CTĚNICE

k.ú. Vinoř, dříve Přezletice (Středolabská tabule / Praha)

Malá osada (240 m n. m.) při pramenech Ctěnického potoka na severovýchodním okraji Prahy. Vedle zámku se dvorem ji tvoří ještě dvě další obytné budovy a novodobý zemědělský areál při silnici západně od zámku.

O nejstarších zmínkách o Ctěnicích se mezi historiky pro neustálenost jména (viz poznámka) vedou spory. „Nejstarší‟ zmínka z roku 1235, kdy je uváděn jakýsi Sulislava ze Ctimic, je častěji ztotožňována s Čimicemi. Jednoznačně není přijímána ani pravděpodobnější zmínka z roku 1273, kdy je mezi majetkem Strahovského kláštera uváděna obec Stenick. O sto let později je zde již nesporně uváděna tvrz v držení pražských měšťanů. Roku 1950 byly Ctěnice připojeny k Vinoři.

U zámku končí naučná stezka Vinoř – zámek Ctěnice.

zámek se dvorem (nemovitá kulturní památka)

Rozlehlý lichoběžníkový dvůr, v jehož severním rohu se nachází středověká tvrz, přestavěná na barokní zámeček (č.p. 259). Severně a východně od zámku se rozkládá zámecký park. Součástí areálu bývala i obora, dnes Ctěnický háj.

Zámeček na půdorysu nepravidelného pětiúhelníku s vysunutou vstupní věží v sobě ukrývá mnoho ze středověké tvrze. Z poloviny je obehnaný ve skále tesaným příkopem, ze severu byl chráněn močály kolem Ctěnického potoka. Vstup z prostoru dvora po zděném mostu přes příkop. Budovy obklopují miniaturní nádvoříčko, do nějž jsou otočeny zazděnými arkádami. Ve 2. nadzemním podlaží odhaleny koncem 90. let pozdně gotické, renesanční a barokní (klasicistní) nástěnné malby. Dnes slouží zámek muzejním účelům (otvírací hodiny, vstupné). Pod jihovýchodním křídlem ve skále tesané, pod ostatními křídly zděné sklepy (nepřístupné).

Dvůr v dnešní podobě barokní; se zámkem tvoří pozoruhodný urbanistický celek. Budovy mají různé využití (restaurace, hotel, výstavní prostor, společenská místnost, jízdárna; areál volně přístupný.

Tvrz je prvně zmiňována roku 1372 jako majetek pražských měšťanů. Byť je její vznik některými badateli hledán již ve 13. století, pravděpodobnější je, že vznikla nedlouho před tímto rokem. Každopádně, z nejstarší fáze tvrze nejsou známy žádné pozůstatky. Tvrz dochovaná z větší části v dnešním objektu zámku (obvodová hradba, vstupní věž, severní palác, jakási zástavba v jihovýchodní části tvrze a pravděpodobně o něco mladší severozápadní palác) pochází až z období pozdní gotiky, pravděpodobně z 2. pol. 15. stol. Roku 1502 jsou na ctěnické tvrzi prvně uváděni Hrzánové z Harrasova. Jim bývá obvykle připisována renesanční přestavba, poslední průzkumy však naznačují, že k ní mohlo dojít až na konci 16. stol. (Hrzánové Ctěnice prodávají před rokem 1572) a že do hmoty tvrze nejspíš nezasáhla tolik, jak se doposud soudilo, soustředila se spíše na vnější podobu sídla. V letech 1626 až 1652 byly v držení Valdštejnů a poté rodu Losy, od nichž je roku 1781 zdědili Windisgrätzové (do roku 1803). Někdy po polovině 18. stol byl zámek přestavěn barokně (snad dle projektu pražského architekta Václava Špačka) – hlavním vstupem této přestavby do podoby zámku byl vznik nádvorních arkád, v té době pravděpodobně též došlo k zaklenutí místností. Roku 1820 koupili Ctěnice Desfoursové a od roku 1849 až do 2. sv. válka je drželi Schöllerové. Kolem poloviny 19. stol. (spíše ještě za Desfoursů) došlo k pozdně klasicistním úpravám - byly zazděny nádvorní arkády a osazena nové špaletová okna; od té doby zde již neproběhly žádné výraznější stavební úpravy. Od poloviny 20. stol. celý areál užíval státní statek, zámeček adaptoval na byty zaměstnanců, avšak objekty neudržoval a tak se dostaly (navzdory tomu, že roku 1973 byl celý areál prohlášek kulturní památkou) na pokraj zániku. V tomto stavu ho koupilo roku 1993 město Prahy a zahájilo velkorysou rekonstrukci, která byla dokončena roku 2008. Nejprve svěřil Ctěnice do správy Pražské informační služby, která záhy otevřela v Kočárovně expozici historických kočárů a posléze (2006?) v zámku výstavu „Za císaře pána‟ a malou expozici o historii Ctěnic a Vinoře. Roku 2012 přešel areál do správy Muzea hl. m. Prahy; byla zrušena expozice kočárů, na zámku byla umístěna expozice historii profesních sdružení řemeslníků – pořádků neboli cechů (historie Ctěnic a Vinoře v mírně upravené podobě zůstala) a v bývalém ovčíně byl na jaře 2017 zpřístupněn model zaniklého těšnovského nádraží (expozice „Nádraží Praha-Těšnov ‒ provoz obnoven‟).

