BOLECHOVICE

k.ú. Bolechovice I (Vlašimská pahorkatina / Sedlčansko)

Ves v pramenné oblasti jednoho z přítoků Sedleckého potoka (432 m n. m.), na severním okraji mísovité kotliny zvané Český Merán. Větší část vsi (fakticky celou její východní část) zabírá areál dvora se zámkem. Při jihozápadním rohu dvora centrum vsi s křížem, dřevěnou zvoničkou a hasičskou zbrojnicí.

První zmínka o vsi roku 1381, kdy zde umírá Markvart z Bolechovic. Páni z Bolechovic jsou zmiňováni i v průběhu 1. poloviny 15. stol. Po většinu historie centrem malého samostatného panství. Krom tvrze, resp. později zámku tu v 16. a 17. stol. byly i dva svobodnické dvory – jeden v držení rodu Marků, druhý v držení rodu Vilasů.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image070.jpg

pohled na Bolechovice od severu; na obzoru Cunkovský hřbet

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image006.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image004.jpg

kříž a zvonička v centru vsi

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image008.jpg

hasičská zbrojnice

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image068.jpg

stodola východně od vsi

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image072.jpg

kříž při silnici do Jesenice

zámecký areál (nemovitá kulturní památka)

Pozoruhodně dochovaný areál venkovského zámku s dvorem, zahradou (cca 0,8 ha), kaplí, domem pro hosty (mimo památkově chráněný soubor) a kdysi parkově upravenou bažantnicí (oborou; 2,4 ha). Areál je dnes majetkově rozdělen mezi řadu různých vlastníků.

Vlastní zámek (č.p. 1) je barokní patrové stavení s rokokovými prvky. Na průčelí kamenný erb barona Jana Weniga von Ingenheim aus Hirschhorn. Západně a severozápadně od zámku se rozkládá hospodářský dvůr (kdysi s lihovarem), jehož budovy jsou postaveny do půlkruhu. V ploše dvora rybníček. Vstup do dvora (a k zámku) jednak od západu, jednak od severovýchodu.

Jižně navazuje na zámek nízký domek č.p. 24 + 25. Východně od zámku zámecká zahrada, v jejímž jihovýchodním rohu dřevěný altán. Severně od zámku novorenesanční dům pro letní hosty – „depandence“ – ve stylu italské vily (č.p. 20).

Východně od zámku, přímo v jeho ose na okraji zahrady pozdně barokní kaple sv. Jana Nepomuckého. Na průčelí (otočeném do zahrady, tedy veřejně nepřístupném) kamenný alianční znak Jana Karvinského z Karviné a jeho manželky Hugvicovny z Biskupic, výše pak srdeční štítek znaku barona von Ingenheim. V interiéru freska „Bůh se zjevuje Mojžíši v keři ohnivém“ a mladší rokoková kazatelna.

Východně od kaple, stále v ose zámku, vybíhá cca 150 m dlouhá dubová alej, spojující zámecké zahrady s východněji ležící bažantnicí v údolí potůčku se dvěma rybníčky, kde údajně dodnes dochovány náznaky parkové úpravy.

Lze předpokládat, že tvrz stála v Bolechovicích již ve 14. století, avšak výslovně je zmiňována až v první polovině 16. stol., kdy byla v majetku Jana Žeharta z Nasavrk. Roku 1622 kupuje panství Zdeněk Lev libštejnský z Kolovrat a připojuje ho k Uhřicím, v důsledku čehož tvrz pustna. Roku 1704 získává panství opět samostatnost a Tomáš Popovský ze Šafenbachu zde staví drobné šlechtické sídlo, označované jako „byt panský“. Snad už v té době vzniká v hospodářském dvoře i malý pivovar (necelých 100 hektolitrů uvařeného piva ročně), o dvě stě let později přestavěný na lihovar. Okolo roku 1770, za Jana Karvinského z Karviné, je zde, údajně na místě původní tvrze (stavební kontinuita však, pokud vím, není prokázána – viz též poznámka) vystaven současný barokní zámek v tehdy módním stylu „maison de plaisence“. Roku 1775 byla postavena kaple. Za autora zámku i kaple je považován Matěj Hummel. V téže době je při zámku zřízen park. Karvinský zemřel roku 1776 a je pohřben ve zdejší kapli. Majitelé se poté často střídají. Obora založena snad počátkem 19. stol. Od roku 1882 drží zámek císařský rada Emanuel Kallberg, který nechává k zámku přistavět východní křídlo a provést další drobné úpravy, čímž zámek získává současnou podobu. V severní části zámecké zahrady též nechává v letech 1898-1890 vilu pro letní hosty. Altán pochází pravděpodobně z přelomu 19. a 20. stol. Kolem roku 1900 získává velkostatek se zámkem židovská rodina Mautnerů. Druhou světovou válku přežil jediný její příslušník, který včas emigroval do Kanady. Zámku se za války zmocnilo SS, po válce mu byl zámek navrácen, ovšem roku 1948 opět vyvlastněn. V následné „péči“ státního statku zámek zcela zpustl. V roce 1975 ho zakoupila a zachránila rodina akademického malíře Jana Součka; rodina Součkova zámek vlastní a postupně opravuje dodnes. Hospodářské budovy jsou vesměs užívány ke skladovým účelům, částečně chátrají. Prostor dvora volně přístupný, zámecké zahrady veřejnosti nepřístupné.

