TOUŠICKÝ MLÝN

k.ú. Toušice (Středolabská tabule / Kouřimsko)

Pozůstatky mlýna (kdysi Toušice č.p. 6) se nacházejí jižně od Toušic, na levém břehu Vavřineckého potoka pod hrází bývalého rybníka. Dobře dochovány jsou betonové vantroky, přivádějící kdysi vodu na turbínu, a náznak jakéhosi levostranného odbočení z tohoto náhonu, pravděpodobně na vodní kola při západní straně mlýnice (dvě kola na svrchní vodu zde uváděna ještě roku 1930). Dochována je i turbínová kašna se zbytkem převodů od Francisovy turbíny. Na turbínovou kašnu navazuje malý fragment kamenného zdiva mlýnské budovy, která stávala kolmo na hráz; ta z větší části zcela zaniklá. Východně od zbytků turbíny, přímo pod tělesem hráze, je jakýsi zborcený sklípek, snad pozůstatkem budovy, která je patrná na leteckém snímku z roku 1938 (na mladších snímcích není). Rozsáhlé zříceniny jsou dochovány ze stodoly a obytného stavení, které uzavíraly areál na severní, respektive severozápadní straně. Z budov uvnitř areálu dochovány jen nevýrazné terénní nerovnosti. Na východní straně areálu ústí nad potokem jakýsi polozbořený kanál, možná odvádějící vodu od turbíny (?).

Nejasné je řešení pohonu mlýna v době, kdy zde nebyl rybník (1. polovina 19. stol. a znovu ve 20. stol.). V terénu je sice po západním okraji plochy bývalého rybníka dobře patrná jakási strouha, která však spíše vypadá na odvodňovací kanál, než na náhon. Náhon se mi nepodařilo objevit ani v žádné mapě.

Nejstarší zpráva o mlýnu pochází z roku 1769; tehdy byl prodán, takže musel vzniknout v blíže nespecifikované dřívější době. Krom vlastního mlýna zde doložena i pila. Zanikl postupně během 2. poloviny 20. stol. Hlavní obytná budova zanikla až v počátkem 21. stol. (v roce 2003 ještě byla pod střechou, 2006 již zbořeniště), stodola se začala bortit až koncem 20. let. 21. stol.

  

situace mlýna a přilehlého rybníku na mapách 1. vojenského mapování (2. pol. 18. stol.), 2. vojenského mapování (1. pol. 19. stol.) a 3. vojenského mapování (2. pol. 19. stol.) (oldmaps.geolab.cz)

 

prostor mlýnu na mapě stabilního katastru z roku 1841 a na vojenské mapě z roku 1967 (ags.cuzk.cz)

 

mlýn na leteckém snímku z roku 1954 (ags.cuzk.cz) a 2006 (mapy.cz); v současné době je pobořena již i stodola

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image230.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image240.jpg

betonové vanrtoky pod hrází bývalého rybníka

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image232.jpg 

turbínová kašna

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image250.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image252.jpg

pozůstatky Francisovy turbíny

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image256.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image254.jpg

pohled na turbínovou kašnu z dáli a pravděpodobně odvod vody od ní; v těchto místech stávala mlýnice

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image238.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image236.jpg

odbočení z vantroků

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image246.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image242.jpg

pozůstatky zdiva mlýnice (?) pod hrází bývalého rybníka

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image244.jpg

nerovnosti ve střední části mlýniště

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image222.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image226.jpg

pozůstatky stavby v hrázi bývalého rybníka severně od mlýnice

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image200.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image212.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image210.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image202.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image198.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image188.jpg

pozůstatky obytné budovy

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image214.jpg

pozůstatky objektu mezi obytnou budovou a stodolou

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image220.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image218.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image216.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image206.jpg

polorozbořená stodola

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image186.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image196.jpg

zeď podél potoka s ústím jakéhosi podzemního kanálu

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image176.jpg

hráz bývalého rybníka nad mlýnem

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image032.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image264.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image262.jpg

strouhy v ploše bývalého rybníka

most (nemovitá kulturní památka)

Kamenný pětiobloukový most přes Vavřinecký potok se nachází na východním konci hráze bývalého rybníka. Voda dnes protéká pouze pod dvěma (při vyšším stavu vody třemi) západními oblouky, východní část mostu překračuje bezvodou sníženinu jižně od tvrziště (viz dále). Na návodní straně pilíře zesíleny opěráky (ledolamy). Mostovka ohraničena zděnými zídkami. Pod mostem překonává vavřinecký potok soustavou peřejí zhruba 5 m vysoký skalní schod  z kouřimské ortoruly, zvaný Toušické prahy.

