ŠEBEROVSKÉ RYBNÍKY

k.ú. Šeberov (Pražská plošina / Praha)

Soustava rybníků v pramenné oblasti Kunratického potoka, v okolí Hrnčíř a Šeberova. V současné době tvoří soustavu deset rybníků: Šmatlík, Hrnčířský, Sladkovský, Jordán, Jordánek, Brůdek, Mlýnský, Kovářský, Šmejkal a Nový. Rybníky nejsou řazeny v kaskádě, nýbrž jsou umístěny na jednotlivých potůčcích, které se postupně spojují a vytvářejí Kunratický potok. Rybníky doplňuje komplex zachovaných vlhkých luk.

Komplex luk a rybníků je posledním rozsáhlejším zbytkem kdysi rozlehlé pramenné oblasti, rozkládající se od Botiče až po Točnou. Nejstarší doklad o úmyslu založit u Hrnčíř rybník pochází z roku 1433, avšak došlo-li k tomu není známo. Lze předpokládat, že jednotlivé rybníky mají různé stáří, nevznikly najednou. Někdy se udává, že 6 rybníků zde bylo již ve středověku. Každopádně na vojenské mapě z 2. pol. 18. stol. jich je zakresleno minimálně jedenáct – krom většiny současných rybníků ještě jeden rybník byl nad dnešním Kovářským a malý rybníček nad Jordánkem.

Pro velké přírodní hodnoty (ptáci, obojživelníci, rostliny) je větší části oblasti chráněna jako přírodní památka Hrnčířské louky.

image003

mapa rybniční soustavy (nahlizenidokn.cuzk.cz)

Hrnčířský rybník

Největší rybník celé soustavy (5 ha) leží v západním sousedství Hrnčíř. Po hrázi prochází frekventovaná silnice z Kunratic do Rozkoše (ul. K Labeškám). Po pravém i levém břehu vedou od silnice cesty, dokola se však rybník obejít nedá.

Rybník starého založení, na mapách z 19. stol. nazývaný Jordán. Slouží k chovu ryb.

Součást přírodní památky Hrnčířské louky.

image040 image044

Hrnčířský rybník (červen 2015)

 

labuť velká na Hrnčířském rybníku (červen 2015)

Sladkovský rybník

Historický rybník (0,4 ha) na prameništi pod bývalým dvorem Dolní Hrnčíře. Obnova již značně zazemněného rybníka proběhla v letech 2012-13.

Součást přírodní památky Hrnčířské louky.

image006 image008

Sladkovský rybník (srpen 2015)

Jordán

Též Nový Šeberov (0,9 ha). Leží na drobné vodoteči pod Sladkovským rybníkem.

Na mapě z 2. pol. 18. stol. jsou v těchto místech zakresleny dva rybníčky; vzhledem k tomu, že není jasné, který z nich je možno ztotožnit s rybníkem Sladkovským, nelze vyloučit, že druhý rybník byl právě někde v místech dnešního Jordánu.  Později však druhý rybník zanikl a po celé 19. a první polovinu 20. stol. zde byl pouze rybník Sladkovský. Rybník Jordán byl vybudován někdy v 60. letech 20. stol. (Netuším, proč byl pojmenování Jordán, toto jméno patří historicky nedalekému Hrnčířskému rybníku).  V letech 2012-2013 byl neudržovaný rybník kompletně přebudován (pozvolnější břehy, nová hráz).

Součást přírodní památky Hrnčířské louky.

image012 image032image038 image014

rybník Jordán čili Nový Šeberov po revitalizaci; na některých snímcích patrný porost lakušníku (červen 2015, srpen 2015)

Jordánek

Historický rybník (0,8 ha) na další z bočních vodotečí, při silnici z Hrnčíř do Šeberova, která prochází po jeho hrázi.

Součást přírodní památky Hrnčířské louky.

image122 image128 image120 image124

rybník Jordánek; v pozadí nová zástavba Šeberova (březen 2017)

Brůdek

Pravděpodobně přírodovědně nejcennější z celé rybniční soustavy (1 ha) leží na jihozápadním okraji Šeberova. Patří též k rybníkům existujícím již v 18. stol. Po hrázi a levém břehu vede ulice Mezi Rybníky, větší část pravého břehu přístupná z parku na jižním okraji Šeberova.

