ZAVÍRKA

k.ú. Baština, dříve Obecnice (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Poměrně nápadný vrch (724 m n. m.), vybíhající z masivu Brdců k východu, do močálovité krajiny kolem Pilské a Lázské nádrže, které od sebe odděluje. Na západním okraji poněkud nepřehledné vrcholové plošiny zajímavé slepencové skalní útvary – nejnápadnější cca 3 m vysoká skalní jehla. Jihovýchodní výběžek vrcholové plošiny obehnán podkovovitým kamenným valem neznámého původu; místo zvané Ve věnci. Po východním úbočí probíhá vodní kanál Struhy.

Valové opevnění, objevené již  v 60. letech 19. stol. J. E. Vocelem (lokalizované však chybně na Třemošnou) a znovu se objevující v odborné literatuře od v pol. 20. stol., bývá považováno za pravěké (snad halštatské?) hradiště; dosud však pro toto tvrzení neexistují žádné věrohodné archeologické důkazy. Je možné, že je mladšího původu a sloužilo např. jako ohrazení pro zvěř (tomu by napovídalo i jméno Zavírka a také fakt, že skalní „akropole″ leží zřejmě mimo ohrazenou plochu).

Vrch leží ve vojenském újezdu, omezeně přístupné jen jeho východní úbočí.

mapa Zavírky s vyznačenou vrcholovou skálou a valem (archivnimapy.cuzk.cz)

Zavírka od severovýchodu; v popředí hráz Pilské nádrže (duben 2008)

dva betonové pylony na severovýchodním úbočí vrchu, v ose hráze – zřejmě nějak souvisejí s ní, byť netuším jak (leden 2014)

 

vrcholové skály (leden 2014)

 

skalní jehla (leden 2014)

 

zvláštní nakupení balvanů jihovýchodně od skalní jehly, které připomíná nějaký val či zeď; dle plánů by měl být však val východněji (a podobné útvary přírodního původu nejsou v Brdech ojedinělé) (leden 2014)

Struhy

Necelý metr široký z kamenů vyskládaný vodní kanál na úbočí Zavírky převáděl vodu z Pilské do o 30 m níže položené Lázské nádrže. Jde o první část tzv. Struh, unikátního vodohospodářského díla, přivádějícího vodu pro bohutínské a březohorské doly. Kanál v úseku mezi oběma rybníky (cca 3,2 km) vznikl společně s Pilskou nádrží, tedy těsně po polovině 19. stol., a dosud je více méně v celé délce zachován, avšak v některých úsecích silně poškozen a komplet bez vody. Podél kanálu místy betonové patníky se symbolem hornických „kladívek″. Souběžně s kanálem vede asfaltka od Pilské nádrže do Žernové, veřejnosti omezeně přístupná (cyklostezka).

 

Struhy (duben 2008)

mezník (duben 2008)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Oficiálně je nadmořská výška vrchu udávána 720 m. Tato kóta však není nejvyšším bodem kopce. Skutečná výška (nepočítaje ještě o několik metrů vyšší vrcholovou skálu) je dle podrobných map 723,8 m.

Ø        Skalní jehla je někdy prezentována jako údajné kultovní místo obyvatel hradiště; v tom případě však není jasné, proč leží mimo ohrazenou plochu.

Ø        Na Zavírce byly identifikovány stopy povrchových hornických prací (pinky) a zkujňování kovů (odvaly strusky). Zdejší hornická činnost bývá někdy považována za pravěkou (střední až pozdní doba bronzová), spíše ji však lze považovat za raně středověkou; podrobnější výzkum, který by pozůstatky přesně datoval, zde zatím neproběhl.

Ø        V 19. stol. stála na vrcholu jednoduchá rozhledna, navršená z klád sestavených do pyramidy, s pěkným výhledem na Příbramsko. Dnes je vrch zcela bez výhledů.

Literatura:

-          Jan Čáka: Střední Brdy - krajina neznámá (Praha 1998)

-          Vladimír Čtverák, Michal Lutovský, Miloslav Slabina, Lubor Smejtek: Encyklopedie hradišť v Čechách (Praha 2003)

-          Vladimír Ježek: Bohutínský rudný revír a jeho historie 1878-1978 (Příbram 1978) – viz též http://www.mining.cz/TEXTY/Bohutin/Bohutin.htm

Web:

-           brdy.info - http://www.brdy.info/kapitoly/laz.php 

-           stránky milovníků brdských hvozdů, Struhy - http://www.brdy.org/content/view/128/30/1/1/

-           stránky milovníků brdských hvozdů, historické plány - http://www.brdy.org/content/view/182/36/1/2/

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

leden 2014