PODOLANKA

k.ú. Podolanka, dříve Cvrčovice (Středolabská tabule / Brandýsko)

Dnešní aglomerace, vystupující pod jménem Podolanka, zahrnuje dvě historické osady - kromě Podolanky i sousední, původně mnohem větší Kostomlátky (a po správní stránce i třetí – nedaleké Cvrčovice). Vlastní Podolanka byl původně zřejmě jen výsadní hostinec při přechodu prastaré cesty z Prahy do Staré Boleslavi přes Vinořský potok, zmiňovaný poprvé roku jako součást statku Cvrčovice. Poblíž v té době zřejmě již stál mlýn, který však patřil až do poloviny 17. stol k Jenštejnu (později nakrátko ke Sluhám a následně ke Ctěnicím) a jméno Podolanka se pro něj v té době ještě nepoužívalo; či přinejmenším není doloženo. Zřejmě v 17. stol. vznikla kolem hostince a mlýnu malá víska; ještě v roce 1921 však měla pouhých šest domů. V rámci správních změn po roce 1848 se obec spojující osady Podolanka, Kostomlátky a Cvrčovice nazývala Cvrčovicemi, ve 30. letech 20. stol. nesla jméno Sdružené obce Cvrčovice-Kostomlátky-Podolanka a teprve po roce 1948 byla obec na žádost místního zastupitelstva přejmenována na Podolanku.

Podolanka - znak

obecní znak z roku 2003 dle návrhu Miroslava J. V. Pavlů; tři obilné klasy symbolizují tři místní části i zemědělský charakter obce, zlatý klíč v červeném poli jednoho z významných majitelů Cvrčovic a Kostomlátek – vyšehradskou kapitulu -, prostřelená lví tlapa další středověkou vrchnost, pány z Tedražic

image038

bývalý výsadní hostinec č.p. 75 (říjen 2005)

image028 image044

rybník nad mlýnem, který však údajně nesouvisí s provozem mlýna, ale s vinořským cukrovarem (srpen 2007, říjen 2005)

image036 image032

křížek při polní cestě do Přezletic severozápadně od vsi, datovaný 1846 (říjen 2005)

mlýn č.p. 70

Velký mlýn na pravém břehu Vinořského potoka. Založen byl snad koncem 16. stol. Janem Cingulínem z Opočna; v té době patřil pod Jenštejn. Od roku 1658 ve svobodném držení. Původně měl tři „moučná″ kola, v roce 1930 je zde uváděna Francisova turbína.

image008 image011

mlýn na katastrální mapě z roku 1841 (archivnimapy.cuzk.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz)

image018 image014 image020

areál mlýna (červenec 2011, srpen 2007)

image022

datace 1895 – zřejmě přestavby – na nároží mlýna (srpen 2007)

image016 image042

sklípek proti mlýnu (červenec 2011, říjen 2005)

Svatá cesta (nemovitá kulturní památka)

Podolankou prochází tzv. Svatá cesta (Via Sancta), poutní cesta z Prahy do Staré Boleslavi k Paladiu země české. Dle legendy jde o cestu, po které byly do Prahy z Boleslavi převáženy ostatky sv. Václava (Prahu se Starou Boleslaví však v těch dobách spojovala ještě jedna cesta, severněji – přes Prosek a Popovice – a někteří autoři považují za původní poutní cestu právě tu). 44 výklenkových kaplí podél cesty od Špitálské brány přes Vysočany, Kbely, Vinoř, Podolánku, Dřevčice, Vrábí a Brandýs bylo postaveno v letech 1674-1690 přičiněním staroboleslavských jezuitů. Kaple byly stavěny v pravidelných rozestupech (cca půl kilometru), měly téměř jednotnou podobu, každá měla svého donátora, její výzdoba připomínala některé mariánské poutní místo v Čechách (odtud jejich jména) a také výjevy ze života sv. Václava.

Situace kaplí v Podolance není zcela jasná; jde o jeden z nejproblematičtějších úseků celé trasy. Jedna kaplička dodnes stojí při hlavní silnici západně od vsi a je otočena směrem k jihu, od dnešní silnice. Jde pravděpodobně o 30. kapli, zvanou Svatojakubská (podle Piety z kostela sv. Jakuba Většího v Praze na Starém Městě), jejímž donátorem byl Oldřich Kinský; dnes je však často označována jako 29. (toto číslování ignoruje jednu z kaplí v západní části Vinoře, které jsou dnes sice již zaniklé, avšak na starých mapách zcela zřetelně zaznamenané). Naopak na východním okraji Podolanky stojí v zahradě domu č.p. 118 na okraji prudkého svahu kaple, která je kaplím Svaté cesty velmi podobná, avšak přeci jen odlišná. O její zahrnutí do Svaté cesty se vedou spory, přesto je jí v mnoha materiálech přiřazováno 31. pořadí a jméno Svatomikulášská (dle Panny Marie Foyenské z malostranského chrámu sv. Mikuláše; donátor baron Pavel Leopold z Valderode). Proti jejímu zařazení mluví především její poloha (nelze si moc představit, že by před ní vedla nějaká cesta; musela by stát naprosto atypicky na svahu vysoko nad cestou) a také velká blízkost k další, dosud zachované 32. kapli na katastru Dřevčic. Na mapě 2. vojenského mapování z 1. pol. 19. stol., která zachycuje všechny kaple mimo zastavěné území poměrně přesně, tato kaple navíc není, objevuje se až ve 2. pol. 19. stol. Někteří badatelé soudí, že jedna kaple, dnes nedochovaná, stávala kdesi v centru osady, při přechodu cesty přes Vinořský potok, byť v této poloze není v žádných mapách značená. To by zhruba vycházelo do pravidelných roztečí mezi dochovanými kaplemi 30 (29?) a 32 a jí by pak zřejmě patřilo označení „Svatomikulášská″. Nelze samozřejmě vyloučit, že dnešní kaple za domem č.p. 118 je právě touto kaplí, avšak někdy během 19. stol. přemístěnou.

image002 image006 image046

kaplička na východním konci vsi (září 2011)

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Jméno Podolanka zřejmě souvisí s reliéfem krajiny (odvozeno od dol – údolí).

Ø  Jako součást Podolanky bývá uváděn i dnes zaniklý tzv. Olejný mlýn (Cingulínova olejna), který je však tradičně lokalizován pod hráz Dolního Jenštejnského rybníka na katastru Jenštejna. Oba mlýny měly vzniknout současně.

Literatura:

-    Ondřej Pospíšil: Via Sancta – tvorba informačního systému o poutní cestě (bakalářská práce, Praha 2011) - viz též http://geo.fsv.cvut.cz/proj/bp/2011/ondrej-pospisil-bp-2011.pdf

-    Václav Kovanda: Kde je voda, tam je život - Jenštejnský občasník, červen 2014 - http://www.jenstejn.cz/e_download.php?file=data/editor/146cs_1.pdf&original=JO13_final2_16s_web_rgb.pdf

Web:

-    oficiální stránky obce - http://www.podolanka.cz

-    Tomáš Dvořák rodopis - http://dvorak-rodopis.cz/mistopis/podolanka/

-    wikipedie; obec - http://cs.wikipedia.org/wiki/Podolanka

-    vodní mlýny - http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/1864-mlyn-v-podolance

-    Svatá cesta - http://via-sancta.cz/

-    wikipedie; Svatá cesta - http://cs.wikipedia.org/wiki/Poutní_cesta_z_Prahy_do_Staré_Boleslavi

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

září 2011