní straně města patrné i náznaky příkopu.

Město bylo pravděpodobně opevněno od svého vzniku, dosud fragmentálně dochované pískovcové opevnění však vybudováno až v letech 1525-35 Bernardem ze Zvole. Třetí brána – Ratibořská – byla zřízena až roku 1821, kdy již bylo opevnění celkově zchátralé (věže nad původními dvěma branami byly pro riziko zřícení sneseny roku 1768) a roku 1829 bylo z větší části strženo. Přesto jsou jeho pozůstatky považovány za nejzachovalejší v Českém Slezsku.

plán města z roku 1811, ještě se zachovaným opevněním; více či méně dochované bašty označeny červeně, zaniklé zeleně

bašta č.p. 143 na západní straně města u autobusového nádraží (duben 2014)

bašta č.p. 149 na severní straně města (duben 2014)

  

bašta na severovýchodní straně města, u domu č.p. 156 (duben 2014)

pískovcová klíčová střílna bašty u domu č.p. 156 (duben 2014)

  

bašta na severovýchodní straně města, u domu č.p. 165, s klíčovými střílnami (duben 2014)

 

bašta na jihovýchodní straně města s přilehlou částí hradební zdi (duben 2014)

 

palebný výklenek uvnitř bašty a střílna (duben 2014)

 

bašta na zahradě domu č.p. 253 na jižní straně města (duben 2014)

Červený kostel (nemovitá kulturní památka)

Kostel z červených neomítaných cihel na půdorysu kříže s novogotickými a novorománskými prvky stojí na severozápadním okraji města na bývalém evangelickém hřbitově, dnes změněném v park.

Kostel byl postaven jako evangelický v novogotickém slohu roku 1862. Dnes je využíván ke kulturním a společenským účelům.

 

Červený kostel (květen 2011, duben 2014)

hrobka rodiny Wetekampovy (nemovitá kulturní památka)

Nápadná empírová hranolová stavba nedaleko Červeného kostela je jediným pozůstatkem evangelického hřbitova, zrušeného roku 1965. Nechal ji postavit roku 1895 vrchní účetní Rotschildových statků Vilém Witekamp jako rodinnou hrobku.

mauzoleum (duben 2014)

 

detaily vnější výzdoby mauzolea (duben 2014)

hřbitov s kostelem sv. Markéty

Barokní kostel na hřbitově v severovýchodní části města, na Ostravském Předměstí.

Kostel vybudován roku 1538 spolu se špitálem a hřbitovem pro Dlouhou Ves. Původní kostel byl však dřevěný, současná stavba je z roku 1820.

 

hřbitovní kostel sv. Markéty (duben 2014)

přístup ke kostelu a na hřbitov (duben 2014)

centrální hřbitovní kříž (duben 2014)

márnice – novogotická stavba z režného zdiva (duben 2014)

jeden ze zajímavějších hrobů (duben 2014)

 

sousoší před kostelem (duben 2014)

Fontána č.p. 409 + 412

Areál v jižní části města, vybudovaný z odkazu děkana Šimona Richtera († 1878); první budova „Nemocnice Šimona Richtera“ byla zprovozněna roku 1890, druhý léčebný dům pak v letech 1909-10. Přilehlý park zřízen zahradníkem-krajinářem Jaroschekem z Horního Hlohova. Zařízení sloužilo nemocným z Hlučína a okolí (v péči sester řádu sv. Alžběty). Po roce 1924 zde exerciční domy řeholníků, od roku 1938 v jednom z domů chudobinec. Po roce 1945 sídlo okresního národního výboru. Od roku 1961 opět využito pro sociální účely, dnes Domov pro osoby se zdravotním postižením Fontána (www.fontana-domov.cz).

č.p. 409 v parku (duben 2014)

 

kříž u Fontány, na rohu ulic Promenádní a Dlouhoveská (duben 2014)

Agri Nostra

Ostrůvek přírody mezi poli východně od města, mezi silnicí na Ostravu a údolíčkem levostranného přítoku Jasénky; v péči stejnojmenného občanského sdružení (www.agrinostra.cz). Mozaika křovin, luk, rákosiny a několika drobných rybníčků. Byť v podsttaě bez přístupu, vybudována zde jednoduchá „naučná stezka″ (několik informačních sloupků bez jasně vymezené trasy).

  

údolíčko Agri Nostra (duben 2014)

 

opatření pro zvýšení biodiverzity – hromady dřeva, ptačí budky, „hmyzí hotel″ (duben 2014)

   

sloupky „naučné stezky″ (duben 2014)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Hlučín je centrem oblasti zvané Hlučínsko či také Prajzsko, svébytného národopisného území, které roku 1742 připadlo k Prusku, kde zůstalo až do roku 1920.

Ø        Slavní rodáci: hudební skladatel Pavel Josef Vejvanovský (snad, 1639), kazatel a spisovatel Bohumír H. J. Bílovský (1659), kazatel a spisovatel Tomáš Xaverieus Laštovka (1688), malíř Jan Bochenek (1831), vrchní prezident Horního Slezska Josef Bitta (1856 v Dlouhé Vsi), hudební skladatel Pavel Blaschke (1885)

Ø        Symbol v městském znaku je též někdy vykládán jako písmena LP, připomínající latinskou verzi jména Dlouhé Vsi – Longo Pago.

Literatura:

-          Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – 2. díl (Praha 1997)

-          Bohumil Samek: Umělecké památky Moravy a Slezska 1 – A/I (Praha 1994)

-          Miroslav Plaček: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku (Praha 1996)

-          Zdeněk Fiala a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II – Severní Morava (Praha 1983)  

Web:

-           oficiální stránky města – http://www.hlucin.cz

-           wikipediehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Hlučín

-           informační centrum Hlučín - http://www.info.hlucin.com

-           hrady.cz; zámek - http://www.hrady.cz/?OID=2875

-           hrady.cz; opevnění – http://www.hrady.cz/index.php?OID=4630

-           hrady.cz; židovský hřbitov - http://www.hrady.cz/?OID=7917

-           cestování idnes - http://cestovani.idnes.cz/hlucin-skryva-sedm-bast   

další místa v okolí (mapa) / Slezsko / rejstříky

duben 2014