ZÁBĚHLICE

k.ú. Záběhlice (Pražská plošina / Praha)

Dříve ves, dnes část souvislé pražské aglomerace (Praha 10) při Botiči, pod svahem zvaným Homole (dnes zastavěn sídlištěm Zahradní Město). Jádro vsi na pravém břehu Botiče, na levém pouze areál zámku a (bokem od vsi – viz Hamerský rybník) kostel. Dosud zachovány některé zajímavé enklávy původní zástavby (např. Horní a Dolní Chaloupky), rušené však bezprostředním sousedstvím panelového sídliště i pozdějšími nevhodnými přestavbami. Prostoru mezi levým břehem Botiče a náhonem na Hamerský mlýn se říká Růžový ostrov.

Tradičně zemědělská ves, prvně zmiňovaná již 1088 v zakládací listině Vyšehradské kapituly. V předhusitském období zde měl majetky církevní instituce, král i pražští měšťané. Proto zde vzniklo i několik tvrzí (minimálně dvě - jedna v místech dnešního zámku, druhá v místech pozdějšího Hamerského rybníka; další tvrz nelze vyloučit v poloze „Na Hrádku″, byť není písemně ani stavebně doložená). Od pol. 19. stol. získává charakter dělnického předměstí Prahy. Roku 1922 připojeny k Praze, poté začaly na jejich katastru vznikat rozsáhlé čtvrti rodinných domků (Spořilov. Zahradní Město). Ve 2. pol. 20. stol. severně od Záběhlic výstavba rozsáhlého sídliště Zahradní Město, které s původní zástavbou splynulo a v některých částech značně narušilo její urbanistický charakter.

zbytek historické zástavby Záběhlic (ulice Záběhlická), v pozadí sídliště Zahradní Město (červen 2010)

 

č.p. 26 a č.p. 27 (červen 2010)

vila č.p. 28 – nemovitá kulturní památka (červen 2010)

 

jez na Botiči u Záběhlického zámku (říjen 2009)

břehový porost u jezu (říjen 2009)

zámek č.p. 46 (nemovitá kulturní památka)

Areál na levém břehu Botič, u jezu kanálu k Hamerskému rybníku. Vlastní zámek tvoří nejzápadnější část poměrně rozlehlého hospodářského dvora. Je to dvoupatrová budova zhruba čtvercového půdorysu, obsahující konstrukce původní středověké tvrze, z níž vybíhá k jihu úzké křídlo se zámeckou kaplí Panny Marie Sněžné, zakončené osmibokou věží, v níž býval presbytář této kaple. Ve vinglu mezi hlavní budovou a křídlem s kaplí stojí hranolová věž. Jihozápadně od zámku 3,13 ha velký přírodně krajinářský park.

Tvrz litomyšlského biskupa zmiňována 1389, vznikla pravděpodobně kolem pol. 14. stol. Na zámek přestavěna ve 2. pol. 17. stol., kdy držel Záběhlice saský kníže Julius Jindřich (přičemž někteří badatelé předpokládají ještě starší renesanční, v písemných pramenech nedoloženou přestavbu, jejímž pozůstatkem by měla být jižní polygonální věž). Dnešní novorenesanční podoba výsledkem přestavby po rozsáhlém požáru v roce 1886. 1907 jej koupil velkostatkář Václav Černý, zpustlý zámek i park obnovil, instaloval zde umělecké sbírky a zámek zpřístupněn veřejnosti. Park, původně ze 17. stol., upravený v pol. 19. stol. Dnes areál zámku ani park nejsou veřejnosti přístupné (www.zabehlicky-zamek.cz).

celkový pohled na areál zámku a přilehlého dvora od východu (červen 2010)

 

areál zámku a dvora v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz)

 

zámek od severu, vlevo vrátnice z roku 1886 (říjen 2009)

hranolová věž zámku (říjen 2009)

polygonální věž zámku kolem roku 1930 (ad Almanach Prahy XIII)

pohled na zámek od západu přes přilehlou část parku (listopad 1997)

správní budova v severním traktu dvora (říjen 2009)

 

severní křídlo hospodářského dvora (říjen 2009)

terasa západně od zámku (říjen 2009)

 

jižní (přírodně krajinářská) část zámeckého parku (říjen 2009)

celkový pohled na zámecký park od jihu (říjen 2009)

nová škola

Budova stojící více méně o samotě východně od historické záběhlické zástavby, při silnici na Práče. Postavena 1905, původně jako pětitřídní obecná škola s tělocvičnou, později rozšířena.

školní budova (červen 2010)

Zajímavosti:

Ø        V prostoru Záběhlic archeologické nálezy z období eneolitu, starší doby bronzové (sídliště kultury věteřovské u Botiče), střední doby bronzové, mladší doby bronzové (knovízská kultura), z období halštatu (sídliště u záběhlického zámku) i laténu (velké množství hrobů).

Ø        Jméno vsi bývá odvozováno od „lidí zaběhlých″, tedy místa, kde se skrývali zběhlí poddaní. Jiná teorie mluví o „zabíhání cest“ v meandrech Botiče.

Ø        Podle pověsti se v zámku zjevovala Bílá paní, kterou vyhnal až nový velký zvon, pořízený do záběhlického kostela.

Ø        V minulosti zde pěstováno víno. V 15.stol. bylo záběhlické víno jmenováno mezi „těmi lepšími″.

Literatura:

-     Karel Výrut: Čtení o Praze 10 (Praha 1998)

-     Pavel Augusta a kol.: Kniha o Praze 10 (Praha 1997)

-     František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

-     kol.: Encyklopedie českých tvrzí III - S-Ž (Praha 2005)

-     Božena Pacáková-Hošťálková a kol.: Pražské zahrady a parky (Praha 2000)

Web:

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Záběhlice

-     Staré Záběhlice - http://www.zabehlice.net/

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=1932

-     historické pohlednice – http://www.fotohistorie.cz/Praha/Praha_-_ostatni/Zabehlice/Default.aspx

Okolí: Práče / Trojmezí / Hamerský rybník

Praha / rejstříky

 aktualizováno červen 2010