CHOTEČ

k.ú. Choteč u Prahy (Pražská plošina / Černošicko)

Ves na terase nad pravým břehem Radotínského potoka (300 m n.m.). Centrem rozlehlý dvůr. Na návrší nad vsí kostel sv. Kateřiny se hřbitovem, v „Dolní″ Chotči při potoku Pivovarský mlýn.

Jméno Choteč je v listinách uváděno již od konce 12. stol., nikoli však jako jméno vsi, ale potoka (dnešní Radotínský potok) a později lesa. Roku 1301 si Eliáš z Tuchoměřic najal les Choteč, aby zde mohl postavit mlýny, dvůr a dům. Výslovně je ves poprvé zmiňována roku 1336, kdy ji držel Ješek z Chotče. Jehož potomci drželi Choteč minimálně do konce 14. stol. Samostatným statkem zůstala až do konce feudalismu.

 

křížek a pomník tragické smrti Václava Čecha (1961) na křižovatce u hřiště v jižní části vsi

dvůr č.p. 30 (nemovitá kulturní památka)

Raně barokní areál v centru vsi. Nejzajímavější částí dvora je jeho jižní křídlo s členitým štítem. Na terase v severním sousedství dvora nevelké zbytky gotická tvrze (dvě podlaží hranolové věže, přilehlý sklep a část ohradní zdi) - toho času nepřístupné.

Tvrz zbudována zřejmě koncem 14. stol., výslovně připomínána 1530 v souvislosti se vzpourou poddaných, kteří ji dobyli (dle jiných pramenů již 1456). Na přelomu 16. a 17. stol. v držení Magrlů ze Sobíšku, po konfiskaci (1622) pak kapituly Všech svatých na Pražském hradě. Dvůr vznikl v 1. pol. 17. stol. bez zjevného vztahu k v té době již zpustlé tvrzi.

jižní – raně barokní – křídlo dvora

areál dvora od severovýchodu – zeď je zjevně novodobá, ještě v pol. 19. stol. byl z této strany vjezd (kdesi za ní se skrývají zbytky tvrze)

 

socha sv. Jana Nepomuckého z 18. stol. před dvorem

náves

Nevýrazné nepravidelné prostranství před dvorem, na němž socha sv. Kateřiny z roku 1764 a pomník padlým v 1. a 2. válce.

náves od západu

 

socha sv. Kateřina – nemovitá kulturní památka

erb na soklu sochy sv. Kateřiny

pomník padlým

kostel sv. Kateřiny (nemovitá kulturní památka)

Dvouvěžová raně  barokní stavba v dominantní poloze na mírném návrší nad jihozápadním okrajem vsi. V kostele dosud (přes dvojí zrekvírování) visí tři zvony z roku 1697 od zvonaře Pricqueye – sv. Kateřiny, sv. Václava a sv Barbory. U kostela hřbitov.

Kostel postaven 1697-99, patrně podle návrhu J. B. Matheyho, s použitím části staršího kostela z konce 16. stol. Věže sníženy a nově pokryty 1856. Ve druhé pol. 20. spol. neudržován, koncem století již v dezolátním stavu. Opraven v letech 2000-2008.

pohled od východu

kostel a hřbitov od jihu

erb zakladatele kostela, kanovníka Václava Bílka z Billenberka, nad hlavním portálem

lípa před kostelem

Zajímavosti:

Ø        Do pravé věže kostela udeřil 31. května 1856 blesk, načež se část věže zřítila. Zřícené zdivo rozbilo krycí desku hrobky a shodilo víko rakve správce velkostatku. Mumifikované tělo s na kost sedřenými prsty svědčilo o tom, že „nebožtík″ byl pochován zaživa.

Literatura:

-          kol.: Encyklopedie českých tvrzí I - A-J (Praha 1997)

-          František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

-          Michael Rykl: Povrchový průzkum tvrze v Chotči a zaniklé fortifikace na Škrábku - ad Castellologica bohemica 2 (Praha 1991)

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1 - A/J (Praha 1977)

Web:

-           oficiální stránky obce - http://www.chotecpz.cz

-           Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Choteč_(okres_Praha-západ)

-           hrady.cz, tvrz – http://www.hrady.cz/index.php?OID=5860

-           hrady.cz, kostel -  http://www.hrady.cz/index.php?OID=5859 

-           farnost Radotín - http://farnost.tvuj.net/church_chotec.php

-           hřbitov - http://www.czechcemetery.com/prague/chotec/

Okolí: Chotečské údolí / Třebotov

Podbrdsko / rejstříky

říjen 2010