SOBOTKA

k.ú. Sobotka (Jičínská pahorkatina / Sobotecko)

Centrem města (305 m.n.m.) čtvercové náměstí, jižně od něj farní kostel. Na budově požární zbrojnice v uličce mezi kostelem a náměstím pamětní deska člena hasičského sboru Jaroslava Havíře, padlého roku 1945. V západní části města nádraží. Velké množství dochované roubené architektury (jako nemovité kulturní památky evidováno na 40 objektů).

Na křižovatce silnice na Dolní Bousov se silničním obchvatem města dřevěný křížek jako památka silničního neštěstí.

Město založeno pravděpodobně v první čtvrtině 14. stol., jako osada však údajně připomínáno již ve 2. pol. 12. stol. (nejisté prameny). Bývalo opevněné, průběh hradeb však dochován pouze v půdorysu města. Jméno odvozeno od sobotních výročních trhů. Stávala zde též tvrz, neví se však kde (většinou bývá lokalizována ke kostelu, někdy se uvádí i severní okraj města či návrší, na němž dnes stojí zámeček Humprecht) - ztratila význam po vybudování hradu Kost, k němuž Sobotka náležela, a zanikla pravděpodobně za husitských válek. Největší rozkvět v 16. stol. 1712 velký požár, při němž vyhořelo téměř celé město. Městská památková zóna.

V západní části města (mezi náměstím a náměstím) kdysi samostatné ves Březno, zmiňovaná od 16. stol.

Náměstí Míru

Čtvercové, lemované na třech stranách domy s podloubím. V prostoru náměstí kašna (nemovitá kulturní památka) a Mariánský sloup. Na jihozápadní straně náměstí v jádře renesanční (barokně upravená) Stará radnice čp. 5 s věžičkou, rodný dům básníka Fráni Šrámka (čp. 4) s pamětní deskou a tzv. Šrámkův dům čp. 3, v němž je turistické informační středisko a údajně i památník F. Šrámka. V západním rohu náměstí unikátní Gamzův dům čp. 129 z roku 1754 s roubenou podsíní a pavlačí (všechny tyto čtyři domy nemovité kulturní památky). Na jihovýchodní straně náměstí domy s podloubím.

    

Mariánský sloup (nemovitá kulturní památka)

Významné barokní sochařské dílo, stojící v ploše náměstí Míru vedle kašny. Na středovém nejvyšším pylonu socha Panny Marie, po stranách čtyři sochy českých patronů - sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop a sv. Jan Nepomucký. Podstavec zdoben reliéfy sv. Maří Magdaleny, sv. Rozálie, sv. Františka z Pauly a sv. Františka Xaverského. Sloup vznikl v letech 1742-46 a jeho autorem je Martina Jelínka ml. (dle některých zpráv otec a syn Jelínkové).

    

kostel sv. Maří Magdalény (nemovitá kulturní památka)

Goticko-renesanční stavba s hranolovou věží z let 1590-96, stojící na místě staršího (údajně dřevěného) kostela. Klenba obnovena při rekonstrukci v letech 1936 - 40 (původní se zřítila 1885, poté strop dřevěný). Několik renesančních náhrobníků. Hřbitov kolem kostela zrušen 1856. V jeho rohu socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1856, vytvořená podle návrhu Antonína Mánesa. V severovýchodním sousedství budova děkanství čp. 2 (nemovitá kulturní památka), původně renesanční, v dnešní podobě z doby kolem roku 1700.

     

Nové Město

Čtvrť založená západně od náměstí (na pozemcích dvoru Humprecht) po roce 1664. Zachován unikátní soubor předměstské roubené architektury. Nejcennější jsou patrový dům čp. 75 z roku 1736 (zřejmě nejstarší roubený dům ve městě!) a nedaleký čp. 117 z roku 1738, částečně obezděný, s arkádovou zděnou pavlačí (dnes v poněkud špatném stavu). Pěkný též čp. 112 s mansardovou střechou, přízemní čp. 73 či čp. 119, patrový čp. 138 s mansardovou střechou a pavlačí a řada dalších... Při nároží domu čp. 75 (na tzv. Anenském placu) barokní socha sv. Anny, na prostranství v centru Nového Města (před čp. 95) socha sv. Jana Nepomuckého (obě sochy, stejně jako řada roubených domů, nemovité kulturní památky).

      

 

Boleslavská ulice

Dnes v podstatě hlavní městská třída, historicky navazující na tzv. Dolní předměstí. Vede z náměstí jihozápadním směrem, de facto k nádraží (byť to poněkud bokem). Nejvýznamnější budovou zde Nová radnice (čp. 440 - moderní architektura z r. 1935, architekt Jan Freiwald, se sochařskou výzdobou J. Bezemka – nemovitá kulturní památka), před ní památník malíře Václava Špály (nemovitá kulturní památka). Zhruba naproti budova tzv. Špitálu (čp. 10 - pův. asi renesanční, v dnešní podobě z 1. pol. 18. stol. – nemovitá kulturní památka). Nedaleko radnice (v bývalé děkanské zahradě) je umístěna skulptura italského výtvarníka Claudia Parmigianiho Dům pod půlměsícem, opticky propojená s nedalekým Humprechtem (součást čtyřdílného souboru, rozmístěného v různých zemích světa a symbolizujících čtyři světové strany - Itálie jih, Egypt východ, Francie západ a Sobotka sever). Několik dalších pěkných ukázek roubených domů - mimo jiné přízemní tzv. Jeřábkův dům čp. 65 s pavlačí při mostu hned za náměstím (s dřevěnou pamětní deskou PhDr. Františka Jeřábka z roku 1893) či blíže k nádraží několik patrových domů s pavlačemi (např. čp. 48 datovaný 1794, velice pěkný čp. 61 s pavlačí či poněkud modernizovaný čp. 58). Řada z těchto domů nemovitými kulturními památkami. Při železničním přejezdu pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1784 (nemovitá kulturní památka).

        

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 6. díl (Praha 2004)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3. - P/Š (Praha 1980)

-     Petr David, Vladimír Soukup a kol.: Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku 2 - Český ráj - Turnovsko (Praha 1993)

Web:

-     oficiální stránky města

-     Mikroregion Český ráj

-     Fylkir

-     Turistik.cz

-     Wikipedia

-     Interregion Jičín

-     Holyday Tour

-     Turistika.cz

-     Hrady.cz

Okolí: Humprecht / Nebákov / Kdanice

 Český ráj / rejstříky

květen 2007