VINICE

k.ú. Běřín (Brdská vrchovina / Příbramsko)

Skalnatá zalesněná stráň pod Běřínem, spadající k pravému břehu Litavky. Část zdejších porostů má přirozený hájový charakter s převahou habru, ve strmé střední části velmi zajímavá zakrslá doubrava. Četné výchozy prvohorních mořských usazenin (především kambrických břidlic, v menší míře též drobů, prachovců a ordovických tufů a křemenců), v nichž bohaté naleziště prvohorní fauny, zejména trilobitů. Na některých skalách fragmenty xerotermní vegetace.

Klasická paleontologická lokalita, zkoumaná již ve 2. pol. 18. stol. Joachimem Barrandem. Od roku 1999 chráněno jako přírodní památka (43,18 ha). Velkým problémem nelegální těžba zkamenělin ke komerčním účelům.

Po cestě středem stráně vede od roku 2013 naučná stezka Z Jinec na Olymp Brd. Ze střední části svahu omezený výhled na Jince a rybník Pecovák.

pohled na Vinici od západu; v popředí Jince, na náhorní plošině Běřín, vpravo v pozadí Písek (červen 2005)

   

výchozy břidlic v dolní části svahu, nad břehem Litavky (leden 2015, květen 2005)

  

jámy po těžbě zkamenělin ve střední části svahu (leden 2015)

terénní nerovnosti po jakési těžbě, snad železné rudy (leden 2015)

 

křemencový lůmek v severní části svahu (leden 2015)

 

habrové porosty (leden 2015)

 

přírodovědně významný porost zakrslé kyselé dubiny ve střední části svahu s  výhledy na Vystrkov, Jince a rybník Pecovák (leden 2015)

vícekmenný buk (leden 2015)

       

cesta srázy Vinice (leden 2015)

zastavení  naučné stezky (leden 2015)

 

Litavka pod Vinicí (leden 2015)

u Litavky (květen 2005)

 

Kubova lávka přes Litavku (leden 2015)

původní Kubova lávka (www.jince.cz)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Skalní výchozy na Vinici jsou základním stratigrafickým profilem tzv. jineckým souvrstvím středního kambria; je zde odkryt kompletní profil tímto souvrstvím včetně kontaktu s podložními i nadložními vrstvami. Lokalita mezinárodního významu též jako paleontologické naleziště.

Ø        Ze vzácnějších rostlin je zde uváděna bělozářka liliovitá (desítky kusů na skalních hranách a v zakrslé doubravě), chrpa chlumní (tři mikrolokality),lilie zlatohlavá (jediná rostlina) či svízel sivý.

Literatura:

-          Petr Karlík: Plán péče pro přírodní památku Vinice na období 2007-2016 (Praha 2006)

Web:

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Vinice_(přírodní_památka)

-           geologické lokality - http://lokality.geology.cz/2516

-           ústřední seznam ochrany přírody - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=2068

-           naučná stezka - http://www.jince.cz/naucnastezka/

-           coloraaa-rajče - http://coloraaa.rajce.idnes.cz/Prirodni_pamatka_Vinice/ 

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

leden 2015