UMÍŘ (Umirschen)

k.ú. Trhomné (Rakovnická pahorkatina / Všerubsko)

Zaniklá osada v lesích jihozápadního Manětínska (612 m n. m.). Tvořily ji čtyři usedlosti. Dnes ves připomíná obnovená kaplička, několik sklepů, zdí a studní a větší množství ovocných stromů. V blízkosti vsi dvě pevnůstky prvorepublikového lehkého opevnění, tzv. řopíky. V prostoru vsi umístěno několik netradičně dělaných informačních panelů, seznamujících především s přírodními zajímavostmi lokality (označovaných jako „naučná stezka″, byť netvoří žádnou trasu). Na okraji bývalé vsi vybudováno tzv. bivakovací místo, přístřešek s možností posezení a nouzového noclehu.

Umíř vznikla zřejmě v 17. stol.; prvně je zmiňována roku 1659. Spadala pod panství Bezdružice. Po poválečném odsunu německého obyvatelstva byla v 50. letech nakrátko začleněna do vojenské střelnice Dlouhá Lhota. Tyto události vedly k zániku vsi. Zachována pouze kaplička, po letech chátrání obnovená v roce 2006. V letech 2012-2013 provedly Lesy České republiky a Český svaz ochránců přírody Berkut celkové úpravy prostoru bývalé vsi (vyčištění od náletových dřevin, zajištění studní, vybudování informačního systému a bivakovacího přístřešku). Areál je dnes udržován Lesy ČR v až parkové podobě.

Součást přírodního parku Manětínská.

plánek vsi roku 1839 (archivnimapy.cuzk.cz)

   

celkový pohled na plochu bývalé vsi s pozůstatky budov

 

kaple, původně na návsi, stojící na místě starší dřevěné zvonice (nemovitá kulturní památka)

pamětní kámen krajinářských úprav zaniklé vsi roku 2012

pozůstatek staré cesty, procházející osadou

 

studna pod smrkem v jižní části osady

 

studna (?) v západní části osady

 

studna na západním okraji osady

 

sklep v severozápadní části osady

pravděpodobně nedokončený mlýnský kámen s různými artefakty, nalezenými na území zaniklé vsi

 

studna ve střední části osady

 

sklep ve střední části osady

 

sklep ve východní části osady

 

studna ve východní části osady

 

přístřešek – „bivakovací místo″ – a rumpál (nad jednou z historických studní) z roku 2013

 

staré ovocné dřeviny v osadě

   

informační „sloupky″, vybudované roku 2013 Českým svazem ochránců přírody Berkut

plánek rozmístění informačních tabulí zahrnuje kromě pěti informačních sloupků a úvodní tabule tohoto „informačního systému″ s informacemi o přírodním parku (Blíž přírodě) u bivakovacího místa i dvě starší klasické infotabule – historie vsi a popis objektu lehkého opevnění (z úvodní tabule)

sklípek (?) jihovýchodně od bývalé osady

  

křížek z roku 1907 v lese severně od osady

seník na severovýchodním okraji palouku

objekty lehkého opevnění

Linie lehkého opevnění, procházející v bezprostřední blízkosti Umíře, je součástí tzv. „plzeňské čáry″, stavebního úseku D 19 Nové Městečko. Vybudována byla v roce 1937. Většina objektů byla za okupace zničena (z některých se zachovaly terénní stopy), dochovány pouze dva „řopíky″ v blízkosti vsi, které pravděpodobně z důvodu blízkosti obytných baráků nebylo možné odstřelit – D-19/31/A-160 na severozápadním okraji palouku bývalé vsi a D-19/51/A-140 v lese jihozápadně od ní. Za seníkem na severovýchodním okraji palouku (viz foto výše) dosud patrné stopy po objektu D-19/30/A-180.

 

objekt lehkého opevnění vz. 37 v prvním sledu - č. D-19/31/A-160

   

interiér objektu lehkého opevnění vz. 37 č. D-19/31/A-160

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V historických dokumentech je s Umíří spojován mlynář, který měl v nájmu panský mlýn zvaný Lesní o jednom kole na nestálé vodě. Kde tento mlýn stál není jasné, protože přímo v Umíři není žádný vodní tok. Možná někde na Umířovském potoce, který teče v lesích kilometr severovýchodně od vsi. Na starých mapách zde však žádný mlýn značen není.

Ø        Dřevěné potrubí z jedné ze studní je uloženo v muzeu v Mariánské Týnici.

Ø        V okolních lesích četné pozůstatky po těžbě kamene – viz např. Bei der Eichen Rangl.

Web:

-           wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Umíř

-           Zaniklé obce a objekty - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=2255

-           Příběhy Sudet - http://sudety.cpkp-zc.cz/zanikle-obce-zapadnich-cech/plzen-sever/88-umir-umirschan/

-           Plzeňská čára - http://plzenska_cara.sweb.cz/D-19/index.htm

-           databáze řopíků - http://www.ropiky.net/dbase_usek.php?id=1075697557

-           Blíž přírodě - http://blizprirode.cz/cz/tipy-vylet/lokality/umir.html

-           Plzeňsko na kole - http://www.plzenskonakole.cz/cz/osad-umir-1161.htm

-           památkový katalog - http://pamatkovykatalog.cz?legalState=941412302&action=legalState&presenter=LegalStatesResults    

další místa v okolí (mapa) / Plzeňsko / rejstříky

květen 2016