OBŮRKA

k.ú. Vinoř (Středolabská tabule / Praha)

Oblast na východním okraji Vinoře, zahrnující dva rybníky (Malá a Velká obůrka) a skalnatou plošinu nad jejich pravým břehem (V obůrkách). Pod hrází Velké Obůrky bývalý mlýn Na Mlýnku (kdysi samota zcela mimo vinořskou zástavbu). Rybníky a jejich okolí včetně starých pískovcových lomů při pravém břehu Velké Obůrky tvoří biocentrum U Vinoře.

image130 image112 image076

rybník Malá Obůrka – 0,5 ha (říjen 2005, únor 2008, červenec 2011)

image088 image084 image078 image002 

studánka zvaná Gotická v jižním břehu Malé Obůrky; dlouhodobě bez vody, voda vyvěrá přímo do rybníka pod jeho hladinou (únor 2008, červenec 2011, květen 2017)

image048 image066 image128

rybník Velká Obůrka – 2,1 ha (květen 2017, červenec 2011, říjen 2005)

image034 image104 image094

bezpečnostní přeliv rybníku Velká 0bůrka (květen 2017, únor 2008)

image056 image116 image118 image052

studánka pod hrází Velké Obůrky, někdy zvaná V obůrkách či - naprosto nesmyslně - Nad stavidlem, s nově umístěnou datací 1814 (červenec 2011, říjen 2005, květen 2017)

image064 image062 image060 image026 image018 image012 image004

pískovcové lomy v boční rokli při pravém břehu Velké Obůrky (červenec 2011, květen 2017)

image074 image070 image072

společná úvodní tabule naučných stezek „Vinořský park a Satalická bažantnice‟ a „Vinoř-Jenštejn‟ u Malé Obůrky (červenec 2011)

image068 image058

interaktivní prvky na naučné stezce – xylofon a „najdi devět rozdílů‟ (červenec 2011)

mlýn Na Mlejnku č.p. 44

Dvě samostatné budovy ležící pod levým koncem hráze rybníka Velká Obůrka. Mlýn je však starší než rybník; je značen již na mapě 1. vojenského mapování z 2. pol. 18. stol., zatímco rybník Velká Obůrka vznikl až koncem 19. stol. Mlýn byl původně napájen kanálem vedoucím z rybníka zvaného dnes Malá Obůrka.

Již v soupisech majetku vinořského panství na konci 16. století jsou ve Vinoři uváděny dva mlýny; lze tedy předpokládat, že jeden z nich byl právě tento (druhý je se značnou mírou nejistoty lokalizován na opačný konec Vinoře, pod rybník U Pohanků). Proto není zcela jasné, zda lze s tímto mlýnem ztotožnit žádost mlynáře Sylaby z roku 1749, týkající se dědičného užívání „Panského mlejnce pod podsadním vinořským rybníkem‟ s jedním složením, sloužící k mletí panského sladu, a z roku 1760, kdy mlynář Sylaba mlýn vyměnil s Franzem Všetečkou. V 19. století jsou na mlýne uváděni Roztočilovi, Antonín Brejcha a Karel Charvát.

image037 image039

celková situace mlýna v roce 1841 (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz)

image033 image035

mlýn na mapě stabilního katastru z roku 1841 (archivnimapy.cuzk.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz)

image098 image100 image042

objekty bývalého mlýnu Na Mlejnku (únor 2008, květen 2017)

archeologická lokalita V Obůrkách (nemovitá kulturní památka)

Ostrožna jižně od rybníků byla osídlena několika pravěkými kulturami od mladší doby kamenné po dobu halštatskou. V době věteřovské a mohylové kultury (závěr starší a počátek mladší doby bronzové) byl nejzápadnější výběžek ostrožny (nad Malou Obůrkou) opevněn na východní – jediné přístupné – straně šíjovým příkopem; tato plocha byla v minulosti z větší části odtěžena, zachována je jen nepatrná severovýchodní část. Významné je též osídlení lidem kultury s vypíchanou keramikou (mladší doba kamenná). Nemovitá kulturní památka zahrnuje poměrně rozsáhlé území, v podstatě celou náhorní plošinu až po hranice Prahy (12,46 ha).

image110

ostrožna V obůrkách nad zástavbou ulice V Podskalí přes rybník Malá Obůrka (únor 2008)

vymezení archeologické nemovité kulturní památky; hradiště leží úplně vlevo nahoře

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Na některých mapách jsou rybníky Malá a Velká Obůrka označovány společně jako Cukrovarský rybník. Rybník dnes označovaný jako Cukrovarský leží níže na Vinořském potoce. Nelze však vyloučit ani využití těchto rybníků pro potřeby vinořského cukrovaru (Velká Obůrka dost možná za tímto účelem vznikla); označení tedy může mít historické opodstatnění.

Literatura:

-      František Klifner: Vinoř  900 let (Vinoř 1988)

-      Vladimír Čtverák, Michal Lutovský, Miloslav Slabina, Lubor Smejtek: Encyklopedie hradišť v Čechách (Praha 2003)

Web:

-      oficiální stránky městské části Praha-Vinoř; historie - http://www.praha-vinor.cz/historie_1.htm

-      oficiální stránky městské čísti Praha-Vinoř; vodní toky - http://www.praha-vinor.cz/vodni_toky_a_plochy.htm

-      hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=11145

-      vodní mlýny - http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/1863-mlyn-na-mlejnku

-      archeologické památky Prahy - http://archeopraha.cz/node/304

-      památkový katalog - http://pamatkovykatalog.cz?element=14857712&action=element&presenter=ElementsResults

-      středověk.com - http://www.stredovek.com/list_photo.php?category=hradiste&object=Praha%20Vinor%20-%20V%20Oburkach

-      centrální registr studánek a pramenů, Gotická - http://www.estudanky.eu/707-studanka-goticka , Pod hrází - http://www.estudanky.eu/708

-      pražské studánky, Gotická - http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/priroda_krajina_a_zelen/prazske_studanky/prazske_studanky_goticka.xhtml, Pod hrází - http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/priroda_krajina_a_zelen/prazske_studanky/prazske_studanky_pod_hrazi.xhtml

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

květen 2017