BARBORA

k.ú. Jince (Brdská vrchovina / Příbramsko)

Bývalá dřevouhelná železářská huť (vysoká pec se slévárnou) stojí na okraji Jinec při levém břehu Litavky, pod hrází rybníku Pecovák. Empírová budova čtvercového půdorysu o straně 28,5 m, rozdělená na 9 čtvercových polí, uprostřed s vlastní vysokou pecí (její koruna dnes snesena a překryta střechou), jedno zadní pole vyvedeno do výšky v podobě čtvercové věže, v níž bylo zdvihací zařízení pro zavážení pece; zdvihací zařízení bylo stejně jako dmychadla poháněno vodním kolem. Nad vstupem bývala litinová deska připomínající založení hutě, dnes sňatá a uložená v příbramském muzeu. Rybník, na některých mapách zvaný též Kněžský, je napájen levostranným náhonem Litavky, tzv. Mlýnským potokem (který se před rybníkem rozdvojuje, jedno rameno jde do rybníka přímo a druhé obloukem přes Běhounův mlýn). Od Jinec je areál oddělen vysokým náspem železniční trati ze Zdic do Příbrami. Dnes zchátralá huť nepřístupná, na soukromém oploceném pozemku. Po hrázi Pecováku kolem hutě prochází naučná stezka Z Jinec na Olymp Brd.

Pec založena pod hrází rybníka roku 1810 tehdejším majitelem jinecko-hořovického panství Rudolfem z Vrbna. V té době patřila huť k nejmodernějším v celé monarchii, s roční produkcí až 110 t surového železa ročně. Proslavená byla mimo jiné výrobou litinových rour. V provozu byla do roku 1874, poté zde až do pol. 20. stol. pila (nejprve s pohonem vodního kola, později vodní turbínou a parním strojem). Snad díky tomu zůstala budova pece zachována dodnes. Následně do roku 1973 zde bylo skladiště zemědělského družstva, od té doby objekt nevyužitý. Nemovitá kulturní památka. Přilehlý pozemek slouží k výcviku záchranářských psů.

 

huť Barbora v dobách provozu (z infotabule naučné stezky, www.hornictvi.info)

Barbora v době, kdy zde fungovala pila (z infotabule naučné stezky)

   

Jince č.p. 7 – bývalá huť Barbora - dnes (květen 2005, leden 2015)

pohled na rybník s bývalou hutí, v té době již pilou (vpravo) a domkem hrázného (vlevo); v pozadí Jince s kostelem a zámkem (z infotabule naučné stezky)

  

rybník Pecovák – na druhém snímku vlevo svah Vinice, na třetím v pozadí Jince (leden 2015)

historická fotografie domku hrázného pod východní hrází rybníka (Jince – dějiny obce)

 

domek hrázného č.p. 3 dnes (leden 2015)

 

stavidlo u domku hrázného (květen 2005, leden 2015)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Většinou se uvádí, že Barbora vznikla na místě starší menší, v té době již zastaralé hutě. Na vojenské mapě z 2. pol. 17. stol. však pod hrází tehdy již existujícího rybníku žádný objekt značen není (?!); zdá se spíše, jako by rybník sloužil k posilování náhonu jdoucího od Běhounova mlýnu k hamru pod zámkem.

(oldmaps.geolab.cz)

Ø        Jméno Barbora huť získala po manželce vrbnovského hutního ředitele Rosenbauma.

Ø        Údajně jde poslední kompletně dochovanou dřevuhelnou vysokou pec ve střední Evropě.

Literatura:

-          Jan Beránek: Jince – dějiny obce (Jince 2000)

-          Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

-          Jan Čáka: Toulání po Brdech (Praha 1986)

-          Jan Čáka: Podbrdskem od městečka k městu (Praha-Litomyšl 2001)

Web:

-           industriální topografie - http://www.industrialnitopografie.cz/karta.php?zaznam=V000078

-           hornictví.info - http://www.hornictvi.info/techpam/hutjince/hutjince.htm

-           Středočeská vědecká knihovna - http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/m-cs/detail-kl_us_auth-k0008266-Hut-Barbora-Jince-cesko/

-           naučná stezka - http://www.jince.cz/naucnastezka/ 

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

leden 2015