SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI

Ligurie - Città metropolitana Genova – obec Camogli

Osada v největší zátoce jižního pobřeží poloostrova Portofino na úpatí několik set metrů vysokých strmých skalnatých srázů. Jádrem osady je bývalé benediktinské opatství s klášterním kostelem. Na skále nad osadou obranná Doriova věž.

Trvalé osídlení se zde předpokládá již v 6. století. Kolem roku 711 sem měl podle legendy dorazit tarragonský biskup Prosper, prchající z Pyrenejského poloostrova napadeného Araby a snažící se najít místo, kam by ukryl bezpečně ostatky svého předchůdce svatého mučedníka Fruttuosa a jeho jáhnů Auguria a Eulogia. Na dobře skryté, nepřístupné místo se silným pramenem pitné vody byl prý doveden vnuknutím samotného světce. Snad již v té době zde vznikla nějaká malá církevní komunita, o které však nic nevíme. Nejsou známy ani žádné pozůstatky kostela z té doby (někdy se uvádí, že stál výše ve svahu v místech zvaných Chiesa Vecchia, tedy Starý kostel, kde údajně jakési pozůstatky staveb dosud existují, místo se mi však nepodařilo lokalizovat a osobně bych kostel spíše očekával u pramene). Klášter v pravém slova smyslu vznikl pravděpodobně v 10. století. Po zániku kláštera (16. stol.?) převážně rybářská osada, v 19. století zde žilo přes sto obyvatel. Dnes především turistická destinace s několika restauracemi, jedno z východisek turistických stezek po okolních horách. Osada přístupná pouze po moři nebo strmými pěšími stezkami přes hory; nevede sem žádná sjízdná cesta.

Součást regionálního přírodního parku Portofino.

 

celkový pohled na San Fruttuoso ze zátoky

zástavba východní části osady

pohled na osadu od severovýchodu, z úbočí Monte di Portofino

 

olivový háj na terasách strmého svahu nad osadou

Abbazia di San Fruttuoso

Převážně středověký areál bývalého benediktinského opatství (též Abbazia San Fruttoso di Capodimonte) uzavírá na severní straně celou mořskou zátoku. Do zátoky je komplex staveb otočen podlouhlou dvoupatrovou gotickou budovou s trojdílnými okny, zvanou lodgie (též opatství). Za ní se ukrývá malý rajský dvůr s patrovým ambitem a k němu ze západní strany přiléhající nejstarší část kláštera, v jejíž přízemí je hrobka rodiny Doria, v patře dnes pokladna a prodej suvenýrů. Východně od rajského dvora se nachází naopak nejmladší objekt areálu – fara. Severně od ambitu kostel, ve zdivu raně středověký, avšak v novověku výrazně upravený; pozůstatky původní svatyně pod dnešní podlahou přístupné. Nad středem kostela věž s lucernou, která je dominantou celého areálu. Spodní část věže tvoří do lodi otevřená kopule v byzantském stylu z konce 10. století, na ní byla později přistavěna dnešní osmiboká věž. Pod kostelem, přímo v ose věže, se nalézá „posvátný“ pramen, ústící štolou ve východní části klášterních sklepů. Klášter v minulosti stál přímo v moři; dnešní pláž před ním vznikla až počátkem 20. stol.