Most býval údajně součástí dnes zaniklé komunikace ze Zásmuk do Kouřimi, která však ani na nejstarších dochovaných mapách (2. pol. 18. stol.) není patrná, respektive vypadá spíše jako síť lokálních komunikací, než důležitá trasa spojující dvě centra. Datace mostu se v různých materiálech velmi rozchází v rozmezí od 2. poloviny 17. až do 1. poloviny 19. stol. (památkový katalog uvádí 1. pol. 18. stol.). Jisté je, že ve 2. polovině 18. stol zde již nějaký most stál. I vzhledem k výše uvedenému faktu, že v té době již cestní síť nevykazovala potřebu stavět právě v těchto místech takto důkladný most, přikláněl bych se spíše k dataci starší. Jeho památková hodnota spočívá mimo jiné ve skutečnosti, že se dochoval bez novodobých úprav; díky tomu je považován (spolu s nedalekým mostem ve Vlčím Dole) za jeden z nejcennějších mostů tohoto typu v regionu. Neopominutelná je též jeho krajinářská hodnota.

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image148.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image260.jpg

most při pohledu po proudu

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image152.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image194.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image180.jpg 

pohled na most proti proudu

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image172.jpg

mostovka se zábradlím

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image178.jpg

Vavřinecký potok nad mostem

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image150.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image166.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image184.jpg

Vavřinecký potok pod mostem – tzv. Toušické prahy či Toušická kaskáda

tvrziště

Velmi úzká, asi 17 m dlouhá ostrožna bezprostředně nad pravým břehem potoka v těsném sousedství mostu. Na severovýchodní a severozápadní straně oddělena od okolního terénu, který je zhruba ve stejné výši jako temeno ostrožny, širokým příkopem. Na severovýchodním úbočí ostrožny kamenná zídka zděná na maltu. Fragment obezdění, pro změnu z nasucho kladených kamenů, i na vnější straně příkopu v místě jeho ohybu na severní straně. Na temeni ostrožny nejsou žádné stopy zástavby. Celý areál zarostlý keři a malými stromky.

Místo je nazýváno Trmalova tvrz. Rod Trmalů vlastnil Toušice zhruba od poloviny 15. století (první doklad) do roku 1519. Tehdy je tvrz v rámci kupní smlouvy poprvé výslovně zmiňována (přesto někteří badatelé nevylučují její vznik již ve 14. století). Již roku 1547 uváděna jako pustá (nový majitel – město Kouřim – ji nepotřeboval). V 2. polovině 16. století nakrátko obnovena, roku 1582 byly Toušice připojeny k panství Zásmuky a tvrz byla definitivně ponechána svému osudu. Klíčovou otázkou však je, zda skutečně stála tady; viz poznámky.

plán tvrziště dle Durdíka – 1 zdivo na maltu, 2 zdivo na sucho, 4 snad barokní most (Castellologica bohemica; upraveno); zejména severní strana však ne zcela odpovídá realitě, viz poznámky

