JIRNY

k.ú. Jirny (Středolabská tabule / Úvalsko)

Velká ves na severovýchodním okraji Prahy, při horním toku Jirenského potoka. Historickým centrem prostor kolem kostela a školy (nemá charakter návsi), kde i několik obytných budov statků s honosně zdobenými, v současné době obnovenými fasádami (č.p. 7, č.p. 27). Severně od něj ve střední části Brandýské ulice obecní úřad (č.p. 9), sokolovna, hostinec U Antošů (č.p. 98) a další významnější budovy. Ještě severněji v prostoru mezi Brandýskou a Pražskou ulicí park. Západně od kostela pod školou menší rybník s bývalým mlýnem. Na severozápadním okraji areál zámku s parkem a přilehlým dvorem. Na jihovýchodním okraji vsi hřbitov. Severně od obce podél dálnice masivní výstavba velkoskladů a logistických center.

Ve středověku dvě vsi - Jireň (Jirna, později Velké/Horní Jirny) a Jiřenec (později Malé/Dolní Jirny). První zmínka o Jiřenu je 1350, o Jiřenci 1397. V letech 1458-1593 doložena tvrz, která stávala zřejmě v těsném sousedství dnešního kostela (kde bylo na přelomu 19. a 20. stol. vykopáno mohutné zdivo). Ve třicetileté válce obě vsi zpustly, po jejich obnově se již používal pouze společný název Jirny a postupně zaniklo i povědomí o poloze původních vsí (Jiřen se nacházel pravděpodobně v okolí kostela, Jiřenec snad blíže k dnešnímu zámku).

       

kostel sv. Petra a Pavla (nemovitá kulturní památka)

Velice působivý areál kostela a zvonice v dominantní poloze na již zrušeném hřbitově, doplněný ještě nedalekou farou.

Jednolodní kostel barokního vzezření, ukončený gotickým presbytářem s křížovou paprsčitou klenbou, dvoudílnými sediliemi a gotickým lomeným portálem do sakristie. Neobvyklá půlkruhová barokní sakristie při severní straně kostela. V jižní stěně lodi zazděný hrotitý bohatě profilovaný gotický portál. V bohatě zdobeném barokním průčelí niky se sochami sv. Petra, sv. Pavla a s železným křížem. Na bocích atikového štítu sochy poprsí biskupů. Kamenná křtitelnice ze 16. stol., hlavní oltář z 2. pol. 18. stol., ostatní vybavení mladší. Před vstupem do kostela náhrobní kámen místního faráře z roku 1871.

Kostel původně gotický z pol. 14. stol. (první zmínka 1350), barokně přestavěn 1728-1734. V literatuře se obecně tvrdí, že k původní gotické stavbě byla přistavěna barokní loď, což ovšem popírá gotický portál v lodi (nejde-li o jeho druhotné osazení)

Zděná hranolová patrová zvonice stojí severozápadně od kostela. Postavena byla roku 1711 na místě starší, patrně dřevěné. Na zvonici dva cenné zvony od zvonaře Brikcí z Cymperka - sv. Petr z roku 1562 (460 kg, spodní průměr 920 mm, nárazový tón A´) a sv. Pavel z roku 1563 (380 kg, spodní průměr 870 mm, nárazový tón B´, bohatá reliéfní výzdoba). V I. světové válce byly oba zvony zabaveny, ale zásluhou profesora  J. V. Práška,  který prokázal jejich historickou hodnotu, byly  zachráněny před roztavením. Zvon Pavel měl na mále i za 2. sv. války, kdy již  byl odvezen do skladu v Praze na Maninách, ale tam byl zachráněn zásluhou občana z Klánovic, který v tomto skladu pracoval.

Před kostelem litinový kříž s polychromovaným Kristem na stupňovitém polosoklu, přistavěném ke sloupku oplocení, a socha sv. Judy Tadeáše na vysokém pískovcovém soklu s chronogramem. Socha byla provedena roku 1896 kameníkem panem Novotným. Socha byla několikrát poškozena (1919 levicovými radikály, 1945). Až do roku 1969 stávala před hřbitovem, poté přemístěna na dnešní místo. Kříž pochází z roku 1900. Nechal ho postavit jirenský farář P. V. Brabec “památce našich milých osadníků, kteří na starém hřbitově odpočívají“.

Další kříž, drobný kamenný na soklu zdobeném pseudorománskými motivy, připomínající spíše náhrobek, stojí při západní straně zvonice. Kříž věnovali „ke cti a chvále Boží“ manželé Agatius a Anna Hillbergovi roku 1900. Na kříži býval korpus Krista, dnes odstraněn. Stojí na místě staršího dřevěného kříže s Kristem a Semibolestnou Pannou Marií na plechu (z roku 1876), který sešel věkem.

              

fara (č.p. 44)

Patrová obdélná budova s valbovou střechou z roku 1902 východně od kostela. Jihovýchodní stranu farní zahrady uzavírá typická průjezdní stodola. Dřívější fara stávala jižně od kostela (dnešní č.p. 46). Fara je v Jirnech připomínána již v roce 1350.

