KOSOŘ

k.ú. Kosoř (Pražská plošina / Černošicko)

Ves (345 m n.m.) v Českém krasu, na náhorní plošině nad údolím Šachetského potoka (Černou roklí), při jeho levostranném přítoku, zvaného někdy Kosořský potok (jména Kosořský a Šachetský potok jsou mnohdy uváděna jako synonyma). Severně v těsné blízkosti vsi rozlehlý vápencová lom Hvížďalka. Jádrem vsi rozlehlý panský dvůr. Před ním kříž z roku 1907, severozápadně od něj socha sv. Jana Nepomuckého (nemovitá kulturní památka -  barokní z 18. století, obci darována jejím čestným občanem kanovníkem dr. Mikolášem Karlachem roku 1895). Na jihozápadním okraji vsi pěkná hranolová výklenková kaplička se zvoničkou pod mohutnou lípou. Na severním okraji vsi, v místech zvaných Na Hořícni, hřbitov. Dříve patřily ke Kosoři i některé mlýny v Radotínském údolí (dnes k.ú. Radotín).

Kosoř patřila v nejstarších dobách částečně kapitule vyšehradské, částečně byla svobodným statkem. Prvně je zmiňována v predikátu Waltra z Kosoře kolem roku 1310. Kosořští zemani jsou zmiňováni až do 30leté války. Současně však část vsi patřila zřejmě již od počátku cisterciáckému klášteru na Zbraslavi a kapitule vyšehradské. Kapitula vyšehradská se posléze stala majitelem celé vsi a držela ji až do konce feudalismu.

Součást Chráněné krajinné oblasti Český kras.

      

Kosořský dvůr (č.p. 1)

Rozlehlý komplex hospodářských budov v jižní části vsi, v dnešní podobě převážně z roku 1908. Severovýchodní nároží dvora tvoří tzv. zámeček, v dnešní podobě z roku 1893 (dnes restaurace) s atikovým štítem se sochou Panny Marie na šikmém nároží. V jeho bezprostředním sousedství na severní straně dvora vestavěna kaple sv. Anny (nemovitá kulturní památka) - barokní stavba na starších základech, postavená kolem roku 1722, s výrazným atikovým štítem a se sanktusovou vížkou. V interiéru kaple údajně nástěnné malby s výjevy ze života sv. Anny z 2. čtvrti 18. stol., barokní oltář sv. Anny a cenný tabulový obraz Ecce Homo ze 17. stol. od E. Heemskerka. Není vyloučeno, že hodnotné vybavení kaple pochází z kapitulního chrámu na Vyšehradě, kde před regotizací doložena samostatná kaple sv. Anny. Kaple i dvůr jsou dodnes vlastnictvím Královské kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

      

Zajímavosti:

Ø        Obecní znak byl Kosoři udělen v roce 2008. V červenozeleném polceném štítě se nalézá bílá skála, z jejíhož vrcholu rostou střídavě tři zlaté lilie a dvě stříbrné růže. Skála představuje skalnatý ostroh, na němž se obec nalézá, barvy znaku stejně jako stříbrné lilie a růže odkazují ke sv. Anně, patronce zdejší kaple (sv. Anna - lilie - byla matkou Panny Marie - růže, je zobrazována v zeleném plášti a červených šatech).

Ø        Jméno obce bývá odvozováno od „kosé hory“, tedy skalnatého návrší, na němž obec leží. Jiný (méně pravděpodobný) výklad odvozuje jméno od staročeského označení kosoř pro srp.

Ø        Po Kosoři nazván jeden z prvohorních rybovitých praobratlovců, nacházejících se v nedaleké Černé rokli, Kosoraspis.

Literatura:

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2. - K/O (Praha 1978)

-          František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

-          kol.: Okolí Prahy, západ - Turistický průvodce ČSFR 38 (Praha 1990)

Web:

-           oficiální stránky obce

-           wikipedie

-           farnost Radotín

-           panoramatické fotografie

Okolí: Radotínské údolí / Černá rokle / Sulava / Chotečské údolí

Podbrdsko / rejstříky

říjen 2005