Historie a stavební vývoj kláštera dosud nejsou zcela objasněny. První zmínka o klášteru je z roku 984. V dokumentu se píše o obnově kláštera zničeného nájezdy saracénských pirátů, takže klášter prokazatelně existoval již před tím, ale o době jeho vzniku se nic neví (někdy se uvádí 9. stol. jindy je za zakladatele považován sám Prosper v 1. polovině 8. stol.). Každopádně, nejstarší dochované objekty kláštera – kostel, prostory západně a východně od ambitu a snad i samotný dolní ambit – pocházejí právě z 10. století, byť minimálně některé zřejmě z doby před zmiňovanou obnovou. Podle stylu kostelní kopule (spodní části kostelní věže) někteří badatelé soudí, že obnovu realizovali mniši z Řecka; jindy jsou však příchozí do San Fruttuosa dáváni do souvislosti s benediktinským opatstvím San Colombano. Ve 12. století byly pro rozrůstající se mnišskou komunitu budovy navýšeny o druhé podlaží, snad tehdy vznikl i horní ambit, byť v jiné podobě, než je dnes. Od 2. poloviny 13. stoleté jsou osudy kláštera úzce propojeny s janovskou patricijskou rodinou Doria. Jejich nákladem byla tehdy vybudována impozantní gotická „lodgie″ výměnou za právo vybudovat si v klášteře rodinnou hrobku. Teprve v té době je zdejší komunita jednoznačně definována jako součást benediktinského řádu. Během 14. a 15. století získával klášter na významu, zároveň trpěl častými nájezdy saracénských pirátů, takže byl nakonec mnichy opuštěn a obýván jednak rybáři, jednak různými lidmi mimo zákon. Roku 1544 se admirál Andrea Doria zavázal obnovit klášter a zajistit jeho ochranu proti pirátům, za což se stal fakticky jeho vlastníkem. Zda se obnova podařila není zcela jasné (viz poznámky), jisto je, že v 16. století došlo minimálně k renesanční přestavbě ambitů. Poté, co mniši klášter definitivně opustili, byl klášterní komplex přestavěn pro potřeby obývání rolníky a rybáři. Tehdy byla mimo jiné zazděna sdružená okna v průčelí lodgie a zbořen dormitář, přiléhající k východní straně ambitu. Kostel, využíván nadále laickými věřícími, byl přestavěn tak, že byla zvýšena jeho podlaha, čímž byl zajištěn snadnější přístup zvenčí (dolní ambity, ze kterých se do té doby do kostela vstupovalo, leží několik metrů pod úrovní okolního terénu); kostel se tím opticky výrazně snížil. Roku 1842 se stal kostel farním a v areálu byla vybudována fara (ta byla sice po několika letech zničena povodní, ale roku 1885 byla postavena znovu, v téměř identické podobě). Velká povodeň roku 1915, která se přiřítila z hor roklí nad klášterem, budovy silně poškodila, mimo jiné strhla celou západní část kostela (a vytvořila z naplaveného materiálu dnešní pláž před klášterem). Kostel byl opraven a roku 1922 znovu uveden do provozu, ovšem ve zkrácené podobě; zbořená část nebyla dostavěna, pouze bylo vystavěno nové průčelí. Roku 1933 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukci areálu, při níž byla obnovena středověká podoba průčelí kláštera. Roku 1983 darovala poslední dědička rodu Orietta Pogson Doria Pamphilj bývalý klášterní komplex neziskové organizaci Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI), která zajistila v letech 1985 – 89 kompletní rekonstrukci objektu včetně rozsáhlých archeologických výzkumů. Roku 1989 zde bylo zřízeno muzeum a areál včetně archeologických vykopávek byl zpřístupněn veřejnosti. Kompletní konzervace celého komplexu se uskutečnila v letech 2012-2021.  V rámci něj byl roku 2017 uvolněn přístup k prameni pod kostelem.

Klášter je přístupný turistům (otvírací hodiny, vstupné). Prohlídka je bez průvodce, objekt je vybaven řadou informačních tabulí s plánky a italsko-anglickými texty. „Sklepy″ při pláži z větší části volně přístupné, stejně jako loď kostela.

  

celkový pohled na klášter; budova nejvíce vpravo je fara

 

podoba kláštera na konci 19. stol. (www.beniculturalionline.it)

unikátní fotografie z roku 1934, kdy probíhala rekonstrukce průčelí lodgie (www.agenziabozzo.it; B. Ferraris)

Plán suterénu klášterního komplexu – modře románská část z 10. – 11. století, fialově gotická část ze 13. stol. (pod lodgií), bíle vlevo nahoře vyústění štoly od pramene pod kostelem. Úplně vlevo protíná fialovou i modrou část veřejný průchod od moře ke kostelu. Do sklepů původně zasahovala mořská hladina a sloužili pravděpodobně jako přístaviště. (plánek převzat z informační tabule v expozici)

