NOVÝ HERŠTEJN

k.ú. Němčice u Kdyně (Švihovská vrchovina / Kdyňsko)

Výrazný zalesněný vrch (681 m n. m.) se zříceninou hradu na vrcholu. Ve vrcholové části bukové a suťové lesy pralesovitého rázu; některé stromy přes 200 let staré (od roku 1933 přírodní rezervace Herštýn o rozloze 14,1 ha). Při jižním úpatí stejnojmenná osada, čítající v současné době dvě čísla popisná.

Naučná stezka Za poznáním místních zajímavostí Kdyňska prochází osadou, na vrchol vede odbočka.

pasekou odkrytý pohled na Nový Herštejn od západu, z úbočí Příkopů

  

bukové porosty v přírodní rezervaci

skalky ve vrcholové části kopce

hrad (nemovitá kulturní památka)

Zhruba trojúhelníková plocha obehnána hradbou, mohutným vnějším příkopem a valem. V západním nároží areálu pozůstatky věže přiložené k hradbě, obdobná věž stávala i v nároží jižním.  Ve východní hradbě částečně dochována podkovovitá bašta, později rozšířená v hranolovou věž s okrouhlou věžicí (zvanou Panenská věž), chránící přístupovou cestu, vedoucí od jihovýchodu po východní straně hradního areálu, skrze nedochovanou 1. bránu pod Panenskou věží a nedochovanou věžovou 2. bránou v severovýchodním nároží areálu vstupující do hradního jádra. Hradnímu jádru dominuje mohutná čtverhranná obytná věž (16,6 x 15,6 m), stojící dnes volně v prostoru hradu. Dříve na ni však navazovalo k západu vybíhající palácové křídlo, z něhož se v terénu nic nedochovalo, ale je částečně doloženo nejstarším dochovaným plánem hradu (1823). K vnitřní straně jižní hradby byly přistavěny hospodářské budovy. Jihozápadně od obytné věže ve skále vylámaná cisterna. Při přístupové cestě jihovýchodně od hradu dochovány stopy zemního opevnění (dva příkopy a upravené podloží pro nějakou stavbu), které bylo pravděpodobně předsunutým opevněním hradu, odborníci však zcela nevylučují ani možnou souvislost s obléháním hradu. Hrad má prokazatelně několik stavebních fází, jeho přesný vývoj však zatím není zcela objasněn.

Současná hradní stavba bývá obvykle datována do první poloviny čtrnáctého století. Predikát „z Herštejna″ (který se určitě netýká nedalekého Starého Herštejna) je však doložen u pánů erbu dvou zkřížených obrněných rukavic již roku 1272 (Protivec z Herštejna). Predikát „z Nového Herštejna″ se poprvé objevuje hned u dvou příslušníků rodu až roku 1349. Nabízela by se tedy teorie, že původní Herštejn stál někde jinde a tento, „Nový″, vznikl skutečně až před polovinou 14. stol. Tuto teorii však nabourávají archeologické výzkumy z počátku 21. stol. které skutečně dokládají existenci hradu na tomto místě nejpozději koncem 13. stol. V polovině 14. stol. získali hrad páni z Velhartic (následně psaní jako Herštejnští z Velhartic), kteří drželi Herštejn půl druhého století. Roku 1475 byl hrad dobyt Bavory. Roku 1496 koupil panství s pobořeným hradem Půta ŠvihovskýRýzmberka. Poslední přestavba (mimo jiné stavba stáje pro 200 koní) je doložena roku 1512 za jeho syna Břetislava; hrad však již nesloužil jako sídlo šlechty, ale pouze správce. Roku 1534 koupilo Herštejn město Domažlice a hrad nechalo zpustnout. 1549, po konfiskaci domažlického majetku, se novoherštejnské panství opět dostalo do šlechtických rukou, majitelé však již nesídlili na hradě, ale na tvrzi v Únějovicích. Roku 1626 se Únějovice spolu s Herštejnem stávají součástí bystřického panství a roku 1720 panství chudenického. Možná i díky tomu, že od 2. pol. 18. stol. se zde rozkládala obora, hrad nepostihly žádné romantické úpravy. Současný stav zříceniny je však havarijní; zdi vykazují na četných místech samovolný rozpad, ve velkém rozsahu je poškozena lícní vrstva a dochází k vyplavování pojiva, uvolňování kamenů a především k vývalům. zdiva.

