HOSTIBEJK

k.ú. Lobeč (Dolnooharská tabule / Kralupsko)

Lesoparkově upravený skalní ostroh nad Kralupy (226 m n. m., cca 50 m nad kralupskou kotlinou). Řada vycházkových cest, několik vyhlídek, výletní restaurace, na vrcholu vojenská pozorovatelna. Ve východním úpatí vrchu minimálně dva uměle vytasené podzemní prostory – válečné protiletecké kryty.

Hostibejk je tvořen prvohorními (permo)karbonskými a druhohorními svrchnokřídovými usazeninami; v případě karbonu arkózami a slepenci, v případě křídy pak především měkkými pískovci a jílovci. Zejména profil nejstaršími usazeninami české křídy, vzniklými na pomezí sladkovodní a mořské sedimentace - perucko-korycanskými vrstvami – představuje velmi kvalitní a charakteristický odkryv tohoto období; který byl roku 1980 prohlášen za mezinárodně uznávaný stratotyp. Za stratotyp, byť menšího významu, je považován i profil karbonskými říčními sedimenty, nýřanskými vrstvami kladenského souvrství (transgresní styk karbonských a křídových vrstev se nachází zhruba 2 m pod bází altánu). Proto je Hostibejk od roku 2002 chráněn jako přírodní památka (1,07 ha + 0,77 ha ochranného pásma). V horninách lze nalézt četné skořápky či otisky pravěkých živočichů a rostlin.

Po staletí byl Hostibejk holý, byly zde pastviny i malá chudá políčka. Od 19. stol. se pak stává oblíbeným cílem vycházek obyvatel Kralup. Zalesněn byl počátkem 20. stol. přičiněním Zemědělského a okrašlovacího spolku pro Kralupy a okolí. Přeměna v lesopark pokračovala zejména v období po 1. sv. válce, kdy zde o víkendech a svátcích prodáváno i občerstvení. Za 2. světové války byl Hostibejk důležitým strategickým bodem pro obranu kralupské rafinérie; údajně zde měly být umístěny protiletecké kanóny a kulometné hnízdo; dochovaná pozorovatelna však navzdory tradovanému tvruení s velkou pravděpodobností nepochází z doby války, ale až z poválečného období (50. či 60. léta 20. stol.). Roku 1976 byla na hřebínku západně od vrcholu postavena výletní restaurace (http://hostibejk.webnode.cz).

pohled na Hostibejk z města

 

přístup z města – betonová nástupní rampa a Jarníkovi schody, vybudované roku 1912 a pojmenované po tehdejším předsedovi Svazu okrašlovacích spolků

 

skály karbonských hornin na jihozápadním úbočí ostrohu

 

altán na hraně skály, postavený ve 30. letech 20. stol. kralupským architektem Antonem Karbanem

 

alej k altánu, nazývaná na počest zakladatele skautingu v Čechách Svojsíkova cesta

  

vrcholové skály - křídové pískovce a jílovce perucko-korycnaského souvrství

geologické schéma vrcholových skal (z infotabule naučné stezky)

  

pozorovatelna civilní obrany na vrcholu Hostibejku; její okolí slouží jako vyhlídka, proto je zabezpečeno zábradlím

 

pískovcové lomy v severozápadní části ostrohu

dětské hřiště v jednom z bývalých lomů

altán zvaný Muchomůrka

výhled z Hostibejku na historické jádro Kralup

výhled z Hostibejku na kralupská sídliště; v pozadí vykukuje chemička

pomník padlým

Pomník padlým se nachází ve vrcholové části Hostibejku, poblíž dnes poněkud zpustlého objektu bývalého muničního skladu. Připomíná tragickou událost ze 7. května 1945, kdy údajně někdo z Hostibejku v eufórii z blížícího se konce války vystřelil z revolveru na kolonu ustupujících německých vojáků, načež motocyklová hlídka vyjela na vrchol a sedm lidí, které zde zastihla, postřílela. (Existují i odlišné popisy tehdejších událostí.)

 

bývalý muniční sklad a pomník

pomník v detailu

původní umístění pomníku a dnes již neexistující pamětní desky přímo na budově skladu (z infotabule naučné stezky)

naučná stezka

naučnou stezku tvoří 6 informačních panelů. Trasa stezka není nijak značena, poloha každé další informační tabule je zadána pouze souřadnicemi, a tak průchod naučnou stezkou připomíná bojovku. První panel je u vyhlídkového altánu na jihovýchodním konci skalního ostrohu, poté vede trasa po jižní hraně ostrohu k západu (nikoli však po modré turistické značce!) a po hřebeni se vrací kolem vrcholových skal zpátky. Naučnou stezku vybudovalo v roce 2008 město Kralupy nad Vltavou. Současná podoba je považována za „1. etapu″.

jeden z infopanelů naučné stezky

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Přes dominantní polohu nebylo návrší v pravěkých dobách nijak intenzivně osídleno a téměř jistě nebylo opevněno. Toto bývá vysvětlováno nedostatkem vody v této poloze, nelze však ani vyloučit, že místo mělo jinou než sídelní funkci, tedy funkci kultovní. Toto se někteří snaží doložit odvozováním jména vrchu od slovanského boha Hostiboga či od posvátného býka (pouhé ničím nepodložené spekulace) či údajnou existencí menhirů; minimálně jeden kámen, který by snad bylo možno považovat za menhir, je zde historicky doložen. Váže se k němu pověst o zkamenělé hospodské, jíž manžel proklel, když odešla z hospody plné hostí s klíči od sklepa, v polovině 19. století byl však roztlučen na štěrk.

Ø        Protože tradiční pojmenování Hostibejk (doložené bezpečně již v 17. stol.)  nepřipadalo v 19. století jazykovým puristům spisovné, používalo se v té době pojmenování Hostibýk, někdy dokonce Hostivít; tyto tvary se však nevžily.

Ø        Z Hostibejku byla roku 1875 pražským fotografem Vladimírem Kremerem pořízena první fotografie Kralup.

Ø        Ve skalní stěně výskyt kavylu vláskovitého a bělozářky liliovité. Udáván je odsud výskyt ještěrky zelené a roháče obecného.

Ø        V západní části území by se údajně měly vyskytovat pseudokrasové závrty.

Ø        Vojenský objekt na vrcholu Hostibejku je často označován jako „kulometné hnízdo″. Vzhledem k šíři průzorů považuji toto za nesmysl.

Literatura:

-          Jan Havránek: Plán péče o přírodní památku Hostibejk na období 1.1.2010 – 31.12.2019 (2009) – viz též http://drusop.nature.cz/ost/archiv/plany_pece/ug_file.php?RECORD_ID=22741#

-          Václav Vokolek, Jiří Kuchař: Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 5 - Střední Čechy IV (Praha 2006) 

Web:

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Hostibejk

-           geologické lokality - http://lokality.geology.cz/1209

-           Toulky po Čechách… - http://www.toulkypocechach.com/hostibejk.php

-           Ústřední seznam ochrany přírody - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=2212

-           Druidova mystéria - http://druidova.mysteria.cz/MISTA_SILY/STREDOHORI_8/STREDOHORI_8.htm

-           naučné stezka - http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-hostibejk.htm

-           ekologické centrum Kralupy nad Vltavou - http://www.eckralupy.cz/clanky.php?page=naucna

-           informace o lehkém opevnění - http://www.ropiky.net/nerop_objekt.php?id=1183990772    

další místa v okolí (mapa) / Podřipsko / rejstříky

březen 2015