Plán prvního podlaží klášterního areálu (vzhledem ke svažitosti terénu z větší části též suterénního) – modře románské části z 10. – 11. století, fialově gotické části ze 13. stol. Fialový prostor vlevo od ambitu hrobka Doriů (místnost ve skutečnosti také románská, fialová barva značí pozdější úpravy). Vpravo od ambitu prostor, který snad býval kaplí či refektářem, nad ním bývalá sakristie, přes kterou byl původně vchod do kostela (v horní části plánku). Mezi sakristií a vlastní kostelní lodí drobná kaple, vlevo od ní fialově krypta. Levá část kostela je označovaná jako matroneum a je pro mě poněkud záhadná; viz níže. (plánek převzat z informační tabule v expozici)

Plán druhého podlaží klášterního komplexu – zeleně románské části z 12. století, fialově gotická lodgie ze 13. stol., žlutá značí renesanci (16. stol.). Barvy zde však nejsou zcela přesné, protože zeleně značený ambit je v dnešní podobě v podstatě čistě renesanční, zatímco kostel (žlutý) je minimálně ve zdivu románský. Bílá stavba vpravo je fara, postavená až v 19. stol. (plánek převzat z informační tabule v expozici)

    

stavební vývoj kláštera (z expozice) – první snímek představuje prvotní klášter, druhý snímek stav na konci 10. stol., třetí snímek konec 13. stol., čtvrtý snímek v 16. stol., pátý snímek je současný stav

  

rajský dvůr s patrovým ambitem

  

dolní ambit, románský, v renesanci zaklenutý

horní ambit, v renesanci zcela přestavěný při použití starších stavebních prvků

 

románské hlavice sloupů horního ambitu

okénko na východní straně horního ambitu

 

sdružené okno na jižní straně horního ambitu, původně ve vnější stěně kláštera otevřené do zálivu

románské okénko v prostoru dnešní pokladny, v patře západního objektu kláštera

 

okna v jižní stěně patra románské části kláštera, původně otevřená do zálivu, dnes v interiéru lodgie

 

pohřebiště rodu Doria, zřízené ve starším objektu ve 13. stol.

   

hrobky příslušníků rodiny Doria

římský sarkofág v pohřebišti rodu Doria

 

jižní stěna pohřebiště s románskými prvky; pravděpodobně 10. stol.

  

prostory přiléhající na jihu k pohřebišti rodu Doria

 

románský suterén; dodnes jako kdysi zde „zakotveny“ lodě

komín na budově „lodgie

muzejní expozice v horním podlaží lodgie

 

muzejní expozice ve spodním podlaží lodgie

 

románská místnost přiléhající k západnímu konci dolního podlaží lodgie

 

suterén pod lodgií; původně tu nebyl štěrk, ale mořská hladina

 

vyústění štoly od pramene v podzemí kláštera; na přepadu se hojně vytváří travertin

 

Suterénní prostora na východní straně ambitu je pozůstatkem dnes neexistujícího východního křídla kláštera. Je datována do nejstarší fáze výstavby kláštera (10. stol) a podle apsidy v síle zdiva bývá považována za kapli či kapitulní místnost; nelze však vyloučit ani možnost, že šlo o refektář. Po přestavbách kláštera ve 13. stol. sloužila k pohřbíváni mnichů, později (14. – 15. stol.) i světských osob, jak se usuzuje z nálezu dvou snubních prstenů. Bylo zde objeveno celkem osm kamenných hrobů, v nichž však byly vícenásobné pohřby z různých období.

bývalá sakristie při severovýchodním rohu dolního ambitu

  

Kaple s drobnou apsidou v síle zdiva (10. stol.) v jihovýchodní části kostela; původně se přes ní vstupovalo z kláštera (sakristie) do vlastní kostelní lodi, dnes pod úrovní podlahy. Dochovány fragmenty původních vápenných omítek. Za zdí s okénkem (na posledním snímku) krypta, oddělená od kaple ve 13. stol., v níž byla pochována nějaká významná osoba, pravděpodobně opat.