plánek celkové situace hradu (Castellologica bohemica 6)

plán hradního jádra – černě starší zdivo, křížkovaně předpokládané mladší zdivo (Castellologica bohemica 6)

rekonstrukce hradu dle Karla Světlíka; některé detaily jsou však sporné (ryzmberk.jan-jansky.cz)

severní hradba

pozůstatky západní věže

 

val a příkop na jižní straně hradu

 

velký průlom v jižní hradbě vznikl pravděpodobně při dobývání hradu Bavory roku 1475, teoreticky by mohl být ale i důsledkem nedokončené snahy o zboření hradu jakožto potenciálního opěrného bodu nepřítele někdy v průběhu či těsně po skončení třicetileté válce

tzv. výpadní branka v jižní hradbě, spíše však pouze technologický otvor, v době fungování hradu zazděný

pozůstatky věže (?) v jižním nároží

částečně do skály tesaný příkop na jihovýchodní straně hradu

 

jihovýchodní nároží hradby

 

pozůstatky Panenské bašty s věžicí

starší podkovovitá bašta na východní straně hradu

místo 2. brány

  

obytná věž - donjon

  

interiér obytné věže

  

zeď, kterou na donjon pravděpodobně navazovalo palácové křídlo

 

pozůstatky hospodářských budov na jižní straně hradu; z umístění otvorů po trámech je zjevné, že zde stály v různých časech minimálně odlišné budovy

pozůstatky objektu, který navazoval ve vnitřním prostoru hradu na Panenskou baštu

osada Nový Herštejn

Při jižním úpatí vrchu se nachází zhruba devítihektarová nezalesněná enkláva (pastviny, sady) se dvěma čísly popisnými – při jihovýchodním okraji č.p. 2 a v protilehlém koutu bývalá panská hájovna č.p. 10.

V lese asi 300 m severozápadně od hájovny lokalizoval archeolog Zdeněk Procházka pozůstatky herštejnského dvora – mírné vyvýšeniny zaniklých budov a ovál zaniklého rybníčka, jehož břehy jsou vyskládány z nasucho kladených kamenů. Bohaté nálezy keramiky datují zdejší osídlení do 16, - 18. stol., což se shoduje s písemnými prameny – dvůr je poprvé zmiňován roku 1534, dále pak jako „značně zpustlý″ v 1. pol. 18. stol. (1711, 1749), definitivně pravděpodobně zanikl poté, co lesy kolem Herštějna nechal ve 2. pol. 18. stol. Prokop Vojtěch Černín z Chudenic oplotit a zřídil zde oboru pro černou zvěř.

Hájovna prokazatelně stála již roku 1811. Na mapě stabilního katastru (1837) jsou zakresleny již obě dnešní stavení.

 

č.p. 2

 

pastviny u č.p. 2; na prvním snímku v pozadí vrch Hora

lipové stromořadí k bývalé hájovně

 

bývalá panská hájovna č.p. 1O

znak Černínů z Chudenic na průčelí hájovny

hospodářské stavení hájovny

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Podle pověsti Jan Herštejnský při hradu obléhání Bavory ukryl všechny své poklady i tři své dcery v jedné z věží hradu. Dle jedné verze byla věž při obléhání zničena a dcery v ní zasypány, dle jiné byl Jan po dobytí hradu odvlečen do zajetí a dcery ve věži zahynuly hlady a žízní. Každopádně od té doby střeží otcův poklad tři bílé paní, které se na hradě občas (údajně na Květnou neděli) zjevují. Ona věž se od té doby nazývá Panenská bašta. 

Ø        Dle mapy stabilního katastru (1837) byla bezlesá enkláva nejen na jižním, ale i na východním úpatí kopce v údolí bezejmenného potoka. Tento prostor dnes zalesněn.

Ø        Památková ochrana se vztahuje na celý pozemek 1484/2, tedy rozsah kulturní památky je totožný s rozsahem přírodní rezervace.

Ø        Vrch bývá považován za součást tzv. Korábského hřbetu, spíše je však prvním vrcholem Úlikovského (Netřebského) hřbetu, nejzápadnějšího ze tří paralelních hřebenů, vybíhajících z Korábského hřbetu severovýchodním směrem.

Literatura:

-     Zdeněk Procházka: Nové poznatky z výzkumu hradu Nového Herštejna - Castellologica bohemica 6 (Praha 1998)

-     Jiří Jánský: Tři kapitoly z dějin hradů Starého a Nového Herštejna - Castellologica bohemica 6 (Praha 1998)

-     Jiří Jánský: Dějiny hradu Nového Herštejna a jeho držitelů – Západočeský sborník historický 7 (Plzeň 2001) - viz http://ryzmberk.jan-jansky.cz/files/doc/Novy_Herstejn.pdf

-     Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů (Praha 1999)

-     Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie Českých hrad – dodatky 3 (Praha 2008)

-     Miloslav Bělohlávek a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Západní Čechy (Praha 1985)

Web:

-     wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Herštýn

-     památkový katalog - https://pamatkovykatalog.cz/zricenina-hradu-novy-herstejn-15006576

-     zpravodaj hradu Rýzmberka - http://ryzmberk.jan-jansky.cz/?q=node/976

-     hrady-zříceniny - https://www.hrady-zriceniny.cz/hrad_novy_herstejn.htm

-     kudy z nudy - https://www.kudyznudy.cz/aktivity/hrad-novy-herstejn-u-kdyne

-     hrady.cz - https://www.hrady.cz/hrad-novy-herstejn

-     ústřední seznam ochrany přírody - https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=108

další místa v okolí (mapa) / Český les / rejstříky

září 2020