TŘEBOTOV

k.ú. Třebotov (Pražská plošina / Černošicko)

Ves na náhorní plošině mezi údolím Radotínského potoka a údolím Švarcavy (350 m n.m.), při prameni malého potůčku, stékajícího do Švarcavy. Centrem bývalá tvrz a dvůr, západně od něj kostel. Novější výstavba směrem k východu a jihovýchodu. Na úbočí Kulivé hory na jihovýchodním okraji obce areál léčebny (sanatoria).

Ves velmi starého původu. Informace o první písemné zmínce se rozcházejí (od 1160 až po 1361). Podle některých pramenů první zmínky souvisí s řádem křížovníků s červenou hvězdou, každopádně po polovině 14. stol. již v držení pražských měšťanů. Od 1630 součást zbraslavského panství.

historické jádro vsi s kostelem (březen 2011)

 

rybník v historické části vsi – v pozadí budova obecního úřadu (březen 2011)

 

zděná brána z roku 1880 severně od tvrze (březen 2011)

 

rybníček ve východní části vsi (březen 2011)

dům č.p. 66 v ul. Pod Nemocnicí na jihovýchodním okraji vsi s (z ulice bohužel zcela nečitelnou) pamětní deskou (březen 2011)

hostinec č.p. 89 ve východní části vsi (březen 2011)

  

novorománská vodárna proti hospodě (březen 2011)

 

pomník padlým ve východní části vsi nedaleko hostince (březen 2011)

pomník Rudé armády na východním konci vsi (březen 2011)

křížek severně od vsi při silnici do Chotče (říjen 2010)

tvrz č.p. 1 (nemovitá kulturní památka)

Čtyřkřídlý objekt, dnes spíš charakteru zámečku (30 x 31,5 m), který v sobě obsahuje stavební konstrukce původního gotického paláce (jihovýchodní křídlo), hranolové věže (severní nároží) i obvodové hradby původní tvrze. Dnešní podoba převážně z 18. stol. Jihozápadně od tvrze nevelká zdí ohrazená moderně upravená zahrada.

Někteří badatelé předpokládají v Třebotově feudální sídlo již v ranném středověku, to by však stálo zřejmě někde u románského kostela. Dost možná tohoto staršího sídla se týká i nejstarší zmínka o třebotovské tvrzi z roku 1374, kdy byla majetkem pražských měšťanů. Vodní tvrz na dnešním místě postavena zřejmě až za Oldřicha Medka z Valdeka po roce 1387. Pozdně goticky přestavěna kolem roku 1500, později upravena renesančně. Od 1630 v majetku zbraslavského kláštera, poté sloužila jako fara. 1942 část objektu zničena požárem, od té doby objekt chátral, přesto ještě dalších třicet let byl využíván místními faráři. Od roku 1977 neobydlena, v 90. letech navíc použita k úvěrovému podvodu, takže koncem 20. stol. v naprosto dezolátním stavu. V letech 2001 – 2003 zrekonstruována manžely Sedláčkovými. Dnes v přízemí severovýchodního křídla Muzeum nočníků a historických toalet (www.muzeumnocniku.cz), zbytek komerčně využit (ubytování, svatby... - www.tvrztrebotov.cz). V rámci prohlídky muzea též možnost navštívit nádvoří, zahradu a jednu stylově vybavenou místnost v jižním nároží. Zrekonstruována i zámecká kaple – nepřístupná.

severozápadní (vstupní) průčelí tvrze (říjen 2010)

tentýž pohled ještě s barokní hodinovou věží, která byla snesena někdy koncem 19. stol (www.tvrztrebotov.cz) – při rekonstrukci nebyla obnovena, neboť dle památkářů „barokní úprava není z historického hlediska pro tuto budovu prioritním architektonickým obdobím, a i ve své době působila cizorodě″

předpokládaný architektonický vývoj tvrze (původní podoba ve 14. stol; pozdně gotická přestavba; současný stav – ad Encyklopedie českých tvrzí)

jihovýchodní křídlo se zasklenou arkádou při pohledu z nádvoří (březen 2011)

pozdně gotický sedlový portál v jihovýchodním křídle (březen 2011)

 

jihovýchodní křídlo při pohledu z parku – na prvním snímku v popředí plastika od Pavla Opočenského, na druhém dobře vidět barokní záchodový přístavek (březen 2011)

zbytek středověkého prevétu na zahradním průčelí jihovýchodního křídla (březen 2011)

vstupní (zahradní) portál jihovýchodního křídla (březen 2011)

plastika „Kámen na tělesné tekutiny″ od Pavla Opočenského – součást expozice toalet (březen 2011)

 

sochy před tvrzí (říjen 2010)

 

zajímavý jírovec u tvrze (říjen 2010, březen 2011)

studna u tvrze (březen 2011)

„šachová figurka″ před tvrzí – dočasná instalace ?? (březen 2011)

kostel sv. Martina

Pseudorománský kostel s hranolovou věží v jižním průčelí. Postaven 1866-67 na místě staršího, pravděpodobně románského (rotunda ?), doloženého údajně roku 1235 (podle jiných pramenů až v pol. 14. stol.).

 

pohled od východu (říjen 2010, březen 2011)

věž (říjen 2010)

škola (č.p. 3)

Budova proti kostelu z roku 1890, na místě starší, původně dřevěné, od roku 1801 zděné.

škola – pohled od kostela (říjen 2010)

Literatura:

-          kol.: Encyklopedie českých tvrzí III - S-Ž (Praha 2005)

-          František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

-          František Kašička, Luboš Lancinger: Bývalá tvrz v Třebotově u Prahy - ad Castellologica bohemica 2 (Praha 1991)

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 4 - T/Ž (Praha 1982)

Web:

-           oficiální stránky obce - http://www.obectrebotov.cz

-           Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Třebotov

-           hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=6011 

-           farnost Radotín - http://farnost.tvuj.net/church_trebotov.php

Okolí: Choteč / Chotečské údolí / Sulava / Kulivá hora / Solopisky / Švarcavské údolí

Podbrdsko / rejstříky

aktualizováno březen 2011