image003 image005

stavebně historický průzkum přízemí a suterénu zámku: 1+2 – starší a mladší fáze (pozdně) gotického zdiva, 3 – renesanční zdivo, 4 – barokní zdivo, 5 – klasicistní zdivo, 6 – mladší zdivo (dle ChotěboraCastellologica Bohemica)

image102 image104 image098

předpokládaná pozdně gotická podoba tvrze a dvora Ctěnice; z expozice o historii Ctěnic (červenec 2011, květen 2017)

image032

celkový pohled na Ctěnice od severozápadu (červenec 2011)

image011

zámek od jihu (říjen 2005)

image128 image011

středověká vstupní věž v podobě z 18. stol.; klenák vlevo pod oknem připomíná zazděnou branku pro pěší (říjen 2005, květen 2017)

image076 image060

zámek od severozápadu, respektive západu – „suterén‟ z tohoto pohledu vystupuje nad terén coby kamenná terasa (červenec 2011, květen 2017)

image066

zámek od severovýchodu; vpravo nejstarší středověké křídlo (květen 2017)

image100 image108

nádvoří se zazděnými arkádami (červenec 2011, květen 2017)

image110

hlavní schodiště zámku – podoba pravděpodobně z 2. pol. 18. stol. (květen 2017)

image090

chodba v poschodí s původní expozicí „Za císaře pána‟ (červenec 2011)

 image124 image138

fragmenty pozdně gotických nástěnných maleb, patrně z 15. stol. (květen 2017)

image134 image130 image126

renesanční výmalba, vzniklá zřejmě za Valdštejnů v 1. pol. 17. stol. (květen 2017)

image088 image136

tentýž prostor s expozicí „Za císaře pána“ a s expozicí cechů (červenec 2011, květen 2017)

image150 image146 image144

klasicistní nástěnné malby z 19. stol. (květen 2017)

image084

fragment kamenného znaku v patře zámku (červenec 2011)

image092 image082 image086

pár obrázků z dnes již neexistující expozice „Za císaře pána‟ (červenec 2011)

image148 image140 image152

expozice cechovních památek (květen 2017)

image092

expozice historie Ctěnic v přízemí zámku (květen 2017)

image106 image094

fragmenty malovaného trámového stropu v expozici historie Ctěnic (květen 2017)

image080 image041

stará a nová instalace historie Vinoře v přízemí zámku (červenec 2011, květen 2017)

image090 image088 image086

několik dalších fotografií z expozice historie Vinoře (květen 2017)

image048 image076 image082

v pískovcové skále tesaný a částečně obezděný příkop (květen 2017)

image054 image058

zděný most přes příkop, pravděpodobně z 18. stol. (rozšířený v pol. 19. stol.), na místě někdejšího mostu padacího (květen 2017)

image068 image052 image070

ve skále tesaná studna, později využívaná jako odpadní jáma, v hradním příkopu pod východní částí tvrze (červenec 2011, květen 2017)

image114 image012

vjezd do dvora (říjen 2005, červenec 2011)

image104 image112

prostor dvora s dnes již neexistující informační tabulí (červenec 2011, únor 2008)

image124

kočárovna – do roku 2011 expozice historických kočárů, dnes prostor využívaný pro kulturní a společenské akce (říjen 2005)

image020 image030

barokní zámecká sýpka v západní části dvora je považována za nejcennější z hospodářských budov; dnes přestavěna na hotel; v jižním průčelí odkryta barokní ostění (červenec 2011)

image014 image070 image068 image066

bývalý ovčín (?) s expozicí modelu zaniklého Těšnovského nádraží v měřítku 1:87 (červenec 2011, květen 2017)

image122

stáje ve východní části dvora, od roku 1998 využívané Jezdeckou společností Ctěnice (říjen 2005)

image022 image116 

drábovna č.p. 258 - drobný objekt barokního půdorysu při silniční křižovatce vně dvora (červenec 2011, říjen 2005)

 image024

kříž před drábovnou (červenec 2011)

park (nemovitá kulturní památka)

