MYŠLÍN

k.ú. Myšlín, dříve Struhařov (Benešovská pahorkatina / Říčansko)

Zámeček s hospodářským dvorem při horním toku Myšlínského potoka (447 m n. m.). Původně zde snad i ves, později zaniklá. Dnešní ves západně od dvora nad pravým břehem Myšlínnského potoku vznikla jako letovisko až někdy poč. 20. stol.

dvůr

Hospodářský dvůr kdysi trojúhelníkového půdorysu, z nějž dnes zbylo pouhé torzo. Jedním z dochovaných objektů (původně v severozápadním rohu areálu) jednoduchý zámeček s mansardovou střechou. Severozápadně od zámečku ve zpustlé zahradě patrné zbytky tvrze – zarostlé valy a příkopy (nemovitá kulturní památka). V okolí bývalého dvora několik mohutných stromů (javory, duby), z nichž největší tzv. Žižkův dub, severně od dvora na Myšlínském potoku dva zarostlé rybníčky.

Mikuláš z Myšlína a z Kolovrat, jehož přídomek je prvním nepřímým důkazem o existenci Myšlína, připomínán v letech 1371 až 1402 (pravděpodobně otec a syn). V pol. 15. stol, kdy drželi Myšlín Kostkové z Postupic, je zdejší panské sídlo označována jako hrad, byť velikostí vždy odpovídala spíše tvrzi. Objekt opuštěn krátce po roce 1516. Vzhledem k tomu, že statek byl v té době připojen ke Komornímu Hrádku, hrádek již nebyl obnoven; jeho zdivo bylo jistě použito na stavbu sousedního poplužního dvora, u něhož však nelze vyloučit kontinuitu s původním předhradím, resp. hospodářským zázemím tvrze. Zámeček postaven ve dvoře, částečně v ploše původního tvrziště, snad během 18. stol. zámeček (prvně uváděn 1844). Větší část dvora zbořena mezi lety 2003 a 2006.

  

areál myšlínského dvora na mapě stabilního katastru v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz), na leteckém snímku z roku 2003, tedy ještě před demolicí většiny budou (www.mapy.cz) a dnes (www.mapy.cz); Žižkův dub stojí západně od nejjižnější budovy

zámek č.p. 1

plánek tvrziště za zámkem (ad Hláska)

  

hospodářská budova č.p. 4 východně od zámku

 

nejjižnější objekt dvora (č.p. 3 a 2), dnes stojící osaměle v sousedství Žižkova dubu jižně od zámku

 

skupina mohutných javorů a dubů pod dvorem, nedaleko Žižkova dubu

Žižkův dub (památný strom)

Mohutný dub letní (obvod kmene téměř 7 m, výška 16 m) na okraji pastvin při bývalém jižním nároží dvora. Věk stromu je odhadován na 600 - 800 let (jeden z nejstarších stromů středních Čech). Jméno „Žižkův“ připomíná pověst, datovanou do roku 1421. Tehdy, když  Žižkova vojska táhla na Český Brod, měl se zde Žižka setkat se svým někdejším přítelem, toho času však stojícím na druhé straně - Petrem z Cimburka, který přišel orodovat za ušetření Mnichovic. Petr z Cimburka však prý byl (údajně křivě) obviněn ze špionáže a na dubu oběšen.

 

celkový pohled na dub

detail kmene Žižkova dubu s dutinou

Zajímavosti:

Ø        O Myšlínu je zmínka v knize Josefa Lady Mikeš - kocour Mikeš šel z Hrusic přes Myšlín do světa.

Literatura:

-     Jiří Úlovec: Zapomenuté panské sídlo v Myšlíně u Mnichovic – Hláska 1995 – příloha II (též http://hlasky-kas.wz.cz/cas3/h95/h95-06.html)

-     Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha1999)

-     kol.: Encyklopedie českých tvrzí II - K-R (Praha 2000)

-     František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

-     kol.: Okolí Prahy, východ - Turistický průvodce ČSSR 37 (Praha 1989)

-     Marie Hrušková, Jaroslav Turek: Památné stromy (Praha 1995)

Web:

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=1803

-     fylkir - http://www.fylkir.ic.cz/zizkuvdub.php

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Myš1ín

-     neoficiální stránky Mnichovic - http://www.mnichovice.eu/prirodni-zajimavosti/zizkuv-dub/

-     stromy v Čechách - http://www.stromy.cz/mysldub.htm  

Okolí: Třemblat

Posázaví / rejstříky

 říjen 2012