škola (č.p. 45)

Školní budova s výraznými secesními prvky stojí v sousedství kostela a tvoří jednu z dominant obce. Byla postavena roku 1861. Předtím v těchto místech v mapách značen kříž (při stavbě školy zřejmě zanikl).

  

pomník padlým

Monumentální pomník obětem 1. sv. války (s později doplněnou tabulkou obětem 2. sv. války) stojí v prostoru mezi školou a kostelem. Jeho stavitelem byl Josef Sak, kovové reliéfy dodal František Anýž z Prahy. Slavnostní odhalení pomníku se uskutečnilo 69. července 1923.

  

sokolovna (č.p. 147)

Přízemní budova se secesními prvky v centru vsi, „schovaná“ ve dvoře za obecním úřadem. Otevřena 1921. Na průčelí pamětní deska členům Sokola, padlým v 1. a 2. sv. válce.

 

Návesní rybník

Leží na Jirenském potoku na okraji vsi, západně od kostela (navzdory jménu rozhodně ne na návsi, když už tak pod návsí). Hráz i jižní břeh lemovány asi 130 let starými lipami (památné stromy). V rybníku se zrcadlí hlavní dominanty Jiren - škola a kostel. Velice malebné místo.

Pod hrází rybníka bývalý mlýn (č.p. 52) – dnes nevýrazná nepříliš udržovaná budova. Mlýn je v Jirnech uváděn již ve smlouvě z roku 1350. Další zpráva o mlýnu je až z roku 1544, kdy  se uvádí jako pustý. Roku 1587 byl již opraven nebo možná dokonce znovu postaven. V 17. stol. měl jedno mlýnské kolo. Roku 1721 byl pro nedostatek vody zrušen, ale o 16 let později vrchnost mlýn opět obnovila. Definitivně měl být dle listin zrušen roku 1780, ale jiné listiny dokazují, že v průběhu 19. stol. prokazatelně fungoval. Později byl bytem porybného.

Pod mlýnem býval další, dnes již neexistující rybník (Bechyňský), v mlýnské zahradě počátkem 20. stol. sádky.

Od rybníka směrem k zámku jde stromořadí starých jírovců.

       

park

Parkově upravený trojúhelníkový prostor mezi Brandýskou a Pražskou ulicí s menším dětským hřištěm a řadou zajímavých stromů.

     

 

zámek (č.p. 1 - nemovitá kulturní památka)

Zámecký areál, vesměs v novogotickém slohu, s přírodně krajinářským parkem leží na západním okraji Jiren. Skládá se ze dvou v podstatě samostatných, byť propojených budov - Starého zámku, v němž jsou zachovány i pozůstatky starší stavby, a tzv. Nového zámku s výraznými novorenesančními prvky. V interiérech (Rytířský sál a Alpský pokoj ve Starém zámku, knihovna a sala terrena v Novém zámku) cenné fresky od Josefa Navrátila z poloviny 19. stol. Při zámku po obou březích Jirenského potoka dvanáctihektarový park s několika menšími rybníčky a zbytky romantických staveb. V parku uváděno cca 80 druhů dřevin - mimo jiné plodné exempláře jinanu, různé kultivary zeravu západního, převislá douglaska, červenolistý buk, převislý jasan, dřezovec trojtrnný, tulipánovník, dub velkokvětý či jerlín japonský.

Původ zámku není zcela jasný - pozůstatky starší budovy v přízemí Starého zámku byly až donedávna považovány některými badateli za renesanční, většinou však až za barokní z pol. 17. stol., nejnovější výzkumy však naznačují, že by dokonce mohly být pozůstatkem jakéhosi dosud neznámého hrádku, snad z předhusitského období. Z řady majitelů držel Jirny delší dobu pouze ženský dominikánský klášter u sv. Anny (1707-1781). Roku 1805 koupil zámek velkostatkář Jakub Veith a daroval ho věnem své dceři Kláře, provdané za pražského měšťana Martina Wagnera. Wagnerovi pak v letech 1844-1847 nechali zámek přestavět v duchu rytířské novogotiky. Současně založili rozsáhlý park, v němž bylo mnoho cizokrajných stromů, klece a brlohy pro zvěř, tři rybníky (z nichž největší měl malý ostrůvek s „čínským pavilonem“) a zimní zahrada. Jejich dcera Rosalie Wagnerová pak nechává roku 1855 přistavět stavitelem Ignácem Vojtěchem Ulmannem jižní křídlo („Nový zámek”) s knihovnou a sala terrenou, v jehož architektuře se mísí romantická gotika s romantickou  renesancí. Roku 1940 zámek vyhořel, Navrátilovy nástěnné malby poté restaurovány konzervátorskou školou profesora B. Slánského. Ve 2. pol. 20. stol. zde umístěn depositář Akademie věd ČR, objekt neudržován a značně zdevastován. Od počátku 21. století probíhá kompletní rekonstrukce (nejvýraznější změnou přestavba věže) za účelem vytvoření luxusního bytového komplexu.