Zhruba tříhektarový park (oficiálně 2,33 ha, dle mapy 3,2 ha) je rozdělen Ctěnickým potokem na dvě zcela odlišné části. Na pravém břehu potoka, na výchozech pískovcových skalek, se rozkládá přírodně krajinářský park tvořený převážně starými listnatými dřevinami domácího původu. Prostor na levém břehu je upraven jako formální „renesanční“ zahrada s pravidelnými výsadbami jabloní a novodobým altánem. Park je obehnán historickou ohradní zdí. Z vnější strany přiléhá k ohradní zdi historický domek zahradníka (č.p. 260).

Zahrada vznikla pravděpodobně v pol. 16. stol. v souvislosti s renesanční přestavbou tvrze; pravděpodobně již tehdy celý park obehnán zdí. Na mapě 1. vojenského mapování z 2. pol. 18. stol. je však větší část plochy parku mimo skalnatý terén vyplněna rybníkem. Koncem 18. stol. byl rybník zavezen, na jeho místě vznikla štěpnice a hospodářsky nevyužitelná část nad pravým břehem potoka byla přeměněna v park. Park zcela zpustl v průběhu 2. pol. 20. stol. Současná podoba vznikla na základě projektu architektů Tomáše Jelínka a Davida Prudíka v letech 2003 - 2006. Rehabilitace parku získala v roce 2007 Grand prix Obce architektů.

Park je v otvíracích hodinách volně přístupný.

image046

plán parku (z nástěnky – ve větším rozlišení s legendou)

image134

Ctěnický potok v parku (říjen 2005)

image166 image026

mostky přes Ctěnický potok (říjen 2005, květen 2017)

image074 image032

stará vrba u Ctěnického potoka (říjen 2005, květen 2017)

image024

pohled přes jezírko, vzniklé při obnově parku, do formální části zahrady (květen 2017)

image050 image062

formální část parku (červenec 2011, květen 2017)

image080

osová jabloňová alej ve formální části parku je pozůstatkem původní štěpnice, výsadby z roku 1935 (květen 2017)

image082

sad starých odrůd jabloní ve východní části formální zahrady; v pozadí historický domek zahradníka (říjen 2005)

image084

novodobý altán, evokující tvarosloví někdejších besídek (květen 2017)

 image086 image088  

v přírodně krajinářské části parku (říjen 2005, květen 2017)

image164 image091 

pseudogotická grotta v hradním příkopu, někdy označovaná též jako poustevna či lednice; jeden čas sloužící jako voliéra pro pávy (říjen 2005, červenec 2011)

image042 image160 image044

interiér ve skále tesané grotty (říjen 2005, květen 2017)

image064 image154

umělá jeskyně neznámého původu v přírodně krajinářské části parku (červenec 2011, říjen 2005)

image098 image152 image058 

Ctěnická studánka v přírodně krajinářské části parku v proměnách času (2000, říjen 2005, červenec 2011)

image004

ohradní zeď parku – dnes nefunkční branka na jižní straně (říjen 2005)

zámecké zahradnictví

Zahradnictví s ukázkovými záhony (0,3 ha) přiléhá k zámeckému parku ze severní strany a se zámeckým parkem je propojeno.

Zahradnictví se sice odvolává na nepřetržitou tradici od 16. stol., na současném místě však zahradnictví vzniklo až za Schöllerů. Dodnes plně funkční zámecký skleník pochází z roku 1924 a je dnes jediným dochovaným prvkem původní dispozice. Jako „prostor pro zahradnickou alternativu‟ zahradnictví obnoveno roku 1997, následně též upravováno v rámci projektu revitalizace zámeckého parku (tehdy mimo jiné vybudováno zázemí zahradnictví – dům zvaný Zmije). V otvíracích hodinách volně přístupné.

