JESENICE

k.ú. Jesenice u Sedlčan (Vlašimská pahorkatina / Sedlčansko)

Poměrně rozlehlá ves při soutoku Sedleckého a Novodvorského potoka (373 m n. m.). Nejstarší jádro na návrší nad pravým břehem Sedleckého potoka, kolem kostela Nejsvětější Trojice, kde dnes mimo jiné i škola a obecní úřad. K nejstarší zástavbě patří i bývalý vodní mlýn (č.p. 1) jižně od kostela,  na levém břehu Sedleckého potoka. Dnes víceméně souvislá zástavba poté sbíhá k jihozápadu do údolí obou potoků. Jakýsi protějšek jádra kolem kostela tvoří dva statky (č.p. 15 a 16) na ostrohu nad soutokem potoků na jihozápadním okraji vsi. Přes Sedlecký potok přechází hlavní silnice po kamenném mostě, na jeho západním předmostí památkově chráněná socha sv. Jana Nepomuckého.

Nejstarší zmínky o vsi souvisejí se zdejším kostelem. Některé písemnosti tvrdí, že ho měl roku 1350 založit Mareš (Martin) ze Zvěřince (dnes však převládá názor, že kostel pochází už z 2. pol. 13. stol.), jindy je jako nejstarší zmínka uváděn spor dotyčného Mareše ze Zvěřince s Jesenickým farářem Buzkem roku 1396 či je za nejstarší zprávu považována zmínka k roku 1400, taktéž v souvislosti se zdejším farářem. Jesenice každopádně tehdy patřila ke hradu Zvěřinci. Od roku 1471 drželi zhruba půlstoletí zvěřinecké panství Růtové z Dírného, a jelikož hrad byl v té době již neobyvatelný, sídlili údajně přímo zde v Jesenici, na poplužním dvoře, který se měl rozkládat „na stráni nad Novodvorským potokem“, tedy zřejmě někde v místech dnešních statků č.p. 15 a 16 (častěji se však tvrdí, že seděli na statku Úlehle).  Od roku 1550 byla Jesenice součástí panství Nedrahovice (počátkem 17. století držené Divišem Černínem z Chudenic, popraveným roku 1621 na Staroměstském náměstí v Praze a pochovaným ve zdejším kostele), spolu s nimi pak roku 1622 připadla k Vysokému Chlumci. Fara v průběhu času zanikla, teprve roku 1763 byl v Jesenici znovu ustanoven kaplan, fara byla obnovena roku 1846.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\Jesenice znak.png

znak obce - zlaté mlýnské kolo upomíná na mlýny jesenického regionu, tři černá šikmo položená břevna ve stříbrném poli jsou ze znaku Mareše ze Zvěřince, prvního známého držitele Jesenice, modrá barva vyjadřuje čistotu zdejších vod

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image034.jpg

pohled na Jesenici od severu; v pozadí údolí Novodvorského potoka, vlevo od něj zalesněný vrch Zvěřinec

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image030.jpg

pohled na Jesenici od jihovýchodu; v pozadí zalesněný vrch Stříbrná

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image066.jpg

pomník padlým z roku 1922 na prostranství jižně od kostela

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image010.jpg

hasičská zbrojnice č.p. 70 na levém břehu Sedleckého potoka

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image006.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image002.jpg

jez na Sedleckém potoku

 C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image008.jpg

kamenný most přes Sedlecký potok z roku 1868; nahradil starší nižší, rovněž kamenný, stržený roku 1865 povodní

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image020.jpg

soutok Sedleckého a Novodvorského potoka

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image024.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image028.jpg

dvůr č.p. 15 na ostrohu na jižním okraji vsi

kostel Nejsvětější Trojice (nemovitá kulturní památka)

Jednolodní barokní kostel s gotickou věží při severní straně lodi. V interiéru dva renesanční náhrobníky – jeden připomíná Jana Černína z Chudenic (+ 1607), druhý neznámého šlechtice. Varhany jsou z roku 1803 (varhanář Friedrich Joachim Semrád). Vybavení kostela pochází převážně z konce 19, stol, Některé dřevěné prvky jsou vlastní prací faráře Antonína Lega.

Kostel stojí uprostřed vsi, na bývalém hřbitově nepravidelného tvaru, obklopeném zdí. Na hřbitov vedou dvě klenuté brány – od jihu a od severu. Při severní bráně obdélná márnice. Před oběma branami litinové kříže. Před jižní bránou roste mohutná lípa o obvodu kmene téměř 5 metrů, zvaná Jesenická, jejíž stáří je odhadováno na 340 let (památný strom). V areálu bývalého hřbitova socha faráře Antonína Lega – vášnivého včelaře, vynálezce, řezbáře, spisovatele, sběratele místních písní a pověstí…. – který v Jesenici působil v letech 1882-1901 a je zde i pohřben.

