PETZOLDŮV LOM

k.ú. Srbsko u Karlštejna (Hořovická pahorkatina / Berounsko)

Opuštěný lom v Českém krasu, nad levým břehem Berounky mezi Srbskem a Karlštejnem. V Západní části lomu dochována řada původních objektů, z nichž nejzajímavější tzv. reflektorová věž, sloužící k osvětlování lomu, v němž se pracovalo i přes noc. S lomem souvisí i konstrukce při železnici na protějším břehu řeky (zbytky lanovky a nakládací rampy, základy vápencových mlýnů). Ve východní části lomu postupně odhalované rozsáhlé krasové podzemí, zvané Petzoldovy jeskyně.

Lom založen firmou C. T. Petzold a spol. roku 1916. Původně firma vyráběla především saturační vápenec pro železárny a cukrovary, později vápennou moučku, hnojiva, umělé omítky „Silurit” a lehké stavební desky. Vápenec byl dopravován přes řeku původně po dřevěném mostě, po jeho stržení povodní roku 1941 byla vybudována lanovka. Těžba v lomu ukončena v 60. letech. Část provozních objektů lomu zbořena koncem 90. let 20. stol.

Objev Petzoldových jeskyní patří k nejvýznamnějším objevům v Českém krasu po roce 2000. Drobné dotiny, které jsou jejich součístí, byly známy již od doby těžby v lomu. K zásadnímu objevu došlo 4. prosince 2010, kdy došlo k propojení dosavadních již delší dobu postupně zvětšovaných jeskyní Skulina (25-013) a V suti (25-014); od té doby se systém nazývá Petzoldovy jeskyně (převzali evidenční číslo 25-013). K dalším významným objevům (několik set metrů nového podzemí včetně rozlehlých sálů) pak došlo během jara 2011, objevy pokračují i v dalších letech. Postupně byly k systému připojeny také Petzoldka (25-012), Komín se třemi vstupy (25-011) a řada menších jeskyněk, které byly připojeny záhy po svém objevu, a tak ani nedostali své číslo (Nedělní, Večerní, Klíčová, Jívová). V současné době má systém přes 700 m a je šestou nejdelší jeskyní Českého krasu.

Součást národní přírodní rezervace Karlštejn (CHKO Český kras, evrpsky významná lokalita Karlštejn-Koda)

 

celkový pohled na lom přes řeku

zachovalé objekty v západní části lomu

 

reflektorová věž z poč. 40. let 20. stol.

 

konstrukce při železniční trati na pravém břehu řeky, někdy označovaná jako pozůstatek lanovky, jindy jako násypka a nakládací rampa

 

základy vápencových mlýnů při železniční trati na pravém břehu řeky

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V jihovýchodní části lomu se nacházela Sloupová jeskyně (25-009), později odtěžená. Celková délka jeskyně je uváděná kolem 30 m, hlavním prostorem byl až 6 m vysoký sál. Jeskyně byla přístupná čtyřmi vstupy, přičemž dva z nich měli charakter skalního okna. Výzkumy prováděné zde ve 40. letech 20. stol. (J. Petrbok, F. Prošek) zde odhalili kamenné nástroje středního paleolitu a zejména bohaté stopy osídlení v neolitu (kultura s lineární keramikou) obsahující nejen keramické střepy a kamenné nástroje, ale třeba i kostěnou lžičku či zbytky minimálně čtyř ohnišť zahloubených do jeskynního sedimentu.

Ø        Další z v minulosti zde uváděných jeskyní - Blátivá (25-008) - má dnes zavalený vstup. Dle popisů se nacházela někde „pod dnem lomu″.

Ø        V lomu stratigrafický profil spodním devonem s názorně odkrytou tektonickou stavbou.

Literatura:

-          Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - P-S (Praha 2003)

-          Karel Žák, Michal Kolčava, Jiří Bruthaus, Roman Živor: Evidence jeskyní Českého krasu; doplňky a změny za období 1. října 2011 až 30. září 2013 - Český kras XXXIX (Beroun 2013)

-          Ivan Horáček a kol.: Nejvýznamnější zimoviště netopýrů ve středních Čechách – Vespertilio 5 (2001) – viz též http://ceson.org/vespertilio/5/5_18.pdf 

Web:

-           Technické památky - http://www.hornictvi.info/techpam/petzold/petzold.htm

-           Středočeská vědecká knihovna v Kladně - http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/m-cs/detail-kl_us_auth-0201432-Petzolduv-lom/

-           Lemrouchovo oko - http://robkor.mistecko.info/index.php?option=com_content&task=view&id=290&Itemid=1

-           geologické lokality - http://lokality.geology.cz/166

-           http://ceskykras.ochranaprirody.cz/res/data/097/013732.pdf?seek=1

-           Přehled krasových území a jeskyní ČR - http://www.jeskynecr.cz/editor_files/File/Microsoft%20Word%20-%20legkmape.pdf

-           Petzoldovy jeskyně trochu jinak -. http://www.obecsrbsko.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=15298&id_dokumenty=1342  

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

březen 2014