VOKAČOVSKÝ RYBNÍK

k.ú. Vysoká Pec u Bohutína (Brdská vrchovina / Příbramsko)

Též Drozďák. Rybník na nevelkém potoku (zvaného dnes většinou podle rybníku Vokačovský, někdy též Mlýnský) východně od Vysoké Pece, toho času vypuštěný (prokopaná hráz) a postupně zarůstající náletovými dřevinami. Na pravé straně hráze zpustlý objekt, označovaný na starých mapách jako Vodárna. Rybník byl součástí tzv. Dolních Struh - vodního díla sloužícího k napájení březohorských dolů - voda sem přicházela (údajně dosud v terénu při levé straně hráze částečně patrným) kanálem od Vysokopeckého rybníka a odcházela (zcela již zaniklým) kanálem severním směrem do Březových Hor.

Rybník byl vybudován v letech 1780-83 pod osobním dohledem tehdejšího hormistra  Jana Antonína Alise jako druhá z nádrží (po Vysokopeckém rybníku), zajišťujících vodu pro potřeby březohorských dolů. Roku 1811 byla jeho hráz za účelem zvětšení kapacity rybníka zvyšována, kapacita pak byla 129,5 tis. m3. Rybník však nebyl postaven příliš kvalitně, byl fakticky nevypustitelný a tak byla hráz ze strachu před jejím protržením roku 1999 prokopána. Na případnou rekonstrukci dosud čeká.

   

Zajímavosti:

Ø        Obě používaná jména rybníku jsou odvozena od jmen důlních dozorců nad vodním hospodářstvím, za jejichž působení se rybník stavěl - Vokáče  a Drozda.

Ø        Rybník v těchto místech je značen již na mapě tzv. 1. vojenského mapování, která vznikla s velkou pravděpodobností již v 60. letech 18. stol., z čehož by vyplývalo, že dnešní rybník měl svého staršího předchůdce. Mapa není v těchto místech příliš čitelná, ale zdá se, jako by pod rybníkem byla značka mlýnu - což by mimo jiné vysvětlovalo starší jméno potoka.

Web:

-           stránky milovníků Brd

-           vodní díla - spolek Prokop

-           muzeum minerál

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

duben 2008