ZÁLUŽNÍK

k.ú. Kounice (Středolabská tabule / Českobrodsko)

Vrch (285 m n.m.) mezi Kounicemi a Českým Brodem, s delší osou v západovýchodním směru. Severní svahy porostlé lesem, zvaným Kounický háj. K západu nad údolí Kounického potoka vybíhá jazykovitou ostrožnou zvanou Na skále. Údajně z vrchu široký rozhled od Posázaví přes Brdy, České středohoří až k pásmu Ještědu,  Jizerských hor, Krkonoš a Orlických hor. Na vrcholu kovová radiokomunikační věž z roku 1998.

Kounický háj

Dříve též Kounická stráň. Převážně listnatý lesní porost na jižním okraji Kounic s dubem letním i zimním, bukem, habrem, břízou bílou, jasanem, mléčem a babykou, s bohatou hájovou květenou, blížící se téměř přirozeným lesním porostům těchto končin. Uprostřed lesa výklenková kaplička.

    

Na skále

Též Na vinici. Nejzápadnější výběžek návrší, obtékaný z jihu, západu i severu Kounickým potokem, jehož hladinu převyšuje o 40 metrů. Ostroh byl osídlený v pozdním neolitu (jordanovská kultura), středním eneolitu (řivnáčská kultura), v době halštatské a v raném středověku. Archeologický průzkum zde probíhal v několika etapách od 50. let (povrchový průzkum) do 80. let 20. stol. Mimo jiné zde v zásobních jámách nalezen zlomek žernovu, nádoby na pražení zrna či zuhelnatělé zbytky obilných zrn (ječmen, oves, vikev, bob a proso). Zjištěno zde i opevnění (až 5 m široký příkop, náležející jordanovské kultuře, a následně pravděpodobně též slovanské hradiště z 8. - 9. stol.), v terénu však již neznatelné. Touto fortifikací byla vymezena plocha o velikosti 5,1 ha.

Strmé svahy nad Kounickým potokem porostlé jednak druhotnými lesy (akát, borovice), jednak velice zajímavými křovinatými až lesostepními formacemi.V nejzápadnější části nad rybníkem Cihelna opuštěný lom (cihelna).

 

Literatura:

-     Vladimír Čtverák, Michal Lutovský, Miloslav Slabina, Lubor Smejtek: Encyklopedie hradišť v Čechách (Praha 2003)

Web:

-     památky Kolínska

Okolí: Kounice / Český Brod / Chrástnice / Černíky / Cihelna

Střední Polabí / rejstříky

květen 2008