Byť se obecně traduje, že kostel založil Martin ze Zvěřince roku 1350, je jeho původ v současné době kladen už do 2. pol. 13. stol. Z této (raně) gotické stavby se dochovala věž a snad i část obvodového zdiva. Za středověkou je považována i ohradní zeď hřbitova. Roku 1617, za Černínů z Chdenic, kteří měli v kostele rodovou hrobku, došlo k přestavbě, při níž byla mimo jiné zvýšena věž. Současná podoba je dána razantní pozdně barokní přestavbou z roku 1799 (kdy byl dle některých názorů starý kostel s výjimkou věže zcela zbořen). Z té doby pravděpodobně pochází i márnice a obě brány. Přestavbu vedl stavitel František Lachout. Při bourání starého kostela byl ve stropě objeven husitský misál (kniha byla poté údajně vložena do bedny a zazděna za oltářem (misál byl hledán v 80. letech |20. stol, avšak neúspěšně – dutina za oltářem sice byla objevena, ale kniha v ní nebyla).

Socha pátera Lega na bývalém hřbitově před kostelem je dílem místního kamenosochaře Josefa Skalického. Socha byla instalována roku 2001 u příležitosti 100 výročí úmrtí za přítomnosti pražského arcibiskupa, kardinála Miloslava Vlka

U kostela začíná Naučná stezka na Jesenickou Kalvárii.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image032.jpg

kostel při pohledu od jihu

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image068.jpg

celkový pohled na areál kostela se hřbitovem od jihozápadu

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image038.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image050.jpg

kostel Nejsvětější trojice

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image054.jpg

pamětní (náhrobní) deska Antonína Lega, zasazená do vnější kostelní zdi rok po farářově smrti

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image044.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image042.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image040.jpg

náhrobní desky Ferdinanda Antona von Hoop (+ 1842) a jeho manželky Kathariny Anny Josefy von Auersperg (+ 1853), majitelů sousedních Bolechovic, zasazené v průčelí kostela

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image052.jpg

ještě jedna náhrobní deska na vnější straně kostela

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image060.jpg

jižní brána

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image064.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image062.jpg

památná lípa a kříž u jižní brány

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image036.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image046.jpg

severní brána

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image048.jpg

márnice

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image058.jpg

socha pátera Lega na bývalém hřbitově

socha sv. Jana Nepomuckého (nemovitá kulturní památka)

Socha sv. Jana Nepomuckého z jemnozrnného pískovce na žulovém podstavci je umístěna ve výklenku v nároží domu č.p. 43 poblíž kamenného mostu přes Sedlecký potok.

Socha pochází pravděpodobně z 1. čtvrtiny 19. stol. Předpokládá se, že letopočet 1832 na podstavci sochy není datem jejího vzniku, ale jejího přenesení do Jesenice; socha bude pravděpodobně o málo starší (v současné době však převládá názor, že rozhodně nepochází z 2. pol. 18. stol., jak je uváděno ve starší literatuře). Zmíněného roku 1832 zakoupili sochu v Praze místní občané Vojtěch Mrázek a Václav Bareš a František Jirásek z nedalekých Dobrošovic a nechali pro ni vysvětit kapličku nedaleko mostu (někdy uváděný údaj, že socha stávala přímo na mostě, je zřejmě mylný). Kaple stávala – jak dosvědčují mapy z 19. stol. - v místech dnešního domu č.p. 43 a je tedy pravděpodobné, že k zániku kaple a novému umístění sochy došlo v souvislosti s výstavbou tohoto domu; údajně se tak mělo stát kolem roku 1904.

Původně byla památkově chráněna i nika (kaple), roku 1988 byla ochrana niky zrušena, památkově chráněná zůstala pouze socha.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image016.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image014.jpg

výklenková kaplička v nároží domu č.p. 43

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice_soubory\image012.jpg

socha sv. Jana Nepomuckého

Web:

-     oficiální stránky obce - http://www.jesenice-obec.cz

-     wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Jesenice_(okres_Příbram)

-     památkový katalog; kostel - https://pamatkovykatalog.cz/kostel-nejsvetejsi-trojice-2155083

-     památkový katalog; socha sv. Jana - https://pamatkovykatalog.cz/socha-sv-jana-nepomuckeho-14459724

-     databáze ochrany přírody; Jesenická lípa - https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?SHOW_ONE=1&ID=10299

-     varhany v České republice - http://www.varhany.net/cardheader.php?lok=1488 

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

leden 2020