JENŠTEJN

k.ú. Jenštejn (Středolabská tabule / Brandýsko)

Obec (232 m n. m.) kolem urbanisticky pozoruhodné návsi půlkruhového půdorysu s radiálně orientovanými statky, z nichž část má dosud zachované zděné brány i stodoly, tvořící za zahradami v půlkruhu vnější hranici vsi. V severní části na skále v údolí zříceniny hradu. I přes statut městečka má Jenštejn vyloženě vesnický ráz. Západně od městečka nad pravým břehem Jenštejnského údolí původně samostatná osada Katovičky, dnes stavebně spojená s Jenštejnem. Jihovýchodně samostatná enkláva nově vystavěných rodinných domů, zvaná Nový Jenštejn.

Městečko vzniklo jako „podhradí″ stejnojmenného hradu. V předbělohorské době grunty vlastnil mimo jiné Jan Cingulín z Opočna, pozdější hejtman panství brandýského,  komisař odbojných stavů Euherfrid Berbisdorf rytíř z Berbisdorfu či pražský měšťan Abrahám Sixta z Ottersdorfu. Roku 1654 uváděno jako pusté (zřejmě v souvislosti s dobytím hradu), později obnoveno.

znak obce, vycházející ze znaku pánů z Jenštejna (dvě červené hlavy orlic na stříbrném poli)

model městečka (z muzejní expozice na hradě); dobře je patrná půlkruhová náves, v popředí začíná Jenštejnské údolí

jihovýchodní část městečka při pohledu z hradní věže; v pozadí výstavba Nového jenštejna

 

výklenková kaple se zvoničkou z roku 1855 na návsi (srpen 2007)

pomník obětem 1. a 2. světové války před kaplí (srpen 2007)

statek č.p. 21 (srpen 2007)

brána statku č.p. 25 (srpen 2014)

bývalý statek č.p. 26 na návsi – pravá budova je pouze průčelí, za nímž nic není (srpen 2014)

 

stodoly, uzavírající v půlkruhu jižní stranu vsi, za statky č.p. 99 (dříve 20), 21 a 22 (srpen 2014)

   

stodola za č.p. 22 s dnes již zaniklou bránou (srpen 2007, srpen 2014)

 

bývalé stodoly, dnes přestavěné. za statky č.p. 60 (dříve 24) a 25 (srpen 2014)

 

stodola za statkem č.p. 28 (srpen 2014)

sýpka za č. p. 29; není součástí „půlkruhu kolem vsi″ (srpen 2014)

 

hostinec U Cafourků č.p. 30 na návsi, dle místní tradice „stejně starý, jako sám hrad″, a jeho hospodářské budovy (srpen 2007, srpen 2014)

Horní rybník ve východní části vsi (srpen 2007)

 

č.p. 13, snad bývalá škola (srpen 2007, srpen 2014)

ulička z návsi ke hradu; vpravo č.e. 6 (dříve č.p. 40), uváděný někdy jako bývalý poplužní dvůr patřící k hradu (srpen 2007)

osada Katovičky (srpen 2007)

hrad (nemovitá kulturní památka)

Hrad půdorysu nepravidelného lichoběžníku stál na okraji pískovcové plošiny, od níž byl oddělen mohutným půlkruhovým ve skále vysekaným příkopem (který možná jen rozšířil přirozené úžlabí, oddělující hradní ostroh od planiny již před stavbou hradu). Ze západní strany byl chráněn rybníkem; měl tedy částečně charakter vodního hradu. Dochována je především 22 m vysoká kamenná věž, sloužící dnes jako vyhlídka. Síla zdí je až 290 cm. Ve 2. patře věže se nalézá kaple. Ze tří palácových křídel dochovány pouze nepatrné fragmenty nádvorních stěn dvou z nich – jižního a východního. Větší část plochy hradu (výrazně zmenšené pozdější těžbou kamene) stejně jako příkop zastavěny mladšími domky. V jednom z domků při vstupu do hradu, označovaném jako strážnice (což pravděpodobně nemá historické opodstatnění, objekt je dle všeho mladší než hrad), malé muzeum; přístupna i část pověstmi opředeného sklepení, vytesaného ve skále pod ním. Předhradí s poplužním dvorem se rozkládalo na planině severně od hradu; dnes je zcela zaniklé.

Hrad založen ve 30. letech 14. století Jenčem z Janovic (od něj odvozeno původní jméno Jenczenstein, Jenczstein). Roku 1368 získal hrad Pavel z Vlašimi, který se poté začal psát z Jenštejna. Výrazně přestavěn mezi lety 1368 a 1390 arcibiskupem Janem z Jenštejna za účasti dvorské huti – v té době patřil k předním rezidencím v zemi. Roku 1624, již jako pustý (zpustl koncem 16. století), připojen ke komornímu statku Brandýs. Definitivně zničen Švédy roku 1641. Nejpozději od konce 18. stol. ve zříceninách žila chudina; doloženo je mimo jiné několik bytů ve věži (za tím účelem zřízen vstup do přízemí věže, do té doby přístupného pouze otvorem ve stropě z prvního patra). Jako obydlí sloužil ještě poč. 20. stol. V 70. letech 20. stol. zřícenina opravena, od roku 1977 přístupná v návštěvních hodinách veřejnosti; z věže výhled mimo jiné na Říp, Bezděz, za dobré viditelnosti i Krkonoše.