  

Prostor středověké kostelní lodi s pozůstatky původích podlah. Část kostela sloužící řeholníkům byla od zbytku kostela oddělen zdmi, jakje patrné na následujícím obrázku. Na třetím snímku schody, které vedly do zvýšené apsidy (nad úrovní dnešní podlahy).

kresebná rekonstrukce interiéru kostela před novivěkým zvýšením podlahy a před zbořením západní části chrámu

 

ozdobný kamenný pás v původní kostelní lodi

  

Tenhle prostor v západní části původní kostelní lodi je označován jako matroneum, tedy část chrámu určená ženám. Nějak si však jeho funkci nedovedu představit, navíc nic takového není zakresleno na rekonstrukci interiéru kostelní lodi výše (nacházíme se těsně před dělicí zdí uprostřed kostela).

celkový pohled na kostel; v pozadí Doriova věž

 

průčelí kostela, nově vybudované po roce 1915, kdy se tato část kostela zřítila; původně zde byl delší

 

apsida kostela

 

detail jižní fasády kostela s obloučkovým vlysem

věž s lucernou nad středem chrámu

 

pohled do věže z lodi chrámu; toto je původní „byzantská″ kopule z 10. stol.

 

apsida kostela s oltářem, v němž uloženy ostatky svatých Fruttuosa, Auguria a Eulogia

 

interiér kostelní lodi

drobná apsida v síle zdi v jižní boční lodi (stejná je i v severní boční lodi)

 

z výzdoby interiéru kostela (19. stol.)

 

křtitelnice

Řez klášterem, na němž je dobře vidět jednak konstrukce dvojí věže, jednak pramen pod kostelem. Není zde znázorněna původní úroveň kostelní podlahy, která je na úrovni podlahy dolního ambitu (ilgiornaledeilavori.com)

Torre Doria (Doriova věž)

Renesanční hranolová strážní věž na skále jihovýchodně nad klášterem. Věž je vysoká cca 22 m. Na jižní a západní straně na fasádě velký znak Doriů. Vstup od severu po zděné lávce v místech původní padací.

Stavba věže souvisela se závazkem admirála Andrea Dorii ochránit klášter proti nájezdům pirátů. Věž byla postavena roku 1562, tedy dva roky po jeho smrti, jeho dědici. Byla vybavena mimo jiné třemi těžkými děly, bombardou a arkebuzami. V 19. a 1. polovině 20. století sloužila jako škola pro obyvatele osady.

  

Doriova věž

znak Doriů – černá korunovaná orlice na zlatostříbrném poli – na fasádě věže

vstup do věže s patrnými pozůstatky opevnění – střílnami a kladkami a vpadlině po padací lávce

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jedna z verzí legendy o příchodu biskupa Prospera do těchto míst praví, že ho sem dovedl anděl. Jeskyni s pramenem však obýval zuřivý drak, kterého musel anděl osobně z hory vyhnat, než se zde biskup se svými druhy usadili.

