VARTIČKA

Slovensko – Banskobystrický samosprávný kraj, okres Žarnovica

Návrší nad pravým břehem Hronu, jižně od městečka Hronský Beňadik (klášter se rozkládá na severovýchodním úbočí této výšiny), tvoří západní křídlo tzv. Slovesné brány. Nejvyšší vrchol (264 m n. m.) v severní části, k jihu postupně klesající relativně plochá náhorní plošina se strmými srázy. Částečně zalesněna, částečně pokryta loukami, k Hronu spadá andezitovými skalami s fragmenty skalních stepí (z některých skal pěkná výhledy do údolí Hronu a na přilehlé hory). V jihovýchodní části slovanské hradiště a Morová kaple.

babykový les v severní části

severnější skalní vyhlídka s dřevěným křížem

výhled na Hronský Beňadik a do údolí Hronu; vlevo vrch Klíča s přírodní rezervací, za ním Pohronský Inovec, vpravo areál Slovnaftu a úbočí Štiavnických vrchů

 

„tisíciletá″ lípa severně od hradiště

hradiště

Raně slovanské hradiště se nalézá na jazykovitém výběžku, vybíhajícím z východní okraje náhorní plošiny směrem k jihu, asi kilometr jižně od kláštera v poloze zvané Beňadická skala. K jihu se postupně svažující plocha, na severní a severovýchodní straně opevněná dosud patrným valem (dochován v délce 85 m), má cca 2,3 ha. Od severu k jihu je zhruba 360 m dlouhá, v nejširším místě 90 m široká. V nejsevernější (nejvýše položené) části této plochy stojí barokní kaple Boží Krve (někdy uváděna i jako Nalezení sv. Kříže), známější pod označením „Morová kaple″.

Existenci hradiště lze na základě archeologických nálezů klást do 10. století., do období krátce po zániku Velké Moravy. Nejpozději počátkem 11. stol. se osídlení přesunulo do prostoru pozdějšího kláštera v Hronském Beňadiku. Lokalita byla objevená až v 70. letech 20. stol.

Centrální kaple z roku 1713, připomínající morovou epidemii v letech 1709-12, stojí údajně na místě starší, snad dřevěné kaple sv. Heleny. Místními prý ještě donedávna chodili „na pouť k Jelence″ (odvozeno právě od jména Helena, Elena), z čehož lze usuzovat na velmi starou tradici tohoto poutního místa, sahající možná až do dob existence benediktinského kláštera, byť toto nelze nijak doložit.

plán hradiště (www.hradiska.sk)

  

Morová kaple

 

pamětní deska a pamětní kámen, připomínající obnovy kaple roku 1879 a 2013

dřevěný kříž před kaplí, v pozadí patrný val hradiště

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Zatímco v mapách je vrch psán výhradně jako Vartička, v literatuře je většinou nazýván Háj.

Ø        Hradiště bylo součástí ostrahy tzv. Slovenské brány, strategicky důležité soutěsky Hronu mezi výběžky Pohronského Inovce a Štiavnických vrchů. V bezprostřední blízkosti se nalézají další slovanská hradiště – na protějším Krivínu, níže po proudu Hronu pak v polohách Festunok a Kusí hora u Tlmačí a Pipíška u Malých Kozmálovců. Tato soustava hradišť snad měla za úkol zastavit postup Uherských kmenů do prostoru rudných nalezišť výše v Pohroní.

Ø        Val hradiště se skládal z vnější na sucho kladené kamenné zdi široké 60-80 cm a z vnitřní hliněné části, armované (přinejmenším v některých částech) dřevěnou konstrukcí. Plocha hradiště nebyla osídlená celá, osídlení se koncentrovalo (stejně jako na dalších hradištích v okolí) jen do blízkosti valu; volná plocha hradiště snad mohla sloužit jako útočiště obyvatel z okolí v době nebezpečí

Ø        Ve výmolu stoupajícím od vsi Psiare ke hradišti lze vysledovat stopy zaniklé středověké cesty; její případná souvislost s hradištěm není jasná, původní vstup do hradiště se nepodařilo lokalizovat.

Ø        Patrocinium kaple Boží krve (sv. Krve) nesporně souvisí se stejně zasvěcenou kaplí a cennou relikvií v nedalekém klášteře.

Web:

http://www.hradiska.sk/search/label/Hronský Beňadik

http://www.obechronskybenadik.sk/pamatihodnosti-obce.html 

Literatura:

Vladimír Turčan a kol.: Velkomoravské hradiská (Bratislava 2012)

další místa v okolí (mapa) / Slovensko / rejstříky / záznam v deníku

červen 2015