  

areál zámku na mapě stabilního katastru z roku 1840 (archivnimapy.cuzk.cz), na 3. vojenském mapování z 2. pol. 19. stol. (oldmaps.geolab.cz) a na mapě současné (archivnimapy.cuzk.cz)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image014.jpg

dnes již neexistující brána do dvora od západu (převzato z pivorary.info) – fotografie je z roku 2011, ale brána prokazatelně stála ještě roku 2015

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image010.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image012.jpg

dochovaný zbytek západní brány

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image026.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image044.jpg

hospodářský dvůr

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image028.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image018.jpg  C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image038.jpg

rybníček uprostřed dvora

 C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image042.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image034.jpg

zámek

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image032.jpg

kamenný erb barona Jana Weniga von Ingenheim aus Hirschhorn na průčelí zámku

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image024.jpg

mohutný dub před zámkem

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image030.jpg

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image036.jpg

kolna a branka do zámecké zahrady severně od zámku

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image040.jpg

stavení č.p. 24 + 25 jižně od zámku

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image016.jpg

zbytky jakési stavby novogotického vzezření v jižní části dvora

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image050.jpg

pohled na zámek ze zámecké zahrady

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image058.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image054.jpg

altán v jihovýchodním rohu zámecké zahrady

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image060.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image002.jpg

kaple sv. Jana Nepomuckého

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image078.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image076.jpg

kamenné erby Jana Karvinského z Karviné a jeho manželky Hugvicovny z Biskupic, a srdeční štítek znaku barona von Ingenheim na průčelí kaple (převzato z bolechovice.wordpres.com)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image074.jpg

freska „Bůh se zjevuje Mojžíši v keři ohnivém“ v kapli, autor zřejmě z okruhu V. B. Ambrossiho (převzato z bolechovice.wordpres.com)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image048.jpg

vstup do zámecké zahrady od kaple

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image052.jpg

dubové stromořadí spojující kapli s bažantnicí

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image066.jpg 

novorenesanční vila pro letní hosty

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Z katastrálního území Bolechovice byla oddělena osada Dolce, která patří pod obec Jesenice (zatímco vlastní Bolechovice pod obec Sedlec-Prčice), proto je katastrální území označováno vlastních Bolechovic označováno jako Bolechovice I, zatímco Dolce jsou katastrální území Bolechovice II.

Ø        Na webu lze narazit na informaci, že pozůstatkem tvrze jsou „zbytky příkopu a destrukcí na jižní straně parku, též mocné zdi sousedního objektu, tzv. myslivny, a do skály vysekaná 11,5 m hluboká studna středověkého původu″. Není znám zdroj této informace; v odborné literatuře jsem žádnou zmínku o pozůstatcích bolechovické tvrze nenarazil a ověřit je v terénu není možné. Nevím také, zda toto nějak souvisí se „zbytky sklepa neznámého původu, patrné v zahradě na jižní stráni pod zámečkem″, u kterých Pavel Jakl předpokládá spojitost se zdejším pivovarem. Do souvislosti s původní tvrzí bývá někdy dáván i rybníček uprostřed dvora; též bez jakýchkoli mě známých důkazů.

Ø        V řadě dokonce i odborných publikacích je znak na průčelí zámku přisuzován Tomáši Popovskému ze Šafenbachu. Jde o omyl; Popovští ze Šarfenbachu měli „v pravém poli půl orla dvouhlavého, k pravé straně obráceného, v levém poli při spodku potok k pravé straně tekoucí, z něhož lev vystupuje…″ (August Sedláček: Českomoravská heraldika II).

Ø        Jedni z držitelů zámku – manželé von Hopp – mají náhrobní desky na průčelí kostela v sousední Jesenici.

Literatura:

-     Pavel Vlček: Ilustrovaná encyklopedie Českých zámků (Praha 2001)

-     Pavel Jakl: Encyklopedie pivovarů Čech. Moravy a Slezska, I. díl – Střední Čechy (Praha 2004)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech I. (Praha 1977)

-     Karel Hieke: České zámecké parky a jejich dřeviny (Praha 1984)

Web:

-     wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Bolechovice

-     památkový katalog - https://pamatkovykatalog.cz/zamek-2316593

-     hrady.cz - https://www.hrady.cz/?OID=4584

-     Prázdné domy - https://prazdnedomy.cz/domy/objekty/detail/2097-zamek-bolechovice

-     středočeské zámky – http://www.stredoceske-zamky.cz/zamekbolechovice.html

-     Pivovary info - https://www.pivovary.info/view.php?cisloclanku=2012010018

-     soukromé stránky - https://bolechovice.wordpress.com/2011/02/18/ahoj-vsichni/

-     oficiální stránky obce Sedlec-Prčice - https://www.sedlec-prcice.cz/bolechovice/d-1472

-     Svobodníci - https://www.svobodnici.cz/svobodstvi/Bolechovice

-     fotogalerie Lotus Esprit - https://lotusesprit.rajce.idnes.cz/bolechovice/ 

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

leden 2020