VLČÍ DŮL

k.ú. Zásmuky, Toušice, Doubravčany (Hornosázavská pahorkatina / Kolínsko, Kouřimsko)

Zaniklý mlýn a přilehlé skalnaté údolí Vavřineckého potoka (Kouřimky) zhruba mezi Doubravčany a Toušickým mlýnem (cca 2 km). Někdy pod označení Vlčí důl (Vlčí doly) zahrnován i dolní tok Špandavy, vlévající se do Vavřineckého potoka z pravé strany u bývalého mlýna. Nedaleko mlýna přes Vavřinecký potok historický kamenný most, pod ním v říčce moderní „ponorná″ plastika sv. Jana Nepomuckého.

Vlčidolský mlýn

Mlýn (kdysi Zásmuky č.p. 157) stával při levostranném náhonu Vavřineckého potoka, původně jen na jeho levém břehu, ale postupně se budovy rozrostly i na pravý břeh náhonu. Ve finále tvořily poměrně rozsáhlý slepenec staveb, jejichž jádrem byl vlastní mlýn a severně i jižně od něj se nacházely různé hospodářské budovy. Nejlépe jsou z celého komplexu dochovány právě budovy mlýnice se zděnými sokly na jakási technologická zařízení a přilehlá lednice. K lednici směřuje vyzděný náhon. Z ostatních budov jsou dochovány pouze reliéfní náznaky, jen severně od mlýnice se nalézá výrazný pozůstatek jakéhosi drobného sklípku (? - zhruba čtvercové vyzděné prohlubně) a fragment cihlového zdiva se spodní částí dveřního otvoru. Celý areál je poměrně hustě zarostlý dřevinami.

Vrchnostenský mlýn je zmiňován již roku 1508. Roku 1724 prodán do soukromých rukou (Františku Votrubovi); tehdy měl mlýn dvě složení, byla při něm jahelka a stoupa. Byla zde i pila, ta však nebyla předmětem prodeje. Roku 1788 zakoupil mlýn Václav Král ze Zrcadelského mlýna; jeho potomci hospodařili ve Vlčím Dole ještě v polovině 19. stol. V roce 1930 zde byla Francisova turbína. Zbořen byl v 60. letech 20. stol.

areál mlýna na katastrální mapě z roku 1841 (ags.cuzk.cz)

 

areál mlýna na leteckých snímcích z let 1938 a 1956 (ags.cuzk.cz)

 E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image108.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image116.jpg

vyzděný konec náhonu na mlýn, respektive Francisovu turbínu

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image112.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image120.jpg 

vtok k bývalé Francisově turbíně

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image114.jpg

pohled na vnější západní stranu pozůstatků lednice a mlýnice

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image124.jpg

bývalá lednice, respektive prostor pro umístění turbíny

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image122.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image100.jpg

průchod mezi prostorem pro umístěná turbíny a mlýnicí

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image090.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image088.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image096.jpg

pozůstatky mlýnice

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image104.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image092.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image094.jpg

betonové sokly v bývalé mlýnici

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image098.jpg

cosi na zdi mlýnice

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image086.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image130.jpg

další pozůstatky mlýnské budovy

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image082.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image084.jpg

jakýsi cihlami vyzděný sklípek (?) severně od mlýnské budovy

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image080.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image078.jpg

pozůstatek zdiva s částí dveřního otvoru v severní části areálu

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image076.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image074.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image072.jpg

nepatrné terénní pozůstatky hospodářských budov v severní části areálu

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image070.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image062.jpg

valovitý útvar v severozápadní části areálu, buď též pozůstatek hospodářských budov, nebo hráz rybníčku, který v těchto místech býval

most (nemovitá kulturní památka)

Kamenný most přes Vavřinecký potok stojí nedaleko bývalého mlýna. Most má čtyři oblouky, z čehož třemi protéká říčka, čtvrtý je pouze inundační. Pilíře na návodní straně zpevněny ledolamy. Mostovka bez zábradlí. Uprostřed mostu na severní straně pilíř, na němž stávala socha sv. Jana Nepomuckého (dnes údajně uložena na městském úřadu v Zásmukách).

