ČERVEN

oblast Ruse

Rozvaliny „pevnosti“ (lépe řečeno středověkého města) na skalním ostrohu nad meandrem řeky Černi Lom. Byla založena v 6. či 7 století jako bezpečnější náhrada za v té době nájezdy decimované Ruse, vrcholu dosáhla ve 14. stol., kdy byla jedním z významných kulturních a zejména duchovních center(ne náhodou býval přezdíván „město kostelů“ či „město biskupů“) druhého bulharského království. Třebaže byla později dobyta Turky, funkci správního centra kraje si podržela až do 17. stol. Dnes jde údajně o jednu z mála (ne-li jedinou) autenticky dochovanou středověkou pevnostní stavbu v Bulharsku.

  

Areál se skládá ze dvou částí - citadely a „opyše“ (města) jihozápadně od ní, na části ostrohu pozvolna klesající k řece.

Citadela je od východu i západu opevněna mohutnou hradbou, na jihu a severu příkrými skalními srázy (přesto i na severní straně jsou dochovány zbytky hradby). Východní hradba je zesílena třemi bastiony (za ní je dochována i starší hradba z doby byzantské), zatímco západní hradbu doplňuje mohutná hranolová věž (sloužící nyní jako vyhlídka).

    

 V ploše citadely je řada odkrytých základů zdiva i konstrukcí vytesaných do skalního podloží. Mimo jiné jsou zde i zříceniny šesti kostelů. Nejvyšší místo citadely (a tím i celého ostrohu) zaujímal „zámek“. Celková situace je sice poněkud nepřehledná, ale velice působivá.

  

Na opyši nalezneme další řadu zřícenin, již ne v tak koncentrované podobě. Dominují tu zejména další čtyři rozvaliny kostelů (včetně biskupského chrámu) a sídelní okrsek se základy řady obytných budov a ulicí vytesanou do skály (odtud je nejhezčí výhled na citadelu). Plány uvádí i kolem „města“ hradby, ty však nebyly nalezeny (plocha zarostlá ze značné části křovinami).

   

Při přístupové cestě k východní bráně pevnosti vytesány ve skále nějaké žlaby, snad napajedla. Při pěšině k západní bráně pevnosti veliká jeskyně.

 

Z pevnosti sestupují dvoje tzv. vodní schody. zatímco schody na jižní straně vedly pravděpodobně k řece, na severní straně ústí do vytesané podzemní prostory s rezervoárem vody.

  

V nedaleká stejnojmenné vsi, rozložené ve velice členitém terénu v údolí i na několika skalních ostrožnách, nalezneme jak ukázky typické místní vesnické zástavby (cihlové domky s branami krytými stříškami), tak poměrně netypické hrázděné hospodářské budovy, ale i zcela nevzhlednou socialistickou výstavbu (zejména v centru - radnice?, dnes zpustlé nákupní středisko...).

  

Pod pevností má (podobně jako jinde v okolí) údolí Černého Lomu charakter vápencového skalního kaňonu. Na jeho dně jsou louky a pole.

 

Web:

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5%29

http://lomea.org/kultura.html

http://gallery.guide-bulgaria.com/NC/Rousse/Ivanovo/Cherven/

http://www.picturesofbulgaria.com/article/cherven.html (anglicky)

http://history.rodenkrai.com/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=33

Ke stažení v jpg: plán pevnosti / plán údolí Černého a Rusenského Lomu

Okolí:

Červen je součástí přírodního parku Rosenski Lom. Níže v údolí ves Košov. Proti proudu Černého lomu nedaleko vesnice Tabačka (již mimo přírodní park) se nachází veřejnosti částečně přístupná jeskyně Orlova Čuka, údajně druhá nejdelší v Bulharsku (12 km).

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2007