Aktivitou Zámeckého zahradnictví je též projekt Louka, experimentální prostor za zdí zahradnictví, kde jsou na mezích podél cesty zkoušeny kombinace zahradnických výsevů rostlin s přirozenou vegetací.

image044

plán zahradnictví (červenec 2011 – ke stažení v lepším rozlišení)

image036

zahradnický dům Zmije - lehká dřevostavba dle projektu arch. Davida Prudíka – a historický skleník (červenec 2011)

image105

centrální část zahrady se „Zmijí‟ (květen 2017)

image042

severní část zahrady (červenec 2011)

image038 image012 

ukázkové záhony (červenec 2011, červen 2012)

image014 image016

experimentální plocha „Louka‟ vně zahradnictví (květen 2017)

Ctěnický rybník

Rybník na Ctěnickém potoce ve východním sousedství zámeckého parku (dle mapy 0,7 ha, oficiálně je však uváděno jen 0,45 ha), na okraji Ctěnického háje. Na hrázi mohutný jasan.

image008

rybník (říjen 2005)

image006 image010

hráz rybníka (říjen 2005)

prameniště Ctěnického potoka

Zhruba desetihektarová plocha západně od ctěnického zámku, s postupně se obnovujícími lučními a mokřadními porosty a s několika tůňkami. Severní okraj kvůli zamezení splachů z okolních polí zalesněn.

Dle starých map zde v minulosti vlhké louky a též lesík. Někdy v polovině 20. stol. došlo k odvodnění (na leteckém snímku z roku 1953 je již plocha zoraná a není patrný ani potok, tedy v té době byl zjevně zatrubněn). V pozdějších letech byl hlavní tok Ctěnického potoka opět otevřen, avšak v podobě zpevněného zahloubeného kanálu. Roku 2006 pozemky vykoupilo město Praha a v roce 2009 provedlo dle projektu Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity revitalizaci prameniště. V území nebyly, nejsou a nebudou prováděny žádné dosevy cílových rostlin, probíhá zde sledování přirozené obnovy mokřadního společenstva na opuštěné zemědělské půdě. Plocha je udržována kosením či spásáním koňmi.

image108

plocha revitalizovaného prameniště (červenec 2011)

image168

zastavení naučné stezky Vinoř – zámek Ctěnice, věnované obnově prameniště (květen 2017)

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Jméno v minulosti používáno v mnoha obměnách. V nejstarších dobách nejčastěji Stěnice (ještě v berní rule roku 1654), ale též Scinice, na Müllerově mapě Čech jsou psané jako Stienetitz, v 19. stol. se někdy objevují jako Čtěnice. Jméno Ctěnice se objevuje od 16. stol.

Literatura:

-      Jan Anderle, Martin Ebeš, Petr Chotěbor: CtěniceCastellologica bohemica 8 (2002)

-      kol.: Encyklopedie českých tvrzí I - A-J (Praha 1997)

-      František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

-      Božena Pacáková-Hošťálková a kol.: Pražské zahrady a parky (Praha 2000)

-      Tomáš Jiránek, David Prudík: Rehabilitace zámeckého parku ve Ctěnicích - Zahrada-park-krajina 3-4/2008

Web:

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Ctěnice 

-      oficiální stránky Muzea hl. m. Prahy - http://www.muzeumprahy.cz/zamecky-areal-ctenice/ 

-      památkový katalog - http://pamatkovykatalog.cz?element=14821309&action=element&presenter=ElementsResults

-      hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=2073 

-      pražské studánky - http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/priroda_krajina_a_zelen/prazske_studanky/prazske_studanky_ctenicka_studanka_1.xhtml

-      registr studánek a pramenů - http://www.estudanky.eu/2252-ctenicka-studanka

-      archiweb - zámecký park - http://www.archiweb.cz/buildings.php?action=show&id=2181 

-      Nové ve starém (NPÚ)  http://previous.npu.cz/novostavby/zive-mesto/vypis/detail/73-praha-9-ctenice-altan/ 

-      Grand prix architektů 2007 -  http://www.earch.cz/cs/grand-prix-architektu-2007-narodni-cena-za-architekturu 

-      David Prudík - http://www.prudik.cz/parky-verejny-prostor/rehabilitace-zahradnictvi-zameckeho-parku-ve-ctenicich-u-prahy 

-      Zámecké zahradnictví - http://www.zameckezahradnictvi.cz

-      Naučná stezka Vinoř – zámek Ctěnice - http://www.ginkgo-praha.org/natura/cinnost/ns-vinor-zamek-ctenice.html    

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

květen 2017