PŘEZLETICE

k.ú. Přezletice (Středolabská tabule / Brandýsko)

Ves při severní hranici Prahy (234 m n. m.). Na návsi ulicového typu (tzv. Dolní návsi) dochováno několik statků pozdně barokního stylu, převážně z 1. pol. 19. stol. Uprostřed návsi kaple Panny Marie z roku 1897 se zvoničkou. Na východním konci návsi v malém parčíku pomníky padlým v 1. a 2. světové válce. Severnější Horní náves urbanisticky zcela nevýznamná. Rozsáhlá nová výstavba. Ve východní části vsi u rybníčku památná smuteční vrba bílá.

Prvně uváděny roku 1352. Byly samostatným zemanským statkem, drženým pražskými měšťany, z nichž řada (bez jasných příbuzenských vztahů) používala přídomek „z Přezletic″. Od 16. stol. panství Ctěnice.

Přezletice_znak

znak obce, navržený roku 2001 Stanislavem Kasíkem - hrot loveckého oštěpu i barvy štítu vycházejí z erbu Hradeckých z Přezletic, zlatý klas je inspirován místní tradicí, že nedaleký Zlatý kopec má pojmenování odvozené od zlaté pšenice

image003 image200

statek č.p. 24 se zděnou bránou se symbolem kalicha (říjen 2005)

image186

jiný statek s dochovanou zděnou bránou (říjen 2005)

image176 image008

kaple Panny Marie z roku 1897 na Dolní návsi (srpen 2007, říjen 2005)

image003

hostinec na Horní návsi (srpen 2007)

image202

křížek při sinici z Přezletic do Vinoře (srpen 2007)

Kocanda

Původně zájezdní hostinec o samotě severně od vsi, při severní větvi staré cesty z Prahy do Staré Boleslavi, dnes zaniklá. V současnosti používáno jako označení severní části přezletické zástavby, která v těchto místech postupně vznikla.

Na vojenské mapě z 2. pol. 18. stol. nazývána Neu Kozanda (Nová Kocanda).

image180 image182

kamenný kříž na křižovatce  na severním konci vsi, při bývalé staroboleslavské cestě (srpen 2007)

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Dříve též Předletice.

Ø  Přezletickým rychtářem byl Josef Černý, řečený Miran, jeden z vůdců selského povstání 1775, popravený před Invalidovnou 19. března toho roku.

Ø  Ještě ve 2. pol. 18. stol. byl při jižním okraji Přezletic (mezi Přezleticemi a dnešním Ctěnickým hájem) na Ctěnickém potoku velký rybník.

rybník na tzv. 1. vojenském mapování ze 2. pol. 18. stol. (oldmaps.geolab.cz)

Ø  Jako „Přezletice″ je označováno významné archeologické naleziště na Zlatém kopci severně od vsi.

Literatura:

-    Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3 - P/Š (Praha 1980)

Web:

-    oficiální stránky obce – http://www.prezletice.cz

-    wikiedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Přezletice

-    Tomáš Dvořák místopis - http://dvorak-rodopis.cz/mistopis/obce/Prezletice/

-    evidence památných stromů - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=10469  

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

srpen 2007