Most vybudován údajně koncem 17. či počátkem 18. století. Soudí se, že byl součástí komunikace z Prahy do Kutné hory před vybudováním jižněji vedené „císařské silnice″. Ve 2. pol. 20. stol. zpustl, roku 1970 byla socha sv. Jana Nepomuckého svržena vandaly do potoka. Obnoven v letech 2001-2003, především zásluhou místních rybářů, kteří té=ž po 30 letech vylovili sochu sv. Jana, bohužel bez hlavy, která se nenašla. V seznamu nemovitých kulturních památek jakožto „velmi hodnotný velký kamenný most dochovaný bez novodobých úprav″ (spolu s nedalekým mostem u bývalého Toušického mlýna patří k nejcennějším kamenným mostům Středních Čech) zapsán od roku 2002.

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image266.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image136.jpg

návodní strana mostu s břity ledolamů

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image002.jpg

most při pohledu proti proudu; na kamenném soklu uprostřed stávala socha sv. Jana Nepomuckého

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image144.jpg

horní plocha mostu

ponorná socha sv. Jana

Moderní plastika je umístěna v říčce bezprostředně pod mostem, nedaleko pravého břehu. Kamenný objekt má výrazně výškově modelovaný reliéf, díky čemuž se jeho podoba proměňuje v závislosti na výšce vody. Tvarosloví vychází z tradičních barokních soch sv. Jana Nepomuckého, výsledná podoba však pracuje s náznakem a fantazií diváka. Údajně zde v jemném detailu použity ikonické atributy sv. Jana Nepomuckého, pět hvězd a kříž, nedokázal jsem je však identifikovat.

Autorem návrhu i realizace je Zdeněk Hůla. Socha sem umístěna roku 2014 v rámci mezinárodního projektu Cesty vody – cesty k sebe, na němž se podílejí čeští a slovenští umělci, vytvářející díla instalovaná následně do krajiny. Ponorná socha sv. Jana pracuje s protiklady - trvání a pomíjení, zdánlivě neměnný kámen a neustále plynoucí voda. Je připomínkou jak osudu světce, tak jeho zdejší sochy.

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image138.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image140.jpg

ponorná socha sv. Jana Nepomuckého

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image142.jpg

umístění sochy pod kamenným mostem

údolí pod mlýnem

Údolí se strmými zalesněnými svahy a plochým dnem, kde dříve bývaly pole a louky, dnes je převážně zalesněné. Pouze bezprostředně pod bývalým mlýnem je dosud louka a do severní části zasahuje pole v ploše zaniklého rybníka nad Toušickým mlýnem. Ve svazích četné ortorulové a migmatitové skály; některé skály (Střechové skály, Perníková chaloupka, Toušická skála?) využívány horolezci. Potok ve střední části údolí meandrující. Při levém břehu potoka vede v celé délce údolím dobře schůdná neznačená cesta, zatímco turisticky značená cesta po pravé straně prochází údolím pouze ve své nejjižnější části, poté stoupá na náhorní plošinu; vlastní údolí v této části neprůchodné, skály spadají přímo do potoka.

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image016.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image052.jpg

pravobřežní a levobřežní část údolí

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image056.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image054.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image040.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image036.jpg

menadrující potok ve střední části údolí

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image060.jpg

louka pod bývalým mlýnem

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image058.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image048.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image046.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image044.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image034.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image028.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image026.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image022.jpg

skály na levobřeží

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image008.jpg E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image006.jpg

tzv. Střechové skály na pravobřežní straně údolí s několika horolezeckými cestami

E:\místopis web\foto Vlčí důl_soubory\image018.jpg

stará bizarní lípa při železniční trati nad údolím; dle pověsti se na tomto stromě kdysi oběsil z nešťastné lásky mladík, proto na lípě býval svatý obrázek

Špandava

Dolní tok Špandavy (mezi Zásmuckou bažantnicí a soutokem s Vavřineckým potokem) nemá tak výrazný charakter rokle; zejména ve východní části, kde dnes dva menší rybníčky, jde o území spíše otevřené. Až v závěru je zejména pravý břeh strmější, s menšími rulovými výchozy.

