BOBŘÍ SOUTĚSKA

k.ú. Loučky u Verneřic, Velká Javorská, Konojedy u Úštěku, Heřmanice u Žandova, Janovice u Kravař (České středohoří / Benešovsko, Českolipsko, Úštěcko)

Cca 2 km dlouhé skalnaté údolí Bobřího potoka, ze severu sevřené srázy Tokaniště a z jihu vrchem Starosti, vytvořené zpětnou erozí na okraji hrástě Českého středohoří. Nejdivočejší je začátek údolí, kde i dva vodopády  – tato část chráněna jako přírodní památka (1,8 ha, chráněno od roku 1968). Zajímavé skalní partie však i v dalších částech rokle. Údolí převážně zalesněno (s výjimkou luk pod bývalou vsí Malá Javorská a několika volných suťovisek, porostlých pouze spoře mechy a lišejníky, na úbočí Tokaniště), velká část porostů má charakter přírodě blízkých suťových lesů s převahou javorů.

Údolím prochází zeleně značená turistická stezka, několikrát po lávkách přecházející Bobří potok; místy obtížněji schůdná. Celá soutěska je součástí CHKO České středohoří a evropsky významné lokality Binov - Bobří soutěska.

 

skála na levém břehu Bobřího potoka na začátku soutěsky s výraznou sloupcovou odlučností

skalka nedaleko vodopádu

 

krátký úsek cesty mezi vodopády, jištěný řetězy

 

studánka pod bývalou Malou Javorskou (dnes uvnitř ohrazené pastviny)

    

přirozený tok Bobřího potoka

 

lávky v rokli

menší (západnější) suťovisko

 

větší (východnější) suťovisko s výhledem na dolní část rokle

suťové lesy na úbočí Tokaniště

stavení nad vodopádem

Hned na začátku soutěsky stojí nad levým břehem potoka nevelká zřícenina jakési stavby, uváděné někdy jako Kovárna. Vznikla pravděpodobně až v průběhu 1. pol. 20. stol., neboť na starších mapách není značena. Patřilo zřejmě k osadě Malá Javorská. Zaniklo někdy po 2. sv. válce. Zda využívala vodní pohon není zřejmé, ale je to pravděpodobné, protože jinak by její poloha v místě, kudy v podstatě nevede žádná cesta, nedávala příliš smysl.

pozůstatek stavby, snad komín (?)

  

zdivo nedaleko „komína″

kaskáda na Bobřím potoce

V místě, kde Bobří potok překonává práh tvrdších hornin (tzv. bazanitovou intruzi), se vytvořila zajímavá kaskáda, která však není vodopádem v pravém slova smyslu. Nejprve potok vymílá do horniny úzký žlab, ve kterém nabírá rychlost, a poté přepadává přes asi třímetrový „skluz″, který však má relativně mírný sklon. Pod ním potok prudce mění směr, a proto voda vymílá při patě protější skalní stěny dlouhou spáru; tato spára je vlastně rozšířenou šikmou puklinou v čedičovém (přesněji řečeno limburgitovém) tělese, která zde ovlivnila tok potoka a podmínila i podobu samotného „vodopádu″.

horní část kaskády

 

dolní část kaskády

pod kaskádou; vpravo patrná spára při patě skalní stěny

lávka nad kaskádou

Bobří vodopád

8 m vysoký vodopád na pravostranném přítoku Bobřího potoka jen několik desítek metrů pod kaskádou. Mimo značenou stezku, přístup k němu není ani nijak označen, z cesty ho však lze zahlédnout.

  

vodopád

odpočívadlo pod vodopádem

Zajímavosti:

Ø        Označení Bobří vodopád není zcela jednoznačné, někdy je vztahováno i ke kaskádě na Bobřím potoce.

Ø        V rokli výskyt některých zajímavých druhů rostlin – růže převislé, měsíčnice vytrvalé, tařice skalní – mloka skvrnitého, skorce vodního...

Ø        V sutích žijí zajímavé druhy bezobratlých, včetně glaciálních reliktů, do značné míry ovlivněných zdejšími mikroklimatickými zvláštnostmi (podmrzající sutě, teplotní inverze).

Ø        Na řadě skal v rokli dobře patrná sloupcovitá odlučnost; rozdílná orientace odlučných sloupků pravděpodobně dokladem, že zdejší horniny vznikly několika různými výlevy stejného chemického složení.

Literatura:

-          Peter Mackovčin, Jaromíra Kuncová a kol.: Chráněná území ČR I. - Ústecko (Praha 1999)

-          Martin Modrý, Jarmila Sýkorová: Maloplošná chráněná území Libereckého kraje (Liberec 2004) - viz http://www.ekovychovalk.cz/cs/zajimavosti/maloplosna-chranena-uzemi-libereckeho-kraje.html

Web:

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Bobí_soutěska

-           geologické lokality - http://lokality.geology.cz/869

-           příroda.cz - http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=1050

-           vodopády - http://www.vodopady.info/cz/stredohori/CeskeStrd.php?page=bobri

-           Ústřední seznam ochrany přírody - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=18

-           Natura 2000 - http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000070285

-           evidenční list Natura 2000 - http://www.mzp.cz/natura/karty/CZ0510441.html

-           turistika.cz - http://www.turistika.cz/vylety/bobri-souteska

-           Atlas Česka - http://www.atlasceska.cz/liberecky-kraj/bobri-souteska/

-           turistik.cz - http://www.turistik.cz/cz/kraje/ustecky-kraj/okres-decin/vernerice/bobri-souteska/    

Okolí: Malá Javorská

České středohoří / rejstříky

červenec 2012