SULAVA

k.ú. Kosoř, Černošice (Pražská plošina / Černošicko)

Náhorní plošina nad levým břehem Berounky jižně od Kosoře. Kóta 361 m n. m. se nalézá v lese na samé hraně srázů spadajících k řece, zvaných Staňkovka. K severu vrch klesá jen mírně a volně přechází do plošiny mezi Kosoří a Třebotovem. Bezprostředně severně od vrcholu chatová osada Na Pískách, severovýchodně od ní při silnici z Radotína do Třebotova rozsáhlé Kosořské pískovny, v nichž jsou těženy třetihorní písky, tvořící celou vrcholovou část Sulavy (jde o denudační zbytek písčitých a štěrkových sedimentů, uložených zde ve třetihorách v korytovité depresi v ordovických horninách – pozůstatek velké třetihorní řeky, která tekla podél severozápadního úpatí Hřebenů a pokračovala dále do Podkrušnohoří). Severně od pískoven pramení Šachetský potok, tvořící níže Černou rokli (nevýrazné – v poli).

Jako Sulava označována i hájovna při rozcestí turistických cest západně od vrcholu (severně od Černošic)

Součást CHKO Český kras.

 

Zajímavosti:

Ø        Při těžbě v pískovnách odkryty stopy osídlení v době bronzové.

Literatura:

-          Ivo Chlupáč: Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí (Praha 1999)

Web:

-           fotoarchiv České geologické služby

-           Středočeské výlety

Okolí: Kosoř / Černá rokle / Staňkovka / Horní Černošice / Kulivá hora / Třebotov / Chotečské údolí

Podbrdsko / rejstříky

říjen 2005