KOUNICE

k.ú. Kounice (Středolabská tabule / Českobrodsko)

Městečko při Kounickém potoku (206 m n.m.), rozložené kolem kdysi důležité „polabské zemské silnici“ z Drážďan do Kolína (a Vídně) a její odbočky do Českého Brodu. Na tomto historickém rozcestí náves s kostelem, jejíž severní stranu zabírá téměř celou areál zámku a přilehlého dvora. Východně od návsi na křižovatce silnic do Poříčan a Bříství bývalý špitál z roku 1677 (č.p. 100 - nemovitá kulturní památka) - dnes celkem nevýrazná budova s kamenným erbem na průčelí, někdejší kaple zrušena. V západní části městečka při tzv. Mlýnském potoku (vytékajícím z rybníku Cihelna) mlýn s rybníkem. Ve čtvrti rodinných domků v jižní části městečka domek č.p. 276 se slunečními hodinami. Další sluneční hodiny údajně na č.p. 372 jihovýchodně od kostela.

Kounice prvně zmiňovány roku 1257, kdy uváděn rytířský rod „z Kounic“ (“z Konice“). Až do 16. stol. rozděleny na několik vladyckých statků, které často měnili majitele (tu a tam se mezi nimi objevují i další osoby s přídomkem „Z Kounic“, ale jejich vzájemný příbuzenský vztah je nejistý). Kolem roku 1540 postupně všechny díly skoupeny Jiříkem Vachtlem z Pantenova. Roku 1554 je zde doložena tvrz - badatelé však nejsou jednotní v názoru, zda byla postavena až Jiřím Vachtlem či již dříve na jednom z dílů, ani zda stála na místě pozdější renesanční tvrze - dnešního zámku - či někde úplně jinde. 16. dubna 1680 selské povstání. 1871 povýšeny Kounice na městečko.

 

náměstí

Nepravidelné, zhruba trojúhelníkové prostranství, jehož severní straně zámek a v ploše kostel. Na západní straně návsi pěkná fara z 1. čtvrtiny 18. stol. (č.p. 53 - nemovitá kulturní památka), proluka na místě  zbořené staré školy a pivovar s hostincem. Zajímavý též domek č.p. 54 vedle fary. Západně od zámku nevýrazná novodobá budova radnice a domu s pečovatelskou službou. Proti radnici pomník padlým v 1. sv. válce. Jihovýchodní strana návsi rozrušená objektem „socialistické“ samoobsluhy a mimo uliční čáru postavené sokolovny, jinak zde dochováno několik zajímavých barokizujících vesnických domů z přelomu 18. a 19. stol. (mimo jiné venkovská usedlost č.p. 72 s bránou z roku 1614, jejíž průčelí památkově chráněné, památkově chráněná usedlost č.p. 79 či statek č.p. 81 s atikovým štítem). Na východě uzavírá náves bývalý zájezdní hostinec č.p. 105 - patrová barokní budova s mansardovou střechou z konce 18. stol. (nemovitá kulturní památka), nedaleko něj v parčíku mariánský sloup, jižně od něj na druhé straně silnice pamětní kámen sjezdu rodáků z roku 1933.

         

kostel sv. Jakuba Většího (nemovitá kulturní památka)

Kamenná gotická obdélná útočištná věž, k níž přistavěna klasicistní loď. Pozůstatky cenného vrcholně barokního mobiliáře. Hlavní oltář v pseudorománském stylu z roku 1877 od G.  Kubeše.

Dle tradice zde existoval kostel již ve 12. stol., dochovaná věž však pochází až ze 2. pol. 14. (či. počátku 15.) stol. Původní loď byla zřejmě v šířce věže. Dnešní loď od arch. Čermáka pochází z let 1834-36. 

V parčíku severně od kostela socha sv. Jana Nepomuckého od Jana Brokofa z 1. pol. 18. stol. (nemovitá kulturní památka), za presbytářem kostela kamenný kříž, postavený na památku obětí světových válek.

      

zámek č.p. 1 (nemovitá kulturní památka)

Čtyřkřídlý patrový objekt kolem obdélného nádvoří s (kdysi hodinovou) věží nad vstupem. Vstupní kamenný portál s údaji o poslední přestavbě zámku. Na průčelí bývaly dle starých fotografií sluneční hodiny - dnes již zaniklé. Při vstupu do zámku pískovcové sochy strážných mouřenínů z let 1718-19, které jsou řazeny mezi nejkvalitnější díla Ferdinanda Maxmiliána Brokofa (od roku 1969 kopie - originály uloženy v Národní galerii v Praze). Na severovýchodě navazoval na zámek hospodářský dvůr, dnes z větší části nahrazený novostavbami hospodářských budov (dochována zajímavá sýpka). Kolem zámku nevelký neudržovaný parčík s asi 30 druhy dřevin (zerav východní, moruše, trojpuky...).

