CVRČOVICE

k.ú. Podolanka, dříve Cvrčovice (Středolabská tabule / Brandýsko)

Osada nad levým břehem Vinořského potoka (225 m n. m.). Uprostřed východní části vsi, tvořící jakousi náves, na bývalém hřbitově kostel Stětí sv. Jana Křtitele, západní část vsi tvoří bývalý dvůr. Na jižním okraji vsi při dvoru, na hrázi dnes zaniklého rybníka v jižním sousedství dnešního domu č.p. 10, stával Cvrčovický mlýn. Severně od vsi při cestě do Brázdimu hranolová boží muka, snad z počátku 19. stol. (podle místní tradice v místech morového hřbitova) – od nich výhled do Polabí.

Prvně zmiňovány roku 1352 (údajná zmínka z roku 1187 není ničím doložena a je nutné ji považovat spíše za pověst). Ve středověku byly nejvýznamnější vsí v okolí. V 17. stol. zde uváděna tvrz, s níž snad souvisela znaková kamenná deska, zazděná donedávna v jihovýchodním nároží dvora. Roku 1584 připojeny nakrátko k brandýskému panství (v té době zde již zmiňován mlýn) a roku 1682 natrvalo k Vinoři. V rámci správních změn po roce 1848 vznikla spojením osad Cvrčovice, Kostomlátky a Podolanka obec Cvrčovice. Ve 30. letech 20. stol. nesla obec jméno Sdružené obce Cvrčovice-Kostomlátky-Podolanka a po roce 1948 byla na žádost místního zastupitelstva přejmenována na Podolanku; dnes nejsou Cvrčovice, třebaže jsou historicky nejvýznamnější částí celé obce, oficiálně ani místní částí.

statek č.p. 6 na cvrčovické návsi (červenec 2011)

stodola adaptovaná k obytným účelům v severní části vsi (srpen 2007)

novostavba v místech jihovýchodní části dvora; právě na ní bývala kamenná znaková deska (srpen 2007)

 

Cvrčovický mlýn na katastrální mapě z roku 1841 (archivnimapy.cuzk.cz) a jeho místo na současném leteckém snímku (www.mapy.cz)

kostel Stětí sv. Jana Křtitele (nemovitá kulturní památka)

Renesanční, rokokově upravený kostel na mírném návrší uprostřed vsi. Kolem bývalý hřbitov s řadou dochovaných zajímavých náhrobků a čtvercovou barokní márnicí, obehnaný zdí.

Kostel zde uváděn již ve 14. stol., patrocinium však ukazuje na možnost ještě staršího založení. Až do začátku husitských válek byl kostelem farním. Současná stavba z roku 1564, přestavěna ve 2. pol. 18. stol. Od 70. let 20. stol. se kostel ani hřbitov neužívají.

  

celkový pohled na areál kostela (červenec 2011)

 

průčelí kostela, údajně z 1. pol. 18. stol. (červenec 2011, srpen 2007)

kostel od jihu po obnově věžičky (srpen 2014)

 

zbytky renesančních sgrafit pod současnou omítkou (srpen 2007)

  

zpustlý interiér kostela se zbytky zařízení z doby kolem roku 1800 (srpen 2007)

  

kostelní okno (srpen 2007)

barokní hřbitovní brána (červenec 2011)

    

náhrobky na bývalém hřbitově u kostela (srpen 2007)

boží muka (nemovitá kulturní památka)

Cihlová boží muka při cestě v polích severně od vsi, v místech zvaných U kapličky. Krajinná dominanta s výhledem do Polabí.

Současná boží muka pocházejí pravděpodobně z poč. 19. stol., stojí však zřejmě na místě staršího objektu, neboť jméno U kapličky je doloženo již v roce 1786. Dle tradice zde býval morový hřbitov.

 

boží muka (srpen 2007)

výhled směrem k Brandýsu nad Labem (srpen 2007)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V minulosti též Svrčovice.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3 - P/Š (Praha 1980)

-     František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

Web:

-     oficiální stránky obce Podolanka - http://www.podolanka.cz

-     Tomáš Dvořák rodopis - http://dvorak-rodopis.cz/mistopis/podolanka

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Stětí_svatého_Jana_Křtitele_(Cvrčovice)

-     vodní mlýny - http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/1865-cvrcovicky-mlyn  

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

červenec 2011