CHOTEČSKÉ ÚDOLÍ

k.ú. Choteč u Prahy, Ořech (Pražská plošina / Hostivicko, Černošicko)

Údolí Radotínského potoka mezi Chotčí a Kalinovým Mlýnem. Místy výchozy vápenců, rozhodně však méně skalnaté než níže položené Radotíncké údolí (za jehož součást někdy bývá považováno). V údolí tři mlýny a řada chat, vzniklá z původních trampských osad (zejména kolem Cvrčkova mlýna). Nad Cvrčkovým mlýne rozsáhlé mokřady porostlé olší. Údolím prochází červeně značená turistická stezka.

vápencová skála na levé straně údolí pod Měchurovským mlýnem

lužní porosty nad Cvrčkovým mlýnem

Měchurovský mlýn (č.p. 23)

Dnes nazývám Mlýn u Veselých, dříve též mlýn Pod Chotčí. Asi nejzachovalejší ze všech mlýnů na Radotísnkém potoce, s kompletním provozuschopným mlýnským zařízením z 30. a 40. let 20. stol. (možnost prohlídky - www.mlyn-uveselych.cz). Mlýnská budova je barokní, s atikovým štítem.

Původně patřil dominikánům. Zmiňován je od roku 1666, kdy sem přišel mlynář Matouš Měchura, jeho historie je však určitě starší. Měchurové zde mlynařili do roku 1737. Poté se mlynáři rychle střídali, přičemž právo rozhodovat o majitelích si ponechávala chotečská vrchnost. 1776 koupili mlýn Václav a Františka Veselí, v jehož rodu je držen dodnes. Roku 1928 osazen elektromotor, roku 1942 nahrazeno vodní kolo turbínou. Mletí ukončeno roku 1951. V letech 1991-92 obnova mlýna i mlýnské nádržky, v letech 1992 – 1994 opět v chodu. 2009 obnovena malá vodní elektrárna.

vodní nádrž nad mlýnem

starý most na cestě od Chotče ke mlýnu

vodopád na potoce jižně od mlýna vznikl překloněním koryta z údolí, kde stojí mlýn, výše do svahu

 

mlýn na mapě v 1. pol. 19. stol.(archivnimapy.cuzk.cz) a nyní (maps.google.cz)

  

areál mlýnu od jihozápadu kdysi (www.mlyn-uveselych.cz) a dnes

barokní štít mlýnské budovy

sluneční hodiny na jižní straně mlýnské budovy

areál mlýnu od východu

náhon pod mlýnem

Cvrčkův mlýn (č.p. 22)

Mlýn níže v údolí, taktéž náležející k Chotči. Též mlýn Suchých. Dnes zarostlý, zdá se, že nepříliš obývaný. Vodní náhon navazoval přímo na náhon z Měchurovského mlýna, dnes již bez vody, avšak v terénu podél cesty poměrně dobře patrný, buď z větší části zarostlý.

Původně vrchnostenský mlýn. Písemné prameny až od roku 1747, kdy „po 100 roků zpustlý takzvaný Cvrčkův mlýn″ nově vystavěl Václav Vaňha. Mlel do poč. 20. stol., kdy zde působil mlynář Suchý. Později zcela přestavěn, bez mlýnského zařízení.

 

Mlýn na mapě v 1. pol. 19. stol.(archivnimapy.cuzk.cz) a nyní (maps.google.cz). Zajímavé je, že na historické mapě je náhon značen jako jediný tok potoka – dnes zde pouze terénní zbytky, potok teče jižněji.

 

zarostlé zbytky náhonu před mlýnem (podél cesty do Chotče)

zpustlá zahrada Cvrčkova mlýnu – v ní bývala nádržka

 

Cvrčkův mlýn od severu

Osada Západní míle

Dnes chatová, dříve trampská osada v okolí Cvrčkova mlýna (www.ozm.wgz.cz). Byla založena roku 1940 části osadníků, kteří odešli z východněji položené osady Ariana.

 

„srdce″ osady

jeden z mála srubů, zachovávající si ještě původní trampskou podobu (na západním okraji osady nad náhonem Cvrčkova mlýnu)

Kalinův mlýn (Ořech č.p. 1 + č.p. 2)

Též Podvořešský mlýn. Dobře zachovaný areál mlýna na pravém břehu Radotínského potoka v současné době prochází rekonstrukcí. Dobře dochovaný, byť již nefunkční vodní dílo.

Mlýn velmi starého založení, v písemných pramenech od pol. 16. stol. Býval součástí svobodného gruntu v Ořechu, zvaného Jílkovský. Ve druhé pol. 17. stol. v držení kapituly sv. Víta, 1715 prodán mlynáři Václavu Kalinovi, který měl mlýn již předtím (pravděpodobně od roku 1700) propachtovaný. Za první republiky patřil k mlýnu i hostinec. Rod Kalinů drží mlýn doposud.

 

dnes mlýnský náhon začíná v rybníku, zvaném Čenda, 100 m nad mlýnem (na starých mapách z 19. stol. není)

funkční část náhonu pod rybníkem, přistavěná k přitesané vápencové stěně

již nefunkční část náhonu u mlýna, zpevněná kamenným obložením

mlýnské kameny u mlýnského náhonu

 

mlýn na mapě v 1. pol. 19. stol.(archivnimapy.cuzk.cz) a nyní (maps.google.cz)

areál mlýnu od západu (ještě nedávno zde byl vjezd do dvora zděnou branou)

hlavní mlýnská budova, toho času v rekonstrukci (říjen 2010)

 

mlynářský znak a letopočet poslední přestavby na štítech mlýnu

areál mlýnu od východu

mlýnský náhon pod mlýnem

Zajímavosti:

Ø        Ke Kalinovu mlýnu se pravděpodobně vztahuje děj povídky J. Š. Baara Konec jejího světa.

Ø        Hranice mezi Chotečským a Radotínským údolím není pevně stanovena. Někdy se za jejich předěl považuje pro zjednodušení hranice Prahy, někdy je za součást Chotečského údolí považována dokonce i část kolem Teslarova mlýna aa za jeho konec je považován až soutok Radostínského potoka s potokem Mlýnským. Část pod Kalinovým mlýnem má však charakterem již zcela jiný, než údolí pod Chotčí.

Literatura:

-          Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách III (Praha 2001)

Web:

-           Letopisecká komise - http://www.letopisciradotin.cz/prednasky/mlyny.html

-           hrady.cz, Mlýn u Veselých – http://www.hrady.cz/index.php?OID=7362

-           hrady.cz, Kalinův Mlýn - http://www.hrady.cz/index.php?OID=7361 

Okolí: Radotínské údolí / Kosoř / Sulava / Třebotov / Choteč

Podbrdsko / rejstříky

říjen 2010