KLOKOČSKÉ SKÁLY

k.ú. Bělá u Turnova, Klokočí u Turnova (Jičínská pahorkatina / Turnovsko)

Skalní hřeben zhruba severojižního směru (přesněji severozápad - jihovýchod), k východu spadající strmými stěnami rozeklanými do řady skalních věží, zatímco k západu přecházející do řady zalesněných roklí s mnoha pseudokrasovými jeskyněmi (některé z nich významná archeologická naleziště). Z nich nejznámější Zelená rokle s jeskyní Postojna (největší pseudokrasová jeskyně Českého ráje). Souvislý hřeben přerušen jižně od vsi Klokočí skupinou izolovaných bizarních skalních útvarů (např. 16 m vysoká palice zvaná Džbán). V severní části řada pseudokrasových závrtů. Na nejjižnější skále hřebene zříceniny hradu Rotštejn. V širším slova smyslu se ke Klokočským skalám řadí i severnější Betlémské skály (takto vyhlášena i přírodní rezervace Klokočské skály, odborně nazývána celá tato nakloněná pískovcová deska Klokočská kuesta).

Po celé délce hřebene Klokočských skal prochází turistická značka, z hrany skal se otvírají četné výhledy na Kozákov, Hamštejnský hřbet, ves Klokočí pod skalami i na sousední skalní útvary.

               

Klokočské průchody

Úzká, uměle přitesaná 70 m dlouhá soutěska (místy pouhý 1 - 2 m široká a až 20 m hluboká), stoupající od vsi Klokočí mezi skalami na hřeben Klokočských skal. V soutěsce dvě skalní brány - dolní puklinového, horní říceného charakteru. Zhruba v půli cesty rozšířená „dvorana“ s výklenkem vytesaným do skály (snad kdysi sošky svatých) a řadou nápisů (nejstarší z 18. stol.). Různé nápisy a značky i na jiných místech soutěsky. Údajně tudy ve středověku vedla kupecká stezka. Celkově tajemný ráz však dnes poněkud ruší betonové schody. Průchody prochází turistická značka. Při horním vyústění soutěsky informační tabule občanského sdružení Ochrana Klokočských skal.

      

Literatura:

-     Petr David, Vladimír Soukup a kol.: Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku 2 - Český ráj - Turnovsko (Praha 1993)

-     Peter Mackovčin, Miroslav Sedláček, Jaromíra Kuncová a kol.: Liberecko – Chráněná území ČR III (Brno, Praha 2002)

Web:

-     občanské sdružení. Ochrana Klokočských skal

-     Turistik.cz

-     Český ráj.info

-     Holyday Tour

-     Turistika.cz

-     Hrady.cz

-     Český ráj.cz

Okolí: Klokočí / Rotštejn / Záholice / Betlémské skály

 Český ráj / rejstříky

květen 2007