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image192.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image174.jpg

celkový pohled na areál tvrziště od severovýchodu a od jihozápadu

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image162.jpg

plocha ostrožny v nejširším místě

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image160.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image158.jpg

obezdění východní strany ostrožny

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image170.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image156.jpg

příkop

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Velmi úzký prostor temene tvrziště (Durdík uvádí šíři 4 m, autor těchto řádek je přesvědčen, že je to ještě méně) fakticky neumožňuje umístění nějaké stavby. Literatura se tento problém snaží řešit různě. Předpokladem, že stavby sestupovaly po svahu dolů, čímž získaly větší prostor (proč by v tom případě neudělali příkop dál, aby měli na stavby prostor?), že část tvrziště byla zničena při stavbě mostu (proč by odtěžili zrovna část ostrožny v trase mostu, aby pak museli stavět o to delší most?; nemluvě o tom, že problém s nepatrnou šíří by se tím nevyřešil, tímto způsobem by byla ostrožna pouze zkrácena) či že západní strana tvrziště byla odtěžena pro získání kamene na stavbu mostu (není zde však parná žádná lomová stěna, pouze strmý svah spadající přímo na břeh potoka). Je samozřejmě možné, že ostrožna byla v minulosti o něco širší a část ji prostě sjela do potoka v průběhu času přirozeně vlivem eroze. Existují však i dvě možná vysvětlení této „záhady“, na která jsem zatím nikde v literatuře nenarazil. Za prvé – současné koryto s Toušickými prahy je uměle vykopáno jako přepad rybníka (nešlo by v regionu o ojedinělý případ; uměle vytvořených přepadů s vodopády či peřejemi lze nalézt v okolí více) a při jeho budování byla větší část tvrziště odtěžena.  Tomu by mohly nasvědčovat i staré mapy, kde je západně od mlýna patrná sníženina, která by mohla být původním korytem říčky.  Znamenalo by to, že tvrz nestála bezprostředně nad potokem, ale na okraji vyvýšené plošiny, spadající zde prudce do říční nivy (v níž byl buď současně, nebo později vybudován mlýn). Druhá možnost zní, že vůbec nejde o tvrziště. Fakticky jediným „důkazem“ tvrziště je lidová tradice, které ho sem klade. Příkop může být klidně nějakým starým vodohospodářským dílem souvisejícím s rybníkem či mlýnem, zdi pak obezdění (zpevnění) tohoto kanálu, aby se nesesouval. Příkop není ve skutečnosti zdaleka tak ostře zalomený, jak zobrazuje plánek výše, stáčí se k potoku mnohem pozvolněji (ostrožna zde není „hranatá“, ale spíše má charakter kozího hřbetu, jak dobře patrno na jednom ze snímků). Na ostrožně nikdy nebyly nalezeny žádné stopy středověkého ani jiného osídlení (keramika či jiné archeologické nálezy; pouze jeden nedatovatelný zlomek vypálené maznice či cihly). Durdík sice uvádí zeď na úbočí ostrožny jako „středověkou“, avšak bez jakéhokoli odůvodnění (a i vodní dílo by případně mohlo být středověké)… Pochybnostem nahrává i atypická poloha zcela mimo ves. Na druhou stranu, lidovou tradici bych nebral na úplně lehkou váhu, v těchto věcech obvykle mívá reálný základ.

Ø        V minulosti tudy vedla naučná stezka ze Zásmuk do Kouřimi, dnes již zaniklá.

Ø        stylizovaný most je ve znaku Toušic.

Literatura:

-     Tomáš Durdík: Povrchový průzkum Trmalovy tvrze v Toušicích - Castellologia Bohemica 9 (Praha 2004)

-     Jiří Úlovec a kol.: Encyklopedie Českých tvrzí, III. dík (Praha 2005)

-     Roman Šulc: Vlčím dolem – Časopis Turista 3/2015 – viz též https://www.cestyapamatky.cz/cestopisy-cesko/vlcim-dolem 

Web:

-     vodní mlýny - https://www.vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/3970-tousicky-mlyn

-     wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Trmalova_tvrz

-     památkový katalog - https://pamatkovykatalog.cz/most-14281065

-     Cesty a památky; tvrz - https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/tousice/tvrz

-     Cesty a památky; most – https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/tousice/kamenny-most

-     Cesty a památky; Toušické prahy - https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/tousice/tousicke-prahy

-     hrady.cz; tvrz - https://www.hrady.cz/tvrz-tousice-kolin

-     hrady.cz; most - https://www.hrady.cz/most-kamenny-most-tousice

-     Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku  - https://www.hrady-zriceniny.cz/hrad_tousice.htm   

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

únor 2022