Součást přírodní památky Hrnčířské louky.

image052 image020 image022 image084

rybník Brůdek (červen 2015, srpen 2015, březen 2017)

Mlýnský

Druhý největší rybník soustavy (2,3 ha) leží na západním okraji Šeberova. Ze jména, doloženého již v 1. pol. 19. stol., lze usuzovat, že kdysi v minulosti sloužil jako zdroj vody pro nějaký mlýn, o němž však historické prameny i dochované staré mapy mlčí. Někdy nazýván též Šeberovský rybník (nezaměňovat však s nedalekým rybníkem Šeberákem, ležícím již na katastrálním území Kunratic!).

Součást přírodní památky Hrnčířské louky.

image028 image030 image026

rybník Mlýnský neboli Šeberovský (srpen 2015)

Nový rybník pod Šeberovem

Vodní nádrž pod Mlýnským rybníkem (1 ha) vznikla někdy ve 2. pol. 20. stol.

image024

Nový rybník při pohledu z hráze rybníka Mlýnského (srpen 2015)

Hrnčířské louky

Přírodní památky Hrnčířské louky (29 ha) zahrnujíce šest z rybníků (Hrnčířský, Sladkovský, Jordán, Jordánek, Brůdek a Mlýnský) s jejich břehovými porosty a dva navazující komplexy vlhkých luk (na okraji Hrnčíř jihovýchodně od Hrnčířského rybníka a podíl potoka mezi rybníky Hrnčířský, Jordánek a Brůdek; obdobně hodnotné louky nad rybníkem Šmatlík součástí chráněného území nejsou). 23 ha velké ochranné pásmo zahrnuje převážně bývalá pole, která jsou od roku 2010 postupně buď též přeměňována na louky, nebo zalesňována. Jde o přírodovědně velmi cenné území – mimo jiné významné hnízdiště a tahová zastávka ptáků (především vodních, vázaných na rákosiny a bahňáků) či místo rozmnožování obojživelníků, především skokanů zelených, ropuch obecných a ropuch zelených. Z botanického hlediska jde především o bezkolencové, pcháčové a ostřicové louky s výskytem kosatce sibiřského, žluťuchy žluté, žluťuchy lesklé, upolínu nejvyššího, prstnatce májového, jarvy žilné (která zde má nejzazší jihozápadní hranice svého areálu), bahničky jednoplevé, vrby rozmarýnolisté, hadího mordu nízkého, krtičníku křídlatého či koromáče olešníkového. Při poklesu hladin rybníků se objevují šáchor hnědý a blatěnka bahenní.

Lokalita chráněna od roku 1988.

image132

celkový pohled na střední část Hrnčířských luk (březen 2017)

image016

louky pod rybníkem Jordán (srpen 2015)

image018

louky nad rybníkem Brůdek (srpen 2O15)

image126 

pohled na Hrnčířské louky z hráze rybníka Jordánek (březen 2017)

image114 image112

mokřiny při potůčku od Jordánku k Brůdku (březen 2017)

 

žluťucha lesklá (červen 2015)

Literatura:

-      Marie Bubnová a kol.: Plán péče o přírodní památku Hrnčířské louky na období 2010 - 2022 – viz též http://envis.praha-mesto.cz/planypece_ozchu/PP_Hrncirske_louky_2010_2022/Plan_pece_PP_Hrncirske_louky_2010_2022_s_prilohami.pdf 

-      Jarmila Kubíková, Vojen Ložek, Pavel Špryňar a kol.: Chráněná území ČR XII. - Praha (Brno, Praha 2005)

-      Jan Němec, Vojen Ložek a kol.: Chráněná území ČR 2 - Praha (Praha 1997) – viz též http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu18.htm 

Web:

-      Pražská příroda - http://www.praha-priroda.cz/chranena-priroda/zvlaste-chranena-uzemi/hrncirske-louky/, http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-plochy-dle-katastru/seberov/sladkovsky-rybnik/, http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-plochy-dle-katastru/seberov/jordan/

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrnčířské_louky 

-      ústřední seznam ochrany přírody - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1098 

-      botany.cz - http://botany.cz/cs/hrncirske-louky/ 

-      ochrana přírody a krajiny v hlavním městě - http://www.wmap.cz/opk/vmp/htm/pp_hrncirske_louky.htm 

-      Salvia - http://salvia-os.cz/hrncirske-louky/ 

-      Praha zelená - http://www.prahazelena.cz/pp-hrncirske-louky.html   

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

březen 2017