Při zámku existoval i pivovar, v němž se vařilo pivo po bavorském způsobu, zrušený kolem roku 1870 a přestavěný na byty (budova č.p. 2 vlevo od příjezdové cesty). V parku údajně dochován ležácký sklep „Bavorák“ (dle jiných informací již zasypaný a tudíž nepřístupný - pro nepřístupnost parku nelze ověřit).

V západním sousedství zámku rozlehlý hospodářský dvůr. I zde připravována přestavba a dostavba na luxusní byty.

Celý areál včetně parku uzavřen, vlastní zámek pouze částečně vidět ze silnice Jirny - Šestajovice. Park obehnán vysokou zdí.

   

kaplička sv. Jana

Výklenková kaplička stávala na křižovatce ulic Zámecké a Brandýské v centru vsi. Kaplička byla starší než okolní zástavba, původně stála na rozcestí v polích. Až později k ní byla přistavěna usedlost č.p. 89. Kaplička která byla zničena levicovými radikály v červenci 1919. Dřevěnou sochu sv. Jana zachránil před zničením místní kovář František Novák, dnes je umístěna v muzeu v Brandýse nad Labem. Památkou na tuto kapličku je pravděpodobně dodnes nelogicky „vykouslý” roh této usedlosti.

 

boží muka „U Isidora“

Skoro tři metry vysoká zděná boží muka se sedlovou stříškou, obklopená třemi nádhernými lipami starými 160 - 180 let (památné stromy), leží na vyvýšeném místě nad rozcestím při silnici z Jiren do Šestajovic (již na k.ú. Šestajovice). Místo nazýváno „U Isidora“ podle sochy, která sem byla přenesena z jiného místa Šestajovického katastru někdy kolem roku 1940, krátce nato rozbita a roku 1943 nahrazena současnými božími muky. V nice bývala soška sv. Jana Nepomuckého.

 

hřbitov

Leží na jihovýchodním okraji vsi při rozcestí silnice do Nových Jiren a polní silničky do Horoušan. Stará část s hodnotnou zelení obehnána zdí, z jihu k ní přiléhá nový hřbitov. Na starám hřbitově řada zajímavých honosných hrobek. Též zde hrob sovětského vojáka G. S. S. Borona, padlého 9. 5. 1945. Centrální hřbitovní kříž železný z roku 1885.

Před hřbitovem stojí litinový kříž na nízkém soklu, na němž nápis připomínající obnovu kříže roku 1998. Kříž pochází z Dobříše a stojí na místě, kde až do roku 1969 stávala socha sv. Tadeáše (poté přesunutá ke kostelu - místu se však stále říká „U svatého Tadeáše“).

     

další kříže

Litinový kříž na kamenném soklu, na němž je z jedné strany chronogram datovaný do roku 1765 (pravděpodobně vznik původního kříže, z něhož pochází sokl), zatímco na druhé straně letopočet 1818 (snad osazení současného litinového kříže). Kříž stojí při plotu skladového areálu severovýchodně od vsi. Na současné místo byl přesunut a rekonstruován nákladem firmy REWE (investora skladového areálu) v roce 1997 v souvislosti s budováním skladového areálu (dříve zde zemědělský areál - kříž stával u kravína).

Další litinový kříž stojí severně od vsi při silnici do Mstětic bezprostředně za dálničním mostem. Kříž v těchto místech dle starých map stával již koncem 18. stol. - je pravděpodobné, že současný sokl pochází z původního kříže. V roce 1923 byl kříž rozbit a znovu opraven Františkem Skálou z Jiren.

 

Zajímavosti:

Ø        Roku 2006 proběhl severozápadně od panského dvora záchranný archeologický výzkum, který odkryl na 130 různě velkých pravěkých objektů, dokládajících intenzivní osídlení tohoto prostoru v mladší době bronzové až starší době železné (cca 12. – 6. století př. Kr.). Převážně se jednalo o obytné objekty.

Literatura:

-     František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1. - A/J (Praha 1977)

-     Karel Kuča: České, Moravské a Slezské zvonice (Praha 1995)

-     Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

-     Jan Němec a kol.: Chráněná území ČR 1 - Střední Čechy (Praha 1996)

-     Pavel Jákl: Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska I - Střední Čechy (Praha 2004)

-     Jaroslav Špaček, Ludvík Skružný: Kříže, boží muka, kapličky a jiné drobné historické stavby a plastiky v Čelákovicích a jejich okolí - ad: 100 let městského muzea v Čelákovicích (Čelákovice 2004)

-     Pavel Vlček: Encyklopedie českých zámků (Praha 1994)

-     Karel Hieke: České zámecké parky a jejich dřeviny (Praha 1984)

Web:

-     oficiální stránky obce

-     hrady.cz: zámek, kostel

-     Turistika.cz

-     Turistik.cz

-     Válečné památky

-     Wikipedie

-     farnost Jirny

-     developerský projekt Zámek Jirny

-     Muzeum Čelákovice (archeologický průzkum v Jirnech)

-     Průzkumy památek

Okolí: Nehvizdy / Nehvizdské lomy / Horoušany / Nové Jirny / Šestajovice

Střední Polabí / rejstříky

říjen 2007