HAVLÍN

k.ú. Zbraslav (Hořovická pahorkatina / Praha)

Návrší na severozápadním okraji Zbraslavi (266 m n.m.), někdy považované za nejsevernější výběžek Brd, fakticky však nejvyšší vrchol Řevnické brázdy. Tvořený droby a břidlicemi ordovického letenského souvrství. Na vrcholu kostel se hřbitovem, jižně od něj třešňový sad (Třešňovka). Na jižních svazích zástavba rodinných domků. Východní svah směrem ke Zbraslavi upraven jako lesopark. Na severovýchodním úbočí v zahradě domu č.p. 1192 zajímavý altánek. Severní zalesněný svah příkře spadá k bývalému toku Berounky. Zde řada nepřirozeně působících terénních útvarů. silně připomínajících odvaly po nějaké těžbě. Přes vrchol prochází červená turistická značka ze Zbraslavi do Radotína.

 

kostel sv. Havla (nemovitá kulturní památka)

Původně románský kostel, patrně z 2. čtvrtiny 12. stol. (možná na místě staršího – písemná zmínka, hlásící se k roku 1115, je však nespolehlivá), barokně přestavěný roku 1660. Část románského zdiva je odkryta v přízemí věže i v přilehlé části lodi (zde patrné i zbytky obloučkového vlysu a zazděné románské okno). V interiéru cenný renesanční arkádový oltář a zbytky gotických nástěnných maleb. V kostelní zdi zazděno několik starších náhrobků, mimo jiné i náhrobní deska Antona Richtera, který provozoval v objektech bývalého zbraslavského kláštera cukrovar a mýdlárnu.

      

hřbitov

Rozkládá se na temeni kopce kolem kostela sv. Havla. Řada zajímavých náhrobků. Za presbytářem kostela osmiboká barokní kostnice z roku 1722.

    

urnový háj

Na západní straně navazuje na hřbitov. Rozlehlá parková plocha s rozptylovou loučkou, některé partie upravené ve stylu Japonské zahrady. Mimo jiné zde pomník památce padlým v květnové revoluci, původně umístěný v Žabovřeskách, či pomník manželů Svobodových, kteří se zasloužili o tento urnový háj. Dřevěný kříž na soklu, na němž dříve umístěna plastika Františka Bílka Golgota - Hora lebek (údajně odcizena!).

Urnový háj založen v roce 1961 dle návrhu zbraslavského architekta Hynka Svobody. Jeho řešení, kdy bylo upuštěno od tradičního pojetí kolumbária, nýbrž dostalo podobu parku, v němž je popel ukládán „do lůna přírody“, bylo ve své době jedinečné a vzbudilo zájem i v zahraničí.

     

Karlův stánek (nemovitá kulturní památka)

Vyhlídkový pavilon (dnes ovšem zcela bez výhledu) postavený při cestě od zámku ke kostelu v 70. letech 19. stol. knížetem z Oettingen-Wallersteinu. Litinový kříž za pavilónem zde stál ještě dříve - byl zde umístěn roku 1850 na paměť zemřelé  dcery Zbraslavského lékaře J. Šurovského

 

Zajímavosti:

Ø        W.W.Tomek roku 1852 a po něm i další badatelé považovali Havlín za „horu s hradem Osek“, jež zmiňuje Kosmas ve své kronice v souvislosti s vymezením hranic mezi přemyslovským a slavníkovským panstvím. Třebaže dnes odborná literatura existenci tohoto hradiště vesměs popírá, jsou údajné „archeologické stopy“ prohlášeny nemovitou kulturní památkou. Na druhou stranu strategická poloha místa i přítomnost  románského kostela by hypotézu o existenci nějakého raně středověkého hradiště spíše podporovaly.

Ø        Na východním svahu byly chmelnice, dodávající chmel do Zbraslavského klášterního pivovaru. Později na východních a jižních svazích uváděny vinice.

Ø        Ve 13. a 14. stol a znovu v 18. stol. byl kostel sv. Havla farním kostelem pro Zbraslav i další vsi v okolí.

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 5. díl (Praha 2002)

-     Jan Čáka: Toulání po Brdech (Praha 1986)

-     Václav Vokolek, Jiří Kuchař: Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 2 - Střední Čechy I (Praha 2004)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 4. - T/Ž (Praha 1982)

-     Jaromír Demek, Petr Mackovič a kol.: Hory a nížiny – zeměpisný lexikon ČR (Brno 2006)

Web:

-     Zbraslav a historie

-     Zbraslav.info

-     Hrady.cz

-     Praha-město

Okolí: Krňák / Zbraslav / Peluněk

Praha / rejstříky

 únor 2009