Tvrz postavena v letech 1567 - 93 Jáchymem Vachtlem z Pantenova, na trojkřídlý renesanční zámek přestavěna v letech 1612 - 34 za Jana Rudolfa Trčky z Lípy. Ve 3. čtvrtině 17. stol. zámek obnoven a rozšířen o čtvrté křídlo, roku 1719 za Václava Morzina přestavěn barokně - z té doby sochy mouřenínů (převzaty z motivu Morzinovského erbu) a pravděpodobně i věž (není vyloučeno, že se na těchto úpravách podílel i J. Santini). Po roce 1760 jedním z center černokosteleckého lichtenštejnského fideikomisu (nedělitelného rodového majetku). Na zámku však sídlili převážně jen úřady. Po roce 1924 zde obecní úřad a škola (1949 interiéry pro účely školy výrazně přestavěny, park v té době využíván jako školní zahrada). 1990 (dle jiných zpráv 1987) vyhořel, poté sice nově zastřešen, avšak dodnes (přes několik projektů přestavby na hotel) více méně pustý.

Areál zámku nepřístupný, vnější exteriér volně přístupný.

        

sladovna č.p. 52

Areál sladovny a bývalého pivovaru se rozkládá jihozápadně od zámku. Do náměstí je sladovna obrácena bohatě zdobeným barokním štítovým průčelím se soškou sv. Václava, patrona sladovnického cechu (památkově chráněno). Též pěkný barokní portál, v interiéru dochovány barokní dvoulodní humna. Zajímavý též objekt, uzavírající z druhé strany vjezd do areálu, s empírovými prvky a nikou se soškou Panny Marie. K pivovaru patřil i sousední, dodnes funkční hostinec č.p. 112 a správcovský dům č.p. 241. V zahradě při severozápadním okraji areálu na Kounickém potoku Pivovarský rybník.

Podle místní tradice, která však není ničím doložena, stával v ranném středověku na místě dnešního pivovaru ženský klášter. Původní renesanční panský pivovar ze 16. století (doložen až 1590, lze však předpokládat vznik již kolem poloviny stol. v souvislosti s výstavbou tvrze) byl kolem roku 1680 (na jednom z oken datace 1679) přestavěn barokně pražským stavitelem Kryštofem Lehnerem. Soška sv. Václava je dle některých pramenů současná s touto přestavbou, dle jiných renesanční. Od 18. stol. byl pivovar pronajímán, v 19. stol. rozšiřován. Ročně produkoval až kolem 4000 hektolitrů piva a patřil k největším pivovarům v kraji. Roku 1884 pivovar odkoupili bratři Antonín a František Klusáčkové a založili zde “továrnu na výrobu sladu“. Pivovar koncem 19. stol. zanikl, jako sladovna objekt funguje dodnes (po restituci v roce 1990 opět v majetku rodiny Klusáčků).

   

Mariánský sloup

Ranně barokní pískovcový sloup z roku 1678 s mladší sochou Imacullaty dnes (od roku 2007) stojí ve východní části návsi. Do roku 2004. kdy byl svalen, stával na prostranství mezi kostelem a zámkem.

Zajímavosti:

Ø        30. listopadu 1631 se na zdejším zámku sešel Albrecht z Valdštejna se saským maršálem Arnimem a delegací české emigrace.

Ø        Dle místní tradice podzemní chodba mezi pivovarem a kostelem s odbočkou do zámku. Údajně „ještě donedávna přístupná”.

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 3. díl (Praha 1998)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2. - K/O (Praha 1978)

-     Tomáš Šimek a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI - Východní Čechy (Praha 1989)

-     Pavel Jákl: Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska I - Střední Čechy (Praha 2004)

-     Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

-     Karel Hieke: České zámecké parky a jejich dřeviny (Praha 1984)

Web:

-     oficiální stránky obce

-     památky Kolínska: zámek, kostel, sochy, další památky

-     Hrady.cz: zámek, kostel

-     Wikipedie

-     turistik.cz

-     sluneční hodiny

-     válečné památky

Okolí: Zálužník / Cihelna

Střední Polabí / rejstříky

květen 2008