KONDRAC

k.ú. Kondrac (Vlašimská pahorkatina / Vlašimsko)

Obec (416 m n. m.) při Částrovickém potoce. Centrem trojúhelníková náves, uprostřed níž kostel se hřbitovem. Součást CHKO Blaník.

Počátky vsi leží vzhledem k existenci románského kostela nejpozději někde na konci 12. stol. První zpráva o vsi je však až z roku 1318, kdy jednu část vsi držel Přibek z Kondrace, zatímco druhá patřila k vlašimskému hradu. I v dalších staletích byla ves rozdělena na dvě, někdy i tři části; jednu z nich, s tvrzí a dvorem, drželi od 2. pol. 14. stol. do husitských válek páni z Věžník. Tvrz je zde uváděna od pol. 14. stol., roku 1548 již jako pustá (1735 její kámen použit na opravu kostela). Od poč. 17. stol. celá ves součástí panství Vlašim.

image048

centrum vsi s kostelem sv. Bartoloměje od západu (říjen 2011)

Kondrac od severovýchodu; v pozadí návrší Na homolce (prosinec 2017)

image026

hlavní ulice v severní části vsi; v pozadí Krasovická hůra (červen 2015)

image006 

bývalá škola, dnes radnice č.p. 3 (červen 2015, prosinec 2017)

špýchar u č.p. 23 severně od kostela, patrně z 18. či 19. stol.; nemovitá kulturní památka (prosinec 2017)

hostinec U Matoušků č.p. 57 na návsi (prosinec 2017)

image022

dům č.p. 11 v centru vsi (červen 2015)

image040 image042 

misijní kříž z roku 1904 na severním okraji vsi, při silnici do Vlašimi (listopad 2006)

image034

křížek v severní části vsi (červen 2015)

image036 image038

křížek v jižní části vsi z 2. pol. 19. stol. (listopad 2006)

 

kříž z roku 1887 v polích severovýchodně od vsi (prosinec 2017)

fara č.p. 1

Fara leží východně od kostela. Roku 2010 zde zřízeno Farní muzeum, přibližující návštěvníkům život na venkovské faře. Součástí muzea i expozice o historii kostela a o pohřbívání v márnici (www.farnimuzeum.cz).

image050 image054

fara (říjen 2011)

image004

plán areálu fary a kostela: 1 – Farní muzeum, 2 – řemeslná dílna, 3 – místo pro rozjímání, 4 – bylinková zahrádka, 5 – výběh pro ovce a kozy, 6 – úschovna kol a sklad, 7 – parkoviště, 8 – márnice – expozice historie kostela

kostel sv. Bartoloměje

Kdysi opevněný kostel uprostřed návsi. Jednolodní románská stavba s tribunou na západní straně, k níž na východě přiléhá gotický obdélný presbytář a sakristie (původně snad kaple). V průčelí dvě okrouhlé románské věže se dvěma řadami podvojných oken. V jižní straně lodi, krytý barokní předsíni, románský portál s diamantováním a růžicí na tympanonu. Na tribuně a stěnách lodi zbytky románských nástěnných maleb z legendy o neznámém světci z 1. čtvrtiny 13. stol. Kolem kostela hřbitov. Na východní straně zbytek fortifikačního příkopu, překlenutý pěkným kamenným mostkem.

Kostel založen kolem roku 1200 premonstrátským klášterem v Louňovicích. Presbytář a sakristie přistavěny ve 2. pol. 14. stol. Přestavěn 1735 (snížena loď, vestavěna kruchta, probourán západní portál a nová okna...). Později vestavěna mezi dvě románské věže třetí dřevěná pro velký zvon. Roku 1918 udeřil do prostřední věže blesk a kostel vyhořel – při rekonstrukci již nebyla tato věž obnovena a průčelí se navrátila původní románská podoba. Při následné rekonstrukci byly objeveny románské nástěnné malby.

image030

plán kostela (z Umělecké památky Čech) – černě románské zdivo, šrafovaně gotické, tečkovaně barokní

předpokládaná románská podoba kostela (dle J. Švastala; z Historie podblanické obce Kondrac)

image046 

průčelí kostela dnes (březen 2006) a před požárem roku 1918, ještě s prostřední dřevěnou věží (ad Soupis památek historických a uměleckých)

 

pohled na kostel s gotickým presbytářem s mladšími okny a s gotickou sakristií od jihovýchodu a od severovýchodu (prosinec 2017)

kamenný prvek z boku severní věže (prosinec 2017)

image026 

interiér lodi před požárem roku 1918 (ze Soupis památek historických a uměleckých) a dnes (prosinec 2017)

 

původní barokní oltář z roku 1735 (z K historii podblanické obce Kondrac) a dnešní, pocházejí ze zatopených Dolních Karlovic, v Kondraci od roku 1980 (prosinec 2017)

kazatelna, taktéž ze zatopených Dolních Kralovic (prosinec 2017)

zbytky románské výmalby jižní stěny lodi (prosinec 2017)

