ŠESTAJOVICE

k.ú. Šestajovice u Prahy (Středolabská tabule / Úvalsko)

Ves při hranicích Prahy (254 m n.m.). V severovýchodní části náves (Náměstí 9. května), západně od ní (na druhé straně Revoluční ulice, která tvoří severojižní osu zástavby) budova obecního úřadu a knihovny. Na severním okraji zástavby při silnici do Jiren škola (postavena 1860, rozšířena 1865) s pamětní deskou manželů Starých, popravených 24. 10. 1962 nacisty. Na severovýchodním okraji bývalý poplužní dvůr. Zejména na jižní a západní straně vsi rozsáhlá výstavba nových rodinných domů.

První zmínka o vsi roku 1227, kdy je Kojeta Hrabišic z Hněvína odkázal křížovníkům s červenou hvězdou na Zderaze. Mniši drželi Šestajovice až do husitských válek. Snad zde vybudovali i tvrz, která je však prvně zmiňovaná až 1432. V následujících více jak sto letech se zde vystřídala řada majitelů, od roku 1585 drželi Šestajovice Hložkové ze Žampachu a roku 1675 je koupili staroměstští jezuité, kteří je připojili k fundačnímu univerzitnímu panství Chvaly.

 

Náměstí 9. května

Nepravidelná náves v severovýchodní části vsi. V prostoru návsi stojí zvonička s oboustrannou výklenkovou kapličkou z roku 1871 (v nice bývala dřevěná Madona, kol. roku 1980 zcizena - dnes bez jakéhokoli vybavení; zvon z roku 1720 uložen na obecním úřadě!) a pomník padlým v 1. a 2. světové válce. V minulosti zde ještě býval drobný křížek ze 17. stol. Na severovýchodním okraji u zaniklého rybníčku krásná vrba.

  

poplužní dvůr

Starý poplužní dvůr stával na jihovýchodním okraji vsi, ještě před polovinou 19. stol. byl rozparcelován. Kolem pol. 19. stol. byl východně od něj v severní části panské zahrady založen nový dvůr. Z něj v současné době zachována jediná stodola se zajímavým schodovitým štítem, ostatní objekty nahrazeny novostavbami bytové výstavby, více  méně však respektujícími půdorys dvora. Jižně od dvora bývalý vrchnostenský rybníček. Někde při dvoře stála šestajovická tvrz, roku 1622 uváděná jako pustá, ovšem existující ještě koncem 18. stol. - rybníček pravděpodobně sloužil jako zdroj vody pro písemnými prameny doložený vodní příkop (v literatuře tradovaná informace, že zde ještě ve 20. stol. byly dochovány zbytky základových zdí a sklepy, je však poněkud sporná - tvrz se dosud nepodařilo přesně lokalizovat).

kříže

Na křižovatce na severozápadním okraji vsi nedaleko školy pěkný kamenný kříž z roku 1779, obnovený 1909, přičemž zřejmě částečně setřen jeho původní ráz (nemovitá kulturní památka). Uprostřed této křižovatky stávala asi do roku 1942 socha sv. Isidora (1919 poškozena levicovými radikály, později přenesená na pomezí šestajovického a jirenského katastru do míst dodnes nazývaných U Isidora, třebaže socha již neexistuje). Další křížek z roku 1896 v malém „parčíku“ jírovců na okraji zástavby při silnici do Jiren, na bývalém zádušním poli, kde od nepaměti stával dřevěný sloup (boží muka) se soškou Panny Marie. V oválném medailónku na kříži býval obrázek Panny Marie (zničen již od roku 1926). Podle lidové tradice jsou v těchto místech pochováni napoleonští vojáci, kteří zemřeli v roce 1812 při návratu z tažení do Ruska.

   

Zajímavosti:

Ø        Lidová etymologie vysvětluje jméno vsi od „šesti stájí“, ve kterých se zde přepřahalo na údajné důležité kupecké stezce od Prahy na východ.

Ø        Kolem roku 1770 v okolí neúspěšné pokusy o dolování uhlí.

Ø        Znak byl Šestajovicím udělen v roce 1994. Motiv připomíná, že obec byla vlastnictvím řádu křižovníků s červenou hvězdou.

Literatura:

-     Jaroslav Špaček, Ludvík Skružný: Kříže, boží muka, kapličky a jiné drobné historické stavby a plastiky v Čelákovicích a jejich okolí - ad: 100 let městského muzea v Čelákovicích (Čelákovice 2004)

-     František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

-     kol.: Encyklopedie českých tvrzí III - S-Ž (Praha 2005)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3. - P/Š (Praha 1980)

Web:

-     oficiální stránky obce

-     Wikipedie

-     hloubkaři 26. dubna 1945

Okolí: Jirny / Nové Jirny / Kostelík

Střední Polabí / rejstříky

květen 2008