ALMIN KOPEC

k.ú. Hněvošice, Oldřišov, Služovice (Opavská pahorkatina / Opavsko)

Plochý vrchol (315 m n. m.) převážně pokrytý poli, pouze východně od vrcholu lesní komplex zvaný Hněvošický háj. Od západu k východu přechází nedaleko od vrcholu silnice z Hněvošic do Oldříšova. Jihovýchodně od vrcholu, při jihozápadním rohu Hněvošického háje, stojí dva kulovité vodojemy.

Návrší bylo v minulosti opakovaně osídleno. Doloženo je osídlení již v období svrchního paleolitu a neolitu. Významné jsou zejména nálezy osady z pozdní doby kamenné, učiněné při stavbě vodojemů (38 zahloubených objektů, z čehož 16 patřilo kultuře nálevkovitých pohárů, zbytek hornoslezské lengyelské kulturní skupině. V době bronzové (kultura lužických popelnicových polí) zde vzniklo mohylové pohřebiště. V severozápadní části Hněvošického háje se nachází 6 mohyl (některé porušeny archeologickým průzkumem); vzhledem k tomu, že další mohyly (údajně více než 40)  se nalézají v asi kilometr vzdáleném Rozumickém háji v Polsku, předpokládá se, že šlo o rozsáhlý mohylník, jehož větší část na orné půdě však byla v minulosti zničena. Do některých mohyl bylo znovu pohřbíváno v období Velké Moravy. Četné nerovnosti při západním okraji Hněvošického háje jsou okopy Rudé armády z doby ostravsko-opavské operace v dubnu 1945. Zákopy bývaly dle pamětníků i na poli, tam však zanikly v důsledku zemědělského obdělávání pozemků. Němci byli v Oldřišově, k ostřelování nepřátel používali mimo jiné kostelní věž.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image056.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image048.jpg

vrchol Almina kopce na pomezí lesa a pole

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image054.jpg

odpočívadlo s mapou Hlučínska severně pod vrcholem

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image044.jpg

pozůstatek jedné z mohyl po archeologickém průzkumu

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image040.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image036.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image032.jpg

terénní pozůstatky pozic Rudé armád při bojích a konci druhé světové války

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image028.jpg

dva vodojemy z roku 1986 při jihozápadním rohu Hněvošického háje

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image030.jpg

výhled k jihozápadu, na Oldřišov

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image058.jpg

pohled k severozápadu – návrší Obecník s větrnou turbínou na „úbočí″

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image060.jpg

pohled k severu – polská přírodní rezervace Rozumice

Hněvošický háj

Cca 70 ha velký lesní komplex na východním úbočí Almina kopce, na východní straně přiléhající ke vsi Hněvošice. Severní část rozbrázděna nehlubokými, ale výraznými, k východu se svažujícími roklemi, jižní a západní část spíše plochá. V severozápadní části bývala malá pískovna (dnes již zalesněno). Les má charakter převážně dubohabřin a doubrav. Uvádí se odtud karpatské dubohabřiny, polonské dubohabřiny (pro něž je typický vysoký podíl lípy) a acidofilní doubravy. Významný je hojný výskyt břízy pýřité (několik tisíc stromů, která zde roste v netypickém biotopu neoglejených nebo jen málo oglejených stanovišť). Z vegetace je pozoruhhodný mimo jiné výskyt některých typicky karpatských druhů (hvězdnatec zubatý zde má severovýchodní hranici svého rozšíření) či výskyt silně ohrožené ostřice hubená.

Přírodní rezervace (67,7 ha) zde byla vyhlášen výnosem Ministerstvem kultury ČSR ze dne 21. 11. 1969, ovšem s poznámkou, že „nabývá účinnosti dnem oznámení ve sbírce zákonů″, k čemuž došlo až 17. 12. 1970 (Oznámení č. o9/c37/1970 Sb.). Nově byla rezervace vyhlášena roku 2018. Od roku 2009 je zahrnuta též mezi významné evropské lokality soustavy Natura 2000.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image078.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image072.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image070.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image018.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image012.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image006.jpg

Hněvošický háj

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image002.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image004.jpg

mrtvého dřeva je tu spíše pomálu

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image022.jpg

jižní okraj háje

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image024.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image026.jpg

svatý obrázek na dubu na jižním okraji háje

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image038.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image042.jpg

starý již nepožívaný úvoz podél západního okraje háje

naučná stezka

Naučná stezka Hněvošický háj je 3,5 kilometru dlouhá a má sedm zastavení, přičemž tři jsou doplněná ještě interaktivními prvky - kostkovými „pexesy″, kombinujícími fotografie a obrázky vytvořené dětmi místní školy. Stezka je značená směrovkami a místy i čtvercovými značkami, složenými ze zeleného a bílého svislého pruhu. Oficiální začátek (tabule č. 1) je na severním okraji Hněvošického háje při silničce (cyklotrase č. 554) z Hněvošic do Oldřišova. Stezka je v podstatě okružní, pouze zastavění č. 7 leží na odbočce, při silnici z Hněvošic do Služovic, a může sloužit jako druhé nástupní místo.

