KOSTOMLÁTKY

k.ú. Podolanka, dříve Cvrčovice (Středolabská tabule / Brandýsko)

Ves při severovýchodním okraji Prahy, nad levým břehem Vinořského potoka (220 m n. m.), dnes stavebně i správně zcela spojena se sousední Podolankou. Na návsi kamenný kříž, pomník padlým v 1. sv. válce a renesanční brána zdobená sgrafity, pozůstatek dnes již zaniklého Štěpařova statku.

První zmínka o vsi pochází údajně z roku 1382, kdy část vsi držel Vacek Křížovic, část spolu se sousedními Cvrčovicemi svatovítská kapitula (údaj je však někdy považován za sporný). Od 15. stol. jsou vesměs uváděny jako součást crčovického zboží, respektive v držení stejných vlastníků. Za třicetileté války byly pravděpodobně zničeny, protože v berní rule nejsou vůbec zmiňovány. Roku 1682 byly spolu s Cvrčovicemi připojeny k panství Vinoř.

 

kříž z roku 1825 na návsi; nemovitá kulturní památka (srpen 2007)

radnice obce Podolanka č.p. 15 na návsi (srpen 2007)

pomník padlým v 1. sv. válce na návsi, na místě za tím účelem zbořené kapličky; vybudovaný Antonínem Neubergem dle vlastního návrhu v roce 1921 jako jeden z prvních v republice (srpen 2007)


rybník Jordánek na severním okraji vsi (srpen 2007)

bývalý Štěpařův statek č.p. 11

Kdysi rozlehlá statek na severozápadní straně návsi, dnes jen chátrající renesanční brána bohatě zdobená sgrafity.

Dle stavebně historického průzkumu statek ukrýval malou zemanskou tvrz; pozůstatkem její věžové části měl být především jeden z „chlívků″ mezi bránou a špýcharem, uzavírajícím areál dvora směrem do zahrady. tvrz existovala snad před koncem 16. stol., v písemných pramenech není doložena. „Štěpařův″ se statku říkalo podle posledních majitelů, kteří ho drželi od roku 1816 do 70. let 20. stol. Od 50. let však pustl. Roku 1976 byl statek prohlášen nemovitou kulturní památkou a chystala se jeho rekonstrukce na obecní dům. K rekonstrukci však nedošlo, roku 1988 byla památková ochrana odejmuta a statek se postupně rozpadl; někdy kolem roku 2010 byly odstraněny i ruiny obytné budovy. Památkově chráněná zůstala jen brána. Začátkem milénia byla sgrafitová výzdoba brány opravena, v současné době je však již opět ve velmi špatném stavu.

  

ruiny obytné budovy Štěpařova statku krátce před jejich odstraněním (srpen 2007)

renesanční brána bývalého Štěpařova statku (srpen 2007)

detail brány (červenec 2011)

  

detail sgrafitové výzdoby brány bývalého Štěpařova statku (srpen 2007, červenec 2011)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jméno vsi bývá odvozováno od obživy místních obyvatel výrobou mýdla, kteréžto se tehdy vařilo z kostí, které bylo nutné předtím rozmlátit. Nevím však, zda nejde spíše o „lidovou etymologii″.

Ø        Na mapě 2. vojenského mapování z 1. pol. 19. stol. je pod vsí na Vinořském potoce značen mlýn. nikde však není tento mlýn uváděn.

Ø        Přestože Kostomlátky byly největší osadou, z níž vznikla dnešní obec Podolanka (a třebaže obecní úřad Podolanky leží právě k Kostomlátkách), Kostomlátky dnes nejsou ani tzv. sídelní jednotkou.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3 - P/Š (Praha 1980)

Web:

-     oficiální stránky obce Podolanka - http://www.podolanka.cz

-     Tomáš Dvořák rodopis - http://dvorak-rodopis.cz/mistopis/podolanka/

-     Středočeská vědecká knihovna - http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-0238868-Brana-Kostomlatky-Podolanka-cesko/  

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

červenec 2011