ČERNÁ ROKLE

k.ú. Kosoř, Radotín (Pražská plošina / Černošicko, Praha)

Hluboce zařízlé zalesněné údolí Šachetského a Kosořského potoka, též Kosořské údolí či V sudech. Pravou stranu údolí tvoří západní a severní svahy hory Klapice s několika zarostlými opuštěnými lomy (jeden z lomů jihozápadně od vrcholu proslulý nálezy zkamenělin zbytků obludně velkých členovců řádu Eurypterida, kteří dorůstali až 2 m, a též jedním ze tří dosud u nás nalezených větších zbytků silurských rybovitých obratlovců), porostlé přírodě blízkou teplomilnou doubravou (stejnojmenná přírodní rezervace), levou skalnaté srázy pod vsí Kosoř (národní přírodní památka Černá rokle). Zhruba uprostřed údolí při soutoku obou potoků poměrně bizarní stavbička s okrouhlou věží č.p. 73, 100 m nad ní při Šachetském potoku samota zvaná Mydlárna č.p. 56 a o dalších 300 m výše v prudkém ohybu bývalá cihelna (dnes tři baráky - cihelnu již nic nepřipomíná). Dolní část potoka obvykle bezvodá (voda se ztrácí pod sedimenty). Do Radotínského potoka ústí u bývalého Hadrového mlýnu. Těsně před ústím přechází údolí po mostu železniční vlečka do Lochkovské cementárny. Údolím prochází silnice z Kosoře. Podél Kosořského potoka dříve procházela turistická značka, dnes zrušena.

Součást CHKO Český kras.

      

národní přírodní památka

Národní přírodní památka Černá rokle (13,26 ha) byla vyhlášena roku 1970. Zahrnuje geologicky a paleontologicky cenné skalní výchozy nad levým břehem Kosořského, respektive Šachetského potoka. V horní části srázů přirozené bizarní skalní útvary připomínajícími sudy (odtud jméno V sudech - nejlépe patrné ze silnice na jihovýchodním okraji Kosoře) s výraznou vrstevnatostí, tvořené dvorecko-prokopskými vápenci stupně prag. Níže pak několik lomů, v nichž se až do 2. sv. války těžily především šedé až černé na zkameněliny bohaté radotínské vápence lochkovského souvrství (tzv. kosořské mramory, podle charakteristického zvuku dříve nazývané též „cinkavka“, používané zejména na interiérové dlažby a chodníkové mozaiky – většinou v kombinaci se světlým mramorem, neboť šlo více méně o jediný tmavý mramor v Čechách). Kromě řady prvohorních členovců, ramenonožců a dalších bezobratlých (včetně známých trilobitů) se v těchto vrstvách vzácně nacházejí též zbytky rybovitých praobratlovců, z nichž jeden byl po nedaleké Kosoři nazván Kosoraspis. Právě v Černé rokli byla v roce 1958 stanovena hranice spodnodevonských stupňů lochkov a prag (dobře patrné zejména v lomu nedaleko silnice v severní části lokality, kde jednotlivé vrstvy číslované) - později byla tato hranice redefinována na Homolce u Velké Chuchle, přesto zdejší profil patří mezi nejlépe zpracované referenční stratotypy této hranice na světě. Dříve bezlesé území postupně zarůstá křovinami, dosud však zachovány i cenné fragmenty skalních stepí se zajímavým rostlinstvem (z nejzajímavějších v posledních letech již nepotvrzená třezalka ozdobná), entomofaunou, měkkýši a houbami. Část nevhodně zalesněna borovicí černou a akátem. Z horní hrany srázů pěkná výhledy.

  

prameny

Dva silné prameny (V Černé rokli, V sudech) na levém břehu potoka pod silnicí nedaleko č.p. 56 (cca 50, respektive 100 m od něj proti proudu), oba s tvorbou travertinu.

  

Zajímavosti:

Ø        Horní část povodí Šachetského potoka (nad cihelnou), která se již obvykle nezahrnuje pod označení Černá rokle, již němá charakter údolí, ale nepřehledné soustavy nehlubokých, ale velice strmých roklí, zařezávajících se relativně plochého lesního terénu.

Literatura:

-          Ivo Chlupáč: Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí (Praha 1999)

-          kol.: Okolí Prahy, západ - Turistický průvodce ČSFR 38 (Praha 1990)

-          Eduard Ureš: Studánky Velké Prahy – ad Portál č. 32 (Praha 1987)

-          Renáta Kadlecová, Karel Žák: Krasové prameny Českého krasu – ad Český kras 24 (Beroun 1998) – web

-          Václav Rybařík: Barrandienské mramory - ad Sborník geologických věd, ložisková geologie sv. 30 (Praha 1992) – web

-          Jan Němec, Vojen Ložek a kol.: Chráněná území ČR 1 – Střední Čechy (Praha 1996)

-          Radotínský almanach 2000 (Radotín 2000) - web

Web:

-           CHKO Český kras

-           Český rozhlas – příroda

-           region Karlštejnsko

-           Ochrana přírody a krajiny v ČR (DVD)

-           Národní registr studánek – V Černé rokli, V sudech

Okolí: Radotínské údolí / Radotín / Staňkovka / Sulava / Kosoř

Podbrdsko / rejstříky

březen 2009