V JIŘINĚ

k.ú. Kozly u Tišic (Středolabská tabule / Neratovicko)

Les s tůněmi na pravém břehu Labe severně od Jiřic (164 m n. m.). Listnatý porost charakteru tvrdého luhu s vysokým podílem nepůvodního dubu červeného. Nejzachovalejší část porostu (s minimem nepůvodních dřevin a velkým podílem mrtvého dřeva; stáří některých částí se odhaduje na 200 až 250 let) v jihovýchodní části lesa chráněn jako přírodní památka Jiřina (cca 1,6 ha; typická hájová flóra, vzácné druhy hmyzu, ptáků a hub). Při západním okraji lesa na břehu Labe chatová osada. V severovýchodní části lesa soustava tůní, které jsou pozůstatkem po nějakém starém bočním labském rameni. Podél východního okraje lesa se táhne pás dochovaných nivních luk, zvaných Velká luka.

V první polovině 19. stol. byl les (spolu s dalším, dnes již neexistujícím lesem východněji) nazýván Wobora.  Již tehdy byly obě části Obory odděleny pásem Velkých luk, která pak pokračovala po jižním okraji „východní Obory″; tato část dnes spolu s plochou lesa přeměněna v pole. Na severu byla Obora lemována jedním z bočních ramen Labe, takže spolu s Velkými luky (a severnější lokalitou Pod ploty) ležela de facto na ostrově. Už ve 2. pol. 18. století však šlo pravděpodobně pouze o příležitostný tok (na mapách byly značeny jen některé jeho úseky), po regulaci Labe na přelomu 20. a 30. let 20. stol bylo degradováno na pouhou soustavu tůní, mokřin a kanálů a během 2. poloviny 20. stol. v úseku „východní Obory″ zlikvidováno úplně. V průběhu 2. poloviny 19. stol. byla postupně vykácena i „východní Obora″, pro západní část se začalo používat (či přinejmenším na mapách objevovat) pojmenování V jiřině.

Přírodní památka Jiřina je chráněna pravděpodobně již od roku 1922 – jde o jedno z nejstarších chráněných území ve středních Čechách. Od té doby zde platí fakticky bezzásahový režim. Kolem roku 2000 se uvažovalo, že celý les včetně Velkých luk bude zahrnut do nově připravované přírodní rezervace Pod ploty, k čemuž však – pravděpodobně především z důvodu zrušení okresních úřadů a přesunu kompetencí ve vyhlašování chráněných území na kraj – nedošlo. Dnes celé území součástí evropsky významné lokality Polabí u Kostelce.

Lokalitou prochází naučná stezka Putování tišickou krajinou. Jedno ze zastavení je u tůně Bezedná (zastavení věnované přírodní památce Jiřina je poněkud nelogicky mimo lokalitu, výše proti proudu Labe).

  

Wobora a Velká luka na indikační skice stabilního katastru z roku 1842 (archivnimapy.cuzk.cz), totéž území na mapě 3. vojenského mapování z roku 1878 (oldmaps.geolab.cz) a dnes (sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz)

hranice přírodní památky Jiřina (leden 2021)

  

v přírodní památce Jiřina (prosinec 2020)

     

mrtvé dřevo v přírodní památce Jiřina (prosinec 2020)

 

ještě pár bizarních kousků… (prosinec 2020)

jedno ze suchých torz s dutinami v přírodní památce Jiřina (prosinec 2020)

 

břeh Labe podél lesa V jiřině (prosinec 2020)

chatová osada V jiřině (prosinec 2020)

      

chaty při západním okraji lesa (prosinec 2020)

  

mola na Labi v sousedství chatové osady (prosinec 2020, leden 2021)

  

velká tůň v severovýchodní části lesa

 

tůň zvaná Bezedná, k níž se váže pověst o povozu, který se probořil ledem a již ho nikdy nikdo nenašel, se zastavením naučné stezky Putování tišickou krajinou (leden 2021, prosinec 2020)

nejsevernější z tůní V jiřině, přímo navazující na tůně Pod ploty (prosinec 2020)

mohutná solitérní vrba v severní části Velkých luk (prosinec 2020)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Dnes na mapách často V Jiříně (s dlouhým í).

Ø        Rok, od kdy je Jiřina chráněná, je poněkud nejasný. I v oficiálních materiálech státní ochrany přírody je často uváděn rok 1933. Takzvaný Silvestrovský výnos, vydaný 31. 12. 1933 Ministerstvem školství a národní osvěty však není vyhlašovacím dokumentem, pouze soupisem v té době již chráněných území. Přímo v něm je dokonce uvedeno, že rezervace byla založena v roce 1926. Ovšem v dotazníku o přírodních památkách z roku 1950 je uvedeno, že „Velký les Jiřín″ je chráněn od roku 1922 Vyhláškou 25357/22 okresní správy politické Brandýs z roku 1922!

Ø        V Silvestrovském výnosu figuruje chráněné území pod jménem Velký les v Jiřině, v dokumentu z roku 1950 údajně jako Velký les Jiřín (viz výše). Již v soupise chráněných území Československa z roku 1977 však figuruje pod jménem Jiřina. Kdy a proč ke změně došlo mi není známo; zdá se, že pro ni neexistuje žádný právní podklad.

Ø        Výměra přírodní památky Jiřina bez ochranného pásma je někdy uváděna 1,58 ha a jindy 1,72 ha, mnohdy i témže materiálu.

Literatura:

-          Jan Němec, Vojen Ložek a kol.: Chráněná území ČR 1 (Praha 1996)

-          Marie Maršáková-Němejcová, Štefan Mihálik a kol.: Národní parky, rezervace a jiná chráněné území přírody v Československu (Praha 1977)

-          Ladislav Frieb: Plán péče o PP Jiřina na období 2007-2016 

Web:

-          wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiřina_(přírodní_památka)

-          Ústřední seznam ochrany přírody - https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=150

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

leden 2021