HAMERSKÝ RYBNÍK

k.ú. Záběhlice (Pražská plošina / Praha)

Velký rybník (3,8 ha) na levobřežním náhonu Botiče mezi Záběhlicemi a Spořilovem. Voda z rybníka poháněla měděný hamr. Na pravém břehu záběhlický kostel Narození Panny Marie. V rybníku dva nevelké ostrůvky. Na jihovýchodním břehu rybníka bývala cihelna.

V literatuře se běžně uvádí, že rybník vznikl roku 1770 v souvislosti se zřízením měděných hamrů. Vzhledem k tomu, že hamr měl své předchůdce a i ty potřebovaly nějaký vodní pohon, je poměrně pravděpodobné, že rybník je mnohem starší a onoho roku 1770 byl pouze obnoven nebo rozšířen. Při odbahňování v 60. letech nalezeny na dně rybníka pozůstatky středověkého objektu - snad tvrze. Během revitalizace v letech 2008-2009 vybudován východnější ostrůvek a drobné mokřádky ve východní části rybníka. Při severním břehu rybníka sportovní areál.

rybník s ostrůvky od východu (červen 2010)

 

rybník od jihozápadu – na břehu kostel Panny Marie, v pozadí Zahradní Město (červen 2010)

 

břehové porosty na severozápadní straně rybníka (červen 2010)

nové výsadby na západním břehu rybníka (červen 2010)

 

východní část rybníka (červen 2010)

uměle vytvořený mokřad ve východní části rybníka (červen 2010)

 

„lávka Antonína Růžičky″ na východní straně rybníka

bývalý hamr

Měděný hamr, který dal Hamerskému rybníku jeho jméno, stával pod jeho hrází na severozápadním konci. Dnes na jeho místě stojí nový bytový dům č.p. 3225. Poblíž něj na hrázi výklenková kaplička.

Mlýn v těchto místech zmiňován již roku 1432. Tvrzení, že mohl vzniknout až po zániku tvrze, protože jinak by jeho náhon odděloval tvrz od kostela a zbývající zástavby se mi však nezdá příliš věrohodné. Pokud mělo jít o vodní tvrz, naopak by se dalo předpokládat, že odtok z vodní soustavy, která ji chránila, mohl být využit i pro pohon mlýnu. Hamr na výrobu měděného zboží (Kupferhammer) založen roku 1770, současně zde však ještě nějakou dobu zřejmě existoval i mlýn, protože roku 1788 je výslovně zmiňován záběhlický mlynář. Roku1880 zřídil na místě zrušeného hamru Ringhoffer malou slévárnu, která byla předkem známých smíchovských Ringhofferových závodů. Od roku 1912 Blechova parostrojní prádelna (První pražská parostorjní prádelna a chemická čistírna Standard). Za druhé světové války a ještě nějaký čas po ní zde opět strojírenský závod. Objekt, který uchovával stavební konstrukce minimálně z 18. stol., stál ještě v 90. letech. Zda dnešní bytový dům vznikl přestavbou staršího objektu či jde o novostavbu na jeho místě nevím, bojím se však, že druhá varianta je pravděpodobnější (byť hmotově původní stavbě poměrně věrně odpovídá).

 

situace mlýna v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz)

prádelna v objektech bývalého hamru kolem roku 1930 (ad Almanach Prahy XIII)

budova bývalého hamru (listopad 1977)

 

bytový dům na místě hamru dnes (červen 2010)

 

výklenková kaple na hrázi rybníka u bývalého hamru (červen 2010)

tvrz (nemovitá kulturní památka)

Při archeologickém výzkumu roku 1960 odkryta část středověkého objektu, nacházející se na dně rybníku. Byla prozkoumána místnost o rozměrech 11 x 7 m s tloušťkou zdiva kolem 0,8-0,9 m, s podlahou krytou pálenými dlaždicemi (jihozápadní čtvrtina obytné stavby, velké cca 15 x 25 m), a základy sousedního, zřejmě fortifikačního objektu o síle zdí přes 1 m. Celkový rozsah objektu nebylo možné vzhledem k porušení během staršího bagrování dna zjistit. Fragmenty keramiky datují existenci stavby do přelomu 14. a 15. stol. Nalezený objekt je ztotožňován s vodní tvrzí, kterou vlastnik poč. 15. stol. král Václav IV. a kterou roku 1420 zbořili pražané. Pod základy tvrze a v jejím okolí nalezeny i zlomky keramiky z mladší doby hradištní, svědčící o osídlení tohoto místa ještě před vznikem tvrze (i kostela). Z pozůstatků tvrze není dnes nic vidět, ležela v místech, kde byl následně vybudován západnější z ostrovů (v literatuře někdy uváděná informace, že ležela stála na tomto ostrovu, je nesmysl).

kostel Narození Panny Marie (nemovitá kulturní památka)

Jednolodní kostel s hranolovou věží, v dnešní podobě novorománský, na severním břehu Hamerského rybníka. Na jižní straně lodi odkryty zbytky původního románského kvádříkového zdiva s okénkem. Kolem kostela býval hřbitov, dnes z něj zachována pouze ohradní zeď.

Kostel pochází z 1. pol. 12. stol. (prvně zmiňován 1125 - kromě zachované části zdiva lodi odhaleny pod dnešním presbytářem základy původní románské apsidy z té doby). Souvisí pravděpodobně (spolu s tvrzí) s nějakou starší, později zaniklou enklávou osídlení, neboď dnešní Záběhlice leží na protějším břehu Botiče a kostel stojí atypicky zcela mimo jejich zástavbu. Přestavěn goticky ve 14. stol. (dnešní presnytář) a barokně v 18. stol. (mimo jiné klenba lodi). V letech 1876-80 nahrazena původní románská věž, vážně poškozená bleskem, věží současnou.

kostel od jihozápadu (červen 2010)

 

fragmenty románského zdiva na jižní straně lodi (červen 2010)

presbytář (červen 2010)

 

novorománský portál v podvěží (červen 2010)

sklípek

Na západním břehu rybníka pod spořilovskou „Třešňovkou″. Vybudován roku 1770 jako sklad ledu místního pivovaru. Během 2. sv. války kryt a sklad třaskavin, poté sklad civilní obrany. Od roku 1969 zde vinný sklípek.

Literatura:

-     Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách III (Praha 2001)

-     Pavel Augusta a kol.: Kniha o Praze 10 (Praha 1997)

-     Norbert Mašek: Zbytky středověké stavby v Záběhlicích - ad Staletá Praha 3 (Praha 1967)

-     František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

-     kol.: Encyklopedie českých tvrzí III - S-Ž (Praha 2005)

Web:

-     hrady.cz – tvrz http://www.hrady.cz/index.php?OID=1884, kostel http://www.hrady.cz/index.php?OID=1883

-     Staré Záběhlice - http://www.zabehlice.net/

-     Lesy hl. m. Prahy, Hamerský rybník - http://www.lesypraha.cz/index.php?cat=3050201&aid=390

-     Lesy hl. m. Prahy, revitalizace Hamerského rybníka - http://www.lesypraha.cz/?cat=303&aid=406

-     Youtube – revitalizace rybníka - http://www.youtube.com/watch?v=utmcivnWUxU

-     Místa - http://mista.unas.cz/index.php?clanek=93

Okolí: Záběhlice

Praha / rejstříky

 červen 2010