plán hradu (podle Putujeme po hradech a zámcích; upravený): 1 – dnešní vstup do hradu; 2 – muzejní expozice „strážní domek″; 3 – zeď s erby; 4 – „druhá brána″ či pozůstatky východního paláce; 5 – zříceniny jižního paláce; 6 – nádvoří; 7 – věž s kaplí

 

pravděpodobná rekonstrukce hradu v jeho nejstarší fázi (z expozice v hradu) a kolem roku 1400, tedy po přestavbě Jana z jenštejna (Putujeme po hradech a zámcích) – zajímavé je, že všechny mě známé rekonstrukce předpokládají přístup od východu, tedy z městečka, přestože v textech je často popisován přístup přes předhradí, které mělo údajně ležet severně od hradu (na druhém obrázku znázorněno), a také, že rekonstrukce z doky kolem roku 1400 má stále jen jeden palác, přestože se v té době hrad běžně uvádí jako třípalácový

 

celkový pohled na hrad od západu, přes Dolní Jenštejnský rybník (říjen 2005)

celkový pohled na hrad od severu; na planině v popředí mělo být údajně předhradí (září 2011)

  

chudinská zástavba v bývalém hradním příkopu, pravděpodobně po zániku hradu ještě rozšířeném těžbou stavebního kamene (říjen 2005, srpen 2007)

studna v bývalém hradním příkopu (srpen 2007)

 

zbytky zdi na vnější straně příkupu, snad pozůstatky původní kontreskarpy (srpen 2007)

domek č.p. 8, v němž je muzeum (srpen 2007)

z muzejní expozice archeologie Jenštejna a okolí (říjen 2005)

 

částečně ve skále tesané sklepy pod muzeem (říjen 2005)

znaky zakladatele hradu Jenče z Janovic, pánů z Jenštejna a předbělohorského majitele jednoho z jenštejnských gruntů Abrahama Sixta z Ottersdorfu na východní zdi hradu (říjen 2005)

 

dnešní vstupní brána, někdy považovaná za zbytek druhé hradní brány, jindy prezentovaná jako původní vstup do sklepů východního paláce (říjen 2005)

sklípky při vstupu do hradu (říjen 2005)

 

torzo nádvorní zdi a průčelí jižního paláce (říjen 2005)

  

věž hradu - spodní část z hladkých pískovcových kvádrů pochází ze starší fáze hradu, horní byla znovu vybudována Janem z Jenštejna (říjen 2005, srpen 2014)

původní vstup do věže na úrovni 2. patra; vedla k němu lávka z paláce (říjen 2005)

 

točité schodiště v síle zdi věže a gotický portál na něj vedoucí (říjen 2005)

  

hradní kaple ve věži, s polygonálním presbytářem v síle zdi (říjen 2005)

busta arcibiskupa Jana z Jenštejna v hradní kapli (říjen 2005)

expozice o historii hradu ve věži (říjen 2005)

mozaika ve věži (říjen 2005)

zbytky ochozu věže a severovýchodní obzor (říjen 2005)

hradní jádro při pohledu z věže (říjen 2005)

kamenná zeď na východním okraji plochy, označované jako předhradí; její původ mi není znám, v souvislosti s hradem není nikde uváděna (září 2011)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jenštějně a jeho bezprostředním okolí byla objevena řada pravěkých nálezů, zejména z pozdní doby kamenné (tzv. jenštejnská skupina, kultura stanovená na základě četných zlomků  keramiky nalezených při přestavbě domova důchodců) a doby železné (mladší a pozdní halštat).

Ø        Předpokládá se, že náves měla půlkruhový půdorys od počátku, nejde o později přeměněnou původní okrouhlici.

Ø        Jenštejnu patřily i dva mlýny – Olejný mlýn na Jenštejnském potoce a níže položený mlýn Podolanka na Vinořském potoce.

Literatura:

-      Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1 - A/J (Praha 1977)

-      Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 2. díl (Praha 1997)

-      Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha 1999)

-      Přemysl Špáchal: Jenštejn – 29. svazek vlastivědných průvodců „Putujeme po hradech a zámcích″ (Dobrá 2004)

-      František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

Web:

-      oficiální stránky obce – http://www.jenstejn.cz

-      wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Jenštejn

-      oficiální stránky hradu - http://www.muzeumompv.cz/arnoldinovsky-dum/expozice-jenstejn/

-      hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=166

-      pamětihodnosti - http://www.pametihodnosti.cz/pamatka/113/jenstejn_zricenina.html

-      infoglobe - http://www.infoglobe.cz/stredocesky-kraj2/cr-jenstejn-cerne-ruiny-hradni-veze/

-      druidova mystéria - http://druidova.mysteria.cz/HISTORIE/JENSTEJN/JENSTEJN.htm

-      Tomáš Dvořák místopis - http://dvorak-rodopis.cz/mistopis/obce/Jenstejn/   

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

srpen 2014