SKELNÁ HUŤ (Glashütten)

k.ú. Trhomné (Tepelská vrchovina / Všerubsko)

Ves na levém břehu Starého potoka (570 m n. m.), na němž pod vsí Podviničný mlýn. Na pravém břehu potoka na Skelnou Huť bezprostředně navazuje osada Jedvaniny.

Tzv. Stará sklárna (Althütten) zde postavena roku 1712. Patřila k panství Bezdružice. První písemná zmínka o vsi je z roku 1788. V té době se rozkládala převážně při levém konci hráze Černého rybníka. Od roku 1852 měl sklárnu v pronájmu Jan Rückel. Ve sklárně se vyrábělo ploché foukané sklo. Sklárna i přes několik katastrof (1872 se protrhla hráz rybníka a voda sklárnu značně poškodila, 1858 sklárna vyhořela) byla v provozu až do roku 1876.

Součást přírodního parku Manětínská.

náves v jižní části vsi nad Černým rybníkem – č.p. 11

  

pravděpodobně novodobě hrázděný statek č.p. 32 v centru vsi

nedaleký roubený objekt č.p. 18 s hrázděním

 

dům č.p. 28 v centru vsi se špatně čitelnou nápisovou kamennou deskou na štítu

v centru vsi; vpravo č.e. 15, zřejmě původní škola z roku 1873

 

křížek na rozcestí v severní části vsi

zástavba jižní části vsi; vlevo bývalý hostinec

 

bývalý hostinec č.e. 16 v jižní části vsi

 

křížek na zahradě bývalého hostince

křížek v zahradě č.e. 24 v jižné části vsi

socha Jana Nepomuckého z roku 1810 v zahradě č.e. 22 jižně od mlýna

 

zástavba západní části vsi – č.e. 9 a č.p. 50

Podviniční mlýn č.p. 53

Vodní mlýn na levobřežním náhonu Starého potoka, dnes pension (www.mlynskelnahut.cz).

areál mlýna na mapě tzv. stabilního katastru z roku 1839 (archivnimapy.cuzk.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz)

pohled na mlýn od severozápadu

budova mlýna

mlýnské kameny na dvoře mlýna

nádržka nad mlýnem

Černý rybník

Rybník na Starém potoce, o výměra 1,6 ha.

výřez mapy tzv. stabilního katastru z roku 1839 (archivnimapy.cuzk.cz); drobná stavba v levé části pod hrází, při pravém břehu potoka, značena na některých jiných mapách z téže doby jako mlýn, respektive budova s vodním kolem, velká budova vpravo by možná mohla být ona sklárna (??)  

  

rybník

  

hráz

terénní nerovnosti pod východním koncem hráze; snad zbytek nějaké stavby, ale ve starých katastrálních mapách jsme přímo v těchto místech žádnou budovu neobjevil

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V okolí se těžil kámen, využívaná na výrobu mlýnských kamenů.

Ø        Jak vyplývá ze starých map, cesta z Březína vedla původně severněji, až později vytvořila současnou smyčku přes Skelnou Huť.

výřez z mapy tzv. 1. vojenského mapování z 2. pol. 18. stol. (archivnimapy.cuzk.cz)

Literatura:

-          Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách IV (Praha 2001) – informace zde uvedené však neodpovídají realitě!

Web:

-           wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Skelná_Huť_(Krsy)    

další místa v okolí (mapa) / Plzeňsko / rejstříky

květen 2016