 

zbytky románské výmalby severní stěny lodi (prosinec 2017)

křížová cesta z 19. stol. (prosinec 2017)

ještě z interiéru lodi (prosinec 2017)

 

románská emporapředstavěnou barokní kruchtou v západní části lodi (prosinec 2017)

gotická žebrová klenba presbytáře (prosinec 2017)

  

románský portál z červeného pískovce s diamantováním a růžicí v jižní stěně lodi (prosinec 2017)

románská křtitelnice v předsíni kostela (prosinec 2017)

 

gotická sakristie, původně možná kaple (prosinec 2017)

image014

fragment gotického ostění okna sakristie (červen 2015)

image056 

zvonek z roku 1821 na západní stěně sakristie (březen 2006, prosinec 2017)

 

gotická žebrová klenba v sakristii (prosinec 2017)

image060 

na hřbitově – železný křížek a hrob „nejstaršího hrobníka v Čechách‟ Antonína Němce (březen 2006, prosinec 2017)

image066

márnice se slunečními hodinami (březen 2006); dnes v ní část expozice Farního muzea, věnovaná historii kostela

image048 image010

křížek z 2. pol. 19. stol. a pololidová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1798 před kostelem (březen 2006)

  image064

kamenný mostek přes příkop na východní straně kostelního areálu, údajně z roku 1798 (prosinec 2017, březen 2006)

stezka Rok na vsi

Čtveřice dioramatických panelů, představujících život na vesnici v jednotlivých ročních období (jaro nenalezeno) jsou umístěny při cestě z Kondrace do Ostrova. Instalovány byly roku 2010 jako externí součást farního muzea.

image046 image044

léto (říjen 2011)

image042 image040

podzim (říjen 2011)

image038 image036

zima (říjen 2011)

Zajímavosti, poznámky:

Ø  V prostoru obce se údajně ve středověku těžilo zlato a stříbro. Jedním z pozůstatků těžby byly údajně podzemní prostory v zahrádce u č.p. 5, používané jako sklep, které zavdaly příčinu k pověstem o podzemní chodbě, vedoucí z místní tvrze.

Ø  Byť pozůstatky tvrze existovaly ještě v 18. stol., názory na její lokalizaci se rozcházejí; zatímco někteří badatelé ji umísťují do prostoru zahrad jihozápadně od návsi (někteří výslovně do č.p. 28), jiní severně od návsi, někam mezi č.p. 30 a 33. Nutno v té souvislosti podotknout, že vzhledem k existenci emporového kostela lze v Kondraci předpokládat ještě druhou, starší tvrz, která ležela někde v těsném sousedství tohoto kostela.

Ø  Ještě počátkem 20. stol. oficiální jméno ovce Kondrac pod Blaníkem.

Ø  Proti hostinci U Matoušků začíná „naučná stezka″ Kondrac – Krasovice – úpatí Blaníku. Trasa o 4 zastaveních však není v terénu nijak vyznačena ani na tabulích popsána.

Literatura:

-    Josef Hauser: K historii podblanické obce Kondrac (Kondrac 2004)

-    Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2 - K/O (Praha 1978)

-    Antonín Podlaha: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém XXXV - Politický okres Benešovský (Praha 2011)

-    Jiří Mašín: Románská nástěnná malba v Čechách a na Moravě (Praha 1954)

-    Zuzana Všetečková: Středověká nástěnná malba ve středních Čechách (Praha 2011)

-    Jiří Kuthan: Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století (České Budějovice 1977)

-    Anežka Merhautová: Raně středověká architektura v Čechách (Praha 1971)

-    Tomáš Šimek a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI - Východní Čechy (Praha 1989)

-    Lubomíra Racková: Krajinou kolem Blaníka – 4. samostatná příloha Pod Blaníkem (Vlašim 2001)

-    Jindřich Nusek, Jan Svoboda a kol.: Příběh kapliček – 6. samostatná příloha Pod Blaníkem (Vlašim 2001)

Web:

-    oficiální stránky obce - http://www.kondrac.cz

-    Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Kondrac

-    hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=2852

-    středověk.com - http://www.stredovek.com/list_photo.php?category=jineobjekty&object=Kondrac%20-%20kostel%20sv.Bartolomeje

-    naučná stezka Kondrac – Krasovice – úpatí Blaníku - http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-kondrac-krasovice-upati-blaniku.htm

-    Památky pro život - http://www.pamatkyprozivot.cz/obsah-kategorie/projekty/farni-muzeum-v-kondraci/

-    památkový katalog - http://pamatkovykatalog.cz/?mode=parametric&cadastralArea=kondrac&presenter=ElementsResults

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

 aktualizace prosinec 2017