První naučná stezka zde vznikla z iniciativy obce již někdy kolem roku 2010. Její zaměření bylo pravděpodobně čistě přírodovědné. Současnou naučnou stezku vybudovala místní organizace Českého svazu ochránců přírody Levrekův ostrov v roce 2021.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image068.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image052.jpg

zastavení naučné stezky

 C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image050.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image064.jpg

značení naučné stezky

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image062.jpg

jeden z rozcestníků naučné stezky

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image008.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Hlučínsko\Hněvošický háj foto_soubory\image010.jpg

v rámci naučné stezky byla vybudována u lávka přes periodickou vodoteč ve východní části lesa

trasa naučné stezky: 1 – Příroda bez hranic. 2 – mohyly lužické kultury popelnicových polí, 3 – Almin kopec, 4 – fauna, 5 – eneolitické osídlení, 6 – flóra, 7 – přírodní rezervace

informační tabule původní naučné stezky (převzato z natura-opava.org)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Almin kopec je uváděn jako nejvyšší vrchol Opavské pahorkatiny. Je to pravda jen částečně. Je nejvyšším VRCHOLEM tohoto horopisného celku na území ČR. V Polsku, kde Opavská pahorkatina pokračuje pod názvem Płaskowyż Głubczycki (Hlubčická plošina), je nejvyšším vrcholem Plechowa Góra (328 m n. m.). A za nejvyšší bod Opavské pahorkatiny je považována vrstevnice 340 m n. m. na jihovýchodním úpatí Hradiska u Krnova. Podle některých map však osahuje na polském území východně od Krnova až k vrstevnici 350 m n. m.

Ø        Ve zdejším poměrně plochám terénu není úplně jednoduché vymezit, co vše patří k Alminu kopci. V okolí je několik dalších kót, které nemají vlastní pojmenování a tvoří s vlastním „vrcholem″ Almina kopce v podstatě souvislou plošinu. Severozápadě od vrcholu ležící, zhruba kilometr vzdálená kóta 314 je tradičně nazývána Obecník, třebaže ji od Almina kopce taktéž neodděluje žádné viditelné sedlo. Plošina Almina kopce – Obecníku zasahuje na severovýchodu až do Polska, kde na ní leží lesní přírodní rezervace Rozumice. V její blízkosti jsou další dvě kóty pojmenované – Ostroga (298 m) při severní hranici rezervace a Gladysz (315 m) západně od rezervace, v těsném sousedství Obecníku.

Ø        Původ pojmenování Almin kopec není znám. Na žádných starších mapách (ještě ve 2. polovině 20. století) se mi ho nepodařilo nalézt. Je tedy otázka, zda jde o novotvar či o tradiční pojmenování, kterého se pouze dříve kartografové „nevšimli″. Nutno vzít k úvahu, že území patřilo v letech 1742-1920 k Prusku, takže staré mapy pro tuto oblast jsou hůře dostupné. Každopádně, například na vojenských mapách z 50. – 60. let 20. století kóta nijak pojmenovaná není, přestože sousední o něco nižší vrch Obecník zde pojmenován je.

Ø        Vrchol Almina vrch je údajně silným zdrojem pozitivní energie.

Ø        Nově byla rezervace vyhlášena Nařízením Moravskoslezského kraje č. 2/2018 ze dne 26. června 2018, původní výnos byl však Ministerstvem životního prostředí zrušen až 8. listopadu.

Ø        Západním, respektive severozápadním směrem by měl být údajně výhled až na masiv Hrubého Jeseníku. Nemohu potvrdit.

Literatura:

-          Jiří Juchelka: Lužická kultura v Českém Slezsku – Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 47 (Brno 2014) – viz též http://stream.avcr.cz/ARUB/Luzicka_kultura_v_ceskem_Slezsku.pdf

-          Dalibor Kvita, Milan Žárník: Plán péče o přírodní rezervaci Hněvošický háj na období 2008 – 2018 (2006)

-          Radim Kočvara: Plán péče o přírodní rezervaci Hněvošický háj na období 2018 – 2027 (Chropyně 2016)  – viz též https://www.msk.cz/assets/temata/zivotni_prostredi/plan-pece-pr-hnevosicky-haj.pdf

Web:

-           wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Hněvošický_háj

-           Moravskoslezský kraj - https://www.msk.cz/cs/temata/zivotni_prostredi/hnevosicky-haj-3038/

-           ústřední seznam ochrany přírody - https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=109

-           trejing cz - https://www.treking.cz/vrcholy/almin-kopec.htm

-           Vrcholovka - https://www.vrcholovka.cz/vrchol/3633-almin-kopec/

-           ptej se knihovny - https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/almin-kopec, https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/almin-vrch

-           Natura Opava - http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravy/naucna-stezka-v-hnevosickem-haji.html

další místa v okolí (mapa) / Slezsko / rejstříky

říjen 2021