V minulosti bylo území zcela odlesněné, jsou zde značeny především louky, místy i pole. Ve střední části býval rybník Richterka, který byl však již ve 2. pol. 18. stol. zrušený. Nedaleko pod jeho hrází je na mapě 1. vojenského mapování z té doby vyznačena jakási kaple. Později zde, nad levým břehem Špandavy, vznikla cihelna. Jáma po těžbě cihlářských hlín se ve druhé polovině 20. stol. stala skládkou, kam v letech 1960-1984 vyvážely odpad i některé zásmucké firmy, především koncernový podnik Astrid; v důsledku toho zde byly uloženy i některé nebezpečné chemikálie na bázi uhlovodíků.  Dnes je skládka snad již rekultivována. V části areálu bývalé cihelny motokrosové závodiště. Horní rybníček vznikl v poslední čtvrtině 20. stol., dolní v 60. letech 20. stol.

 

dolní tok Špandavy na mapě 1. vojenského mapování, s dnes zaniklou kaplí pod hrází bývalého rybníka Richterka, a na mapě 3. vojenského mapování, kde je prostor rybníka stále ještě velmi dobře patrný (oldmaps.geolab.cz)

 

horní rybníček pod Zásmuckou bažantnicí

 

výpustní zařízení horního rybníčku

 

dolní rybníček pod Zásmuckou bažantnicí

letecký snímek cihelny z roku 1956 (ags.cuzk.cz)

  

rulové výchozy nad pravým břehem Špandavy

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Do mlýna ve Vlčím Dole docházel ze Zásmuk za svojí dívkou vlastenecký básník a důstojník ze ševcovské rodiny Matěj Milota Zdirad Polák (*1788).

Ø        Most se objevuje ve filmech Smrt talentovaného ševce (1982, režisér Jan Schmidt) a Nesmrtelná teta (1993, režisér Zdeněk Zelenka).

Ø        Podle článku R. Šulce zde kdysi stával mlýn, hájovna, panská cihelna a hospoda. Mlýn a cihelna jsou jasné, hájovnu a hospodu se mi zatím lokalizovat nepodařilo. Je možné, že by šlo o budovy v areálu mlýna?

Literatura:

-     Roman Šulc: Vlčím dolem – Časopis Turista 3/2015 – viz též https://www.cestyapamatky.cz/cestopisy-cesko/vlcim-dolem

Web:

-     vodní mlýny https://www.vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/3971-mlyn-ve-vlcim-dole-vlcidolsky

-     památkový katalog - https://pamatkovykatalog.cz/silnicni-most-14278792

-     wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Barokní_most_(Zásmuky)

-     Cesty a památky - https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/zasmuky/kamenny-most

-     Kudy z nudy - https://www.kudyznudy.cz/aktivity/vlci-dul-u-zasmuk

-     oficiální stránka Zásmuk - https://www.zasmuky.cz/vavrinec-kourimka-vyrovka

-     Český horolezecký svaz - https://www.horosvaz.cz/skaly-sektor-658/, https://www.horosvaz.cz/skaly-sektor-659/, https://www.horosvaz.cz/skaly-sektor-660/,

-     Filmová místa - https://www.filmovamista.cz/lokalita/zaber?id=247-Barokni-most-pres-Kourimku-u-Zasmuk

-     oficiální stránky Zásmuk; skládka Vlčí důl - https://www.zasmuky.cz/vlci-dul

-     zaniklé obce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=10123    

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

únor 2022