VYSOKOPECKÝ RYBNÍK

k.ú. Vysoká Pec u Bohutína (Brdská vrchovina / Příbramsko)

Velký rybník na Litavce mezi Bohutínem a Březovými Horami. Lidově Pecovák, na starých mapách v 19. stol. též Bergamtskej rybník. Hráz má dva kamenné přelivy - do pravého z nich vytesány letopočty některých rekonstrukcí. Přes rybník zajímavý pohled na šachtu Rudolfku (25. únor), stojící na jeho západním břehu.

Na místě, kde prokazatelně již počátkem 18. stol. (spíše však mnohem dřív) existoval menší rybník, sloužící jako zdroj vody pro několik mlýnů (podle nejbližšího z nich zvaný též Kolenáčovský rybník), hamrů a vysokou pec, postavil dnešní nádrž v letech 1768 - 1770 rybníkář Matěj Blažek. Zajistil tím dostatek vody pro březohorské doly, aniž by omezil chod mlýnů a pil pod rybníkem. Kapacita rybníku byla zvětšována roku 1811, kdy byla hráz zvýšena na 7 m a prodloužena na 313,5 m, čímž bylo docíleno kapacity 107,3 tis. m3. Dnes slouží rybník jako koupaliště.

Struhy

Tzv. Dolní Struhy, přivádějící dříve vodu k březohorským dolům, dle historických map i dochovaných pozůstatků v terénu překvapivě nevycházel z rybníka, ale odpojoval se z Litavky ještě před jejím zaústěním do rybníka. Toto místo se stavidly je dochováno dodnes. Kanál vedl souběžně s jižním břehem rybníka, poté obtáčel návrší Řimbaba (v zástavbě Vysoké Pece zcela zanikl) a mířil poli k Vokačovskému rybníku.

 

Zajímavosti:

Ø        Na mapě tzv. 1. vojenského mapování z doby těsně před vznikem současného rybníka malovány dvě vodní nádrže umístěné paralelně vedle sebe – jedna na hlavním toku Litavky a druhá na náhonu na zařízení, stojící zhruba v místech dnešní hráze (hamry?) – vzhledem k nepřesnostem této mapy, vytvářené „od oka“ bez přesného měření, a složitosti místní vodohohospodářské soustavy je však otázkou, jak toto přesně interpretovat.

Ø        Obvykle se uvádí, že jméno Vysokopecký získal rybník podle vysoké pece, na jejímž místě vznikl. Pravděpodobnější však je, že prostě převzal jméno svého předchůdce - tedy rybníku, který dodával vodu - mimo jiné - pro vysokou pec (zrovna tak se jmenuje Pecovák rybník nad bývalou vysokou pecí v Jincích). 

Ø        Někdy se uvádí, že ona vysoká pec stávala zhruba uprostřed dnešního rybníka, čemuž však odporují historické mapy. Jindy, že stávala v místech dnešní hráza rybníka, což by s ohledem na kartografické podklady již bylo reálnější, odporuje to však informaci, že zbytky vysoké pece byly zbořeny až v roce 1784, tedy po dostavbě rybníku. Leda, že by Blažkův rybník měl hráz západněji a současná podoba rybníku pocházela navzdory všem tvrzením v literatuře až z nějaké pozdější úpravy… Další z mnoha nejasností kolem tohoto rybníka…

Ø        Otázkou taktéž zůstává, kam vlastně „Blažkův“ rybník vodu vedl, protože vznikl ještě před příchodem Jana Antona Alise do Příbrami (1772) a počátkem budování hlubinných šachet a úpravem na Březových Horách…

Web:

-           stránky milovníků Brd

-           vodní díla - spolek Prokop

Okolí: Lazecké jamky / Vysoká Pec / Havírna / Rudolfka

Podbrdsko / rejstříky

duben 2008