Ø        Z dostupných informací je dosti nejasná časová posloupnost událostí v 16. století. Co je (téměř) jisté? Že roku 1544 papež Pavel III. udělil kontrolu nad opatstvím a jeho pozemky rodině Doria za předpokladu, že na své náklady obnoví klášter a převezme odpovědnost za jeho ochranu před piráty, roku 1551 papež Julius III. ustanovil klášter jako světské opatství a jeho patronát udělil admirálu Andreu Doriovi.  Že věž, která měla tuto ochranu zajistit, byla postavena roku 1562, tedy dva roky po Andreově smrti. A že přestavba kostela do současné snížené podoby musela proběhnout až po definitivním opuštění kláštera řeholníky, protože fakticky znemožnila přímý vstup z kláštera do kostela. Co se píše, aniž by bylo někde (v mě známých podkladech) jednoznačně doloženo? Že řeholníci opustili klášter z důvodu pirátských nájezdů již v 16. století. Že renesanční přestavbu ambitu a kostela nechal udělat Andrea Doria již po odchodu mnichů. A že po zrušení kláštera byly objekty přestavěny na byly pro rybáře. Co z toho plyne? Zdě se, že roku 1544 byl klášter opuštěn. Ovšem pokud se Andrea Doria zavázal k jeho obnově, asi hned nezačal přestavovat kostel tak, aby se do něj mniši nedostali. Otázkou samozřejmě je, do jaké míry se obnova mnišské komunity podařila. Zda tím odchodem mnichů z důvodu pirátských nájezdů je myšlen odchod před rokem 1644 nebo někdy později (pak by to buď znamenalo, že ochrana kláštera nefungovala, nebo že odchod byl z jiného důvodu). Je možné si představit, že věž byla stavěna v době, kdy již bylo jasné, že klášter nebude obnoven? Asi to není vyloučené, místo mělo jakožto zdroj pitné vody i nadále strategický význam. Ovšem ještě v 17. století údajně některý z opatů zajišťoval nové zastřešení věže (?). Nezodpovězená tak stále zůstává otázka přesnější datace přestavby ambitu a kostela. Přestavba ambitu mohla souviset s obnovou kláštera, pak by ale nemohla být současná s přestavbou kostela. Nebo k ní došlo v době, kdy již byl klášter mnichy definitivně opuštěn, pak ale byla mezi klášterem a ubytováním rybářů musela být zjevně ještě nějaká mezifáze, kdy se předpokládalo nějaké rezidenční využitím areálu samotnými Dorii, neboť jinak by tato přestavba nedávala smysl. Osobně bych se spíše klaněl k variantě, že k přestavbě kostela pro laické věřící došlo až někdy později, rozhodně po smrti Andrea Dorii, nejspíše v 17. stol.

Ø        Uvádí se, že v San Fruttuosu bývalo nejméně pět mlýnů. Není však jasné, zda je myšleno přímo dole v osadě, a nebo jsou myšleny mlýny výše ve svahu na říčce stékající do zátoky.

Ø        Na dně zátoky před klášterem, v hloubce 17 metrů, stojí bronzová socha Krista z propasti. Byla vytvořen sochařem Guido Galletim a umístěna sem v roce 1954 na ochranu a památku všech, jejichž život je spojen s mořem.  Obnovena v devadesátých letech 20. stol.

Web:

wikipedie - https://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_San_Fruttuoso

FAI - https://fondoambiente.it/luoghi/abbazia-di-san-fruttuoso

FAI, prameny - https://fondoambiente.it/news/abbazia-di-san-fruttuoso-lacqua-delle-sorgenti

FAI, rekonstrukce areálu - https://fondoambiente.it/news/san-fruttuoso-di-camogli-interventi-di-conservazione-e-restauro

FAI, restaurování fasády kostela - https://fondoambiente.it/news/abbazia-di-san-fruttuoso-il-restauro-della-facciata-della-chiesa

Magistri – rekonstrukce areálu - https://ilgiornaledeilavori.com/san-fruttuoso 

historické fotografie Camogli; s podrobnou historií - http://www.agenziabozzo.it/camogli_ieri/CAMOGLI_ANTICA_web/Camogli_Foto_Antiche_876_San_Fruttuoso_chiostro_Abbazia_cartolina_1900.htm

historické fotografie Camogli; rekonstrukce průčelí - http://www.agenziabozzo.it/camogli_ieri/CAMOGLI_ANTICA_web/Camogli_Foto_Antiche_731_San_Fruttuoso_Primi_lavori_di_restauro_dell%27Abbazia_1933.htm

stránky osady San Fruttuoso (archivované) - https://web.archive.org/web/20160610180255/http://www.consorziosanfruttuoso.it/storia-.html

mapa kulturního dědictví - https://www.beniculturalionline.it/location-592_Abbazia-di-San-Fruttuoso-.php

polské stránky o Itálii - https://www.italiapozaszlakiem.com/san-fruttuoso-liguria/

popis areálu z roku 1924 - http://www.stagniweb.it/foto6.asp?File=fruttuos&Inizio=43&Righe=10&InizioI=1&RigheI=100&Col=5

 

další místa v okolí (mapa) / Itálie / rejstříky

květen 2022