VELEŇ

k.ú. Veleň (Středolabská tabule / Brandýsko)

Ves při Čakovickém potoce (213 m n. m.), bez zřetelného centra, rozložená především kolem silnice východozápadního směru. Na potoku na jižním okraji vsi býval vodní mlýn (za dnešním domem č.p. 59 v ulici Ke Mlýnu; v místech mlýnského rybníka dnes hřiště). Na východním okraji bývalý panský dvůr, na západním okraji o samotě škola. Jižně od vsi za potokem bývala velká cihelna, dnes rekultivovaná skládka odpadů.

Veleň je prvně zmiňována ve 14. stol. (někdy je uváděn rok 1318, jindy 1371). Majetkově byla vždy značně rozdrobena, předpokládá se zde i existence několika tvrzí. Koncem 14. století se podle Veleně psalo více osob, jejichž případný příbuzenský vztah je nejasný, spíše však šlo pouze o označení majetku. V pohusitské době drželi jednu část vsi šlechtici s přídomkem „z Přezletic″, jinou rytíři z Veleně. V 16. stol. se mezi majiteli objevuje i Václav Budovec z Budova, Adam z Roupova či Kateřina Bezdružická z Kolovrat. Roku 1678 byla připojena k panství Pakoměřice.

znak obce

 

poněkud neobvyklá sídelní struktura Veleně na mapě z roku 1842 (archivnimapy.cuzk.cz); vlevo zcela osamělý dvůr, zástavba soustředěna mezi hlavní silnici a potok, severní strana hlavní silnice je v té době zastavěna zcela minimálně, takže silnice netvoří osu vsi – na druhém obrázku pro porovnání mapa současná (www.mapy.cz)

obytné stavení dvora č.p. 60 na východním konci vsi

 

pomník padlým v 1. sv. válce v parčíku na křižovatce ulic Hlavní a Kostelecká

 

zvonička z roku 1842 při křižovatce v západní části vsi

 

usedlost č.p. 15 u zvoničky

dům č.p. 14 v západní části vsi

škola č.p. 46 na západním okraji vsi při silnici do Mírovic

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V okolí četné archeologické nálezy z období eneolitu, doby bronzové (kultury únětická, knovízská a štítarská), doby železné, doby římské i ranného středověku.

Ø        Tvrdí se, že z jedné z veleňských tvrzí zůstal ve sklepě bývalého domu č. 33 vchod do tajné chodby, dnes zasypané a zazděné. Je ovšem otázka – nejde-li pouze o pověst – kde stál dům č. 33, neb v současnosti leží dům tohoto čísla popisného zcela mimo historickou zástavbu. Jedna z tvrzí bývá často lokalizována do areálu dvora na východním okraji vsi.

Ø        Kdesi mezi Velení a Sluhami stávala ve 14. - 16. stol. ves Velenec s tvrzí. Naposledy je zmiňována roku 1593, někdy poté zanikla. Její lokalizace je sporná, nejčastěji bývá lokalizována na pravý břeh potoka poblíž rybníka Podháj, který dříve údajně nesl jméno „Tvrzský″.

Literatura:

-      František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

Web:

-      oficiální stránky obce - http://www.velen.cz

-